Noteikumi un nosacījumi


Saturs

Ievads

1 Definīcijas

2 Portāla pakalpojumi

3 Privātuma un sīkdatņu politika

4 Lietotāju reģistrācija

5 Meklēšana un rezervācija

6 Lietotāju kategorijas un reitingi

7 Liegums piekļūt Portālam

8 Intelektuālā īpašuma tiesības

9 Konfidencialitāte

10 Apliecinājumi un atrunas

11 Piemērojamie tiesību akti, jurisdikcija un strīdu izšķiršana

12 Dažādi

Pielikums Nr.1 Privātuma un sīkdatņu politika

Pielikums Nr.2 Rental Points programma

Pielikums Nr.3 Kategorijas un reitingi

Pielikums Nr.4 PreferRent sabiedrību saraksts

Ievads

PreferRent portāls ir būvniecības inventāra nomas pakalpojumu tiešsaistes tirdzniecības platforma. PreferRent portāla misija ir nodrošināt lietotājiem ērtu un vienotu rīku inventāra nomas meklēšanai un rezervēšanai no vairākām nomas sabiedrībām konkurences apstākļos, tādējādi panākot labākus cenas un kvalitātes nosacījumus.

PreferRent portāla lietotāji neveic PreferRent nekādus maksājumus. PreferRent ir līgumattiecības ar tā biznesa klientiem (nomas sabiedrībām un inventāra īpašniekiem), kas paredz maksāt komisijas maksu PreferRent no to nomas maksas ieņēmumiem par darījumiem, kas veikti, izmantojot PreferRent portālu. PreferRent samaksātās komisijas maksas netiek pievienotas nomas cenām.

PreferRent portāls darbojas tikai kā platforma, un tas nav nomas darījumu puse. Nomas līgumi tiek tieši noslēgti starp nomas sabiedrībām un nomniekiem, lai gan PreferRent portāls var nodrošināt rīkus līgumu noslēgšanai/pasūtījumu veikšanai.

Inventāra meklēšana un rezervēšana PreferRent portālā ir pieejama reģistrētiem lietotājiem. Par reģistrētiem lietotājiem var kļūt tikai fiziskas personas, pēc tam tās var kļūt par nomniekiem vai rīkoties inventāra nomnieku vārdā kā to darbinieki vai pārstāvji.

PreferRent (i) pamatojoties uz potenciālo nomnieku kredītreitingu, kas iegūts no kredītreitingu aģentūrām, sniedz nomas sabiedrībām informāciju par nomnieku kredītspēju, kā arī (ii) piešķir PreferRent portāla lietotājiem kategorijas un nosaka to reitingus, galvenokārt vadoties no rezervāciju naudas vērtības, lietotāju veiktas vienpusējas apstiprinātu rezervāciju atcelšanas un nomas sabiedrību atsauksmēm PreferRent portālā, un (iii) nosaka nomas sabiedrību reitingu, galvenokārt vadoties no portāla lietotāju atsauksmēm par nomāto tehniku un sadarbību ar nomas sabiedrību PreferRent portālā.

PreferRent pārvalda lietotāju lojalitātes programmu Rental Points programma, kurā nomas sabiedrības var piešķirt lietotājiem punktus par pasūtījumiem, kas veikti, izmantojot PreferRent portālu, un ko var izņemt naudas līdzekļos. Dalība Rental Points programmā nav obligāta.

Šis ievads ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem, un tas nav daļa no Noteikumiem un nosacījumiem.

1 Definīcijas

Portāls

ir interneta vietne www.PreferRent.com, kā arī visas lietotnes un rīki, kas tiek izmantoti šajā vietnē sniegto pakalpojumu izmantošanai.


Portāla īpašnieks


ir SIA "PreferRent Investments", sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 44103125936, un kas ir Portāla īpašniece un operatore.

PreferRent

ir juridiskā persona, kas norādīta Pielikumā Nr.4, un kas reģistrēta valstī, kurā Nomnieks izmantos Portālā rezervēto Inventāru.


Valsts


ir attiecīgi Latvijas Republika, vai Lietuvas Republika, vai Igaunijas Republika, atkarībā no tā, kurā valstī Nomnieks izmantos Portālā rezervēto Inventāru.


Lietotājs

ir persona (tikai fiziska persona), kura ir reģistrējusies kā Portāla lietotājs.


Nomnieks

ir fiziska vai juridiska persona, kas nomā Inventāru no Nomas sabiedrības; arī Lietotājs var kļūt par Nomnieku.


Nomas sabiedrība

ir sabiedrība, kurai tiek nosūtīti pieprasījumi par Inventāra nomas pakalpojumiem caur Portālu.


Inventārs

ir tehnika, instrumenti un inventārs, ko piedāvā iznomāt Portālā.


Rezervācija

ir Portālā veikta nomas rezervēšana konkrētam Inventāram no konkrētas Nomas sabiedrības uz konkrētu laika periodu par konkrētu cenu.


Rental Points programma


ir Lietotāju lojalitātes programma, kas sīkāk aprakstīta Pielikumā Nr.2.


Intelektuālā īpašuma tiesības

ir autortiesības un blakustiesības (ieskaitot datu bāzes tiesības un tiesības uz fotogrāfiju), patenti, dizainparauga tiesības, preču zīmes, tirdzniecības nosaukumi, komercnoslēpumi, zinātība (know-how) un jebkuru citu reģistrētas vai nereģistrētas intelektuālā īpašuma tiesības.


Darba laiks

ir laika periods no pulksten 8.00 līdz 17.00 jebkurā dienā, kas ir darba diena Valstī.


Noteikumi un nosacījumi

ir šie noteikumi un nosacījumi, ieskaitot visus to pielikumus.
2 Portāla pakalpojumi

2.1 Pamatpakalpojumi, ko Lietotājiem sniedz Portālā, ietver:

2.1.1 Lietotāja pieprasītā pieejamā Inventāra meklēšana;

2.1.2 Informācijas pārsūtīšana starp Lietotājiem un Nomas sabiedrībām saistībā ar nomas pieprasījumiem un Rezervāciju apstiprināšanu.

2.2 Papildu (pēc izvēles) pakalpojumi, ko Lietotājiem sniedz Portālā, ietver:

2.2.1 Rental Points programmas pārvaldīšana, kā sīkāk aprakstīta Pielikumā Nr. 2.

2.3 PreferRent pakalpojumi neietver nomas pakalpojumus, un attiecībā uz jebkuru nomas līgumu PreferRent nedarbojas kā puse, tās pilnvarotā persona vai pārstāvis. Visas juridiskās saistības attiecībā uz Inventāra nomu pastāv tikai starp Nomas sabiedrībām un Nomniekiem un / vai Lietotājiem (5.11. punktā paredzētajā gadījumā).

2.4 Visas juridiskās saistības starp PreferRent un Nomas sabiedrībām vai Inventāra īpašniekiem ir balstītas uz atsevišķiem līgumiem, un nav pakļautas šiem Noteikumiem un nosacījumiem.


3 Privātuma un sīkdatņu politika

3.1 PreferRent iegūst, apstrādā, uzkrāj un nodod Nomas sabiedrībām noteiktu informāciju par Lietotājiem un Nomniekiem. PreferRent privātuma un sīkdatņu politika ir aprakstīta Pielikumā Nr.1.


4 Lietotāju reģistrācija

4.1 Tikai reģistrēti lietotāji var Portālā veikt Inventāra meklēšanu un rezervēšanu.

4.2 Reģistrēties par Lietotāju var tiešsaistē Portālā aizpildot informāciju un veicot Portāla sadaļā “Lietotāju reģistrācija” pieprasītās reģistrācijas darbības. Reģistrējoties Lietotājs izvēlas valsti, kurā Nomnieks izmantos Portālā rezervēto Inventāru. Lai meklētu un rezervētu Inventāru, ko Nomnieks lietos konkrētajā Valstī, jāveic Portālā norādītās nepieciešamās reģistrācijas formalitātes. Lietotājs var reģistrēties darbībai vairāk nekā vienā Valstī.

4.3 Lietotāja identifikācijai, Rezervāciju apstiprināšanai, nomas līgumu un citu dokumentu parakstīšanai ar Nomas sabiedrībām tiks izmantota e-pasta adrese un tālruņa numurs, ko Lietotājs norādījis reģistrējoties. Tāpēc Lietotājam vienmēr jāaktualizē informācija par šādu e-pasta adresi un tālruņa numuru, un tā jāatjaunina, ja adrese vai numurs tiek mainīts. Lietotāja informācijas atjaunināšana ir iespējama Portāla sadaļā “Lietotāju reģistrācija”.

4.4 Lietotājs laiku pa laikam var tikt lūgts atjaunināt savu reģistrācijas informāciju.

4.5 Reģistrējoties Portālā, Lietotājs piekrīt Noteikumiem un nosacījumiem, un apņemas tos pilnībā ievērot.

4.6 Dalība Rental Points programmā nav obligāta un ir atkarīga no atsevišķas reģistrācijas, kuru Lietotājs jebkurā laikā var mainīt (pievienot vai atcelt) Portāla sadaļā “Lietotāju reģistrācija”.

4.7 Reģistrācijas nolūkos un ērtai Portāla pakalpojumu izmantošanai Lietotāji lejupielādē mobilo lietojumprogrammu “PreferRent” no App Store vai Google Play. PreferRent lietojumprogramma ir neatņemama Portāla sastāvdaļa, un uz to attiecas Noteikumi un nosacījumi.


5 Meklēšana un rezervācija

5.1 Lai veiktu Inventāra meklēšanu Portālā, Lietotājam jāautorizējas un jāaizpilda pieprasītā informācija saskaņā ar Portālā sniegtajām instrukcijām.

5.2 Meklēšanas rezultātā norādītie piedāvājumi tiek atlasīti no vispārējās informācijas par Nomas sabiedrību Inventāru, un pieejamība konkrētajam Lietotāja pieprasītajam nomas periodam netiek atjaunināta tiešsaistē. Tāpēc meklēšanas rezultātā norādītie piedāvājumi un cenas ir aptuveni un tos vēl jāapstiprina attiecīgai Nomas sabiedrībai.

5.3 Lietotājam ir iespēja izvēlēties vienu vai vairākus vēlamos piedāvājumus, vai izvēlēties, lai pieprasījumi tiktu nosūtīti visām Nomas sabiedrībām. Pēc tam, kad Lietotājs ir izdarījis savu izvēli,  PreferRent nosūta attiecīgajām Lietotāja izvēlētajām Nomas sabiedrībām (vai visām Nomas sabiedrībām) pieprasījumu kopā ar informāciju par Nomnieka kredītspēju un PreferRent Lietotājam piešķirto kategoriju un noteikto reitingu. Tomēr, ja Lietotājs nesniedz piekrišanu informācijas par kredītspēju iegūšanai, vai informācija par Nomnieka kredītspēju neatbilst PreferRent iekšējā riska politikai, attiecīgais  pieprasījums netiek nosūtīts un meklēšana tiek izbeigta. Nomas sabiedrības, kuras nav noslēgušas pakalpojumu līgumu ar PreferRent, pieprasījumu var saņemt vēlāk, kā arī tām var netikt sniegta informācija par Nomnieka kredītspēju un PreferRent Lietotājam piešķirto kategoriju un noteikto reitingu.

5.4 Ja Lietotājs ir izvēlējies vienu vēlamo piedāvājumu un attiecīgā Nomas sabiedrība ir apstiprinājusi pieprasījumu bez izmaiņām vai ir piedāvājusi zemāku nomas maksu nekā norādīts pieprasījumā, Lietotājs tiek atbilstoši informēts ar ziņojumu uz attiecīgo e-pasta adresi un Lietotāja mobilo lietojumprogrammu “PreferRent”, un Rezervācija attiecībā uz konkrēto pieprasījumu tiek uzskatīta par pabeigtu un spēkā esošu.

5.5 Ja Lietotājs ir izvēlējies vairākus vēlamos piedāvājumus, uz Lietotāja e-pasta adresi un “PreferRent” mobilo lietotni tiks nosūtīti Portālā norādītajā termiņā saņemtie attiecīgo Nomas sabiedrību piedāvājumi. Lietotājs var izvēlēties un apstiprināt jebkuru no saņemtajiem piedāvājumiem Portālā norādītajā termiņā, sekojot attiecīgajam piedāvājumam pievienotajai saitei, un apstiprinot piedāvājumu saskaņā ar tajā sniegtajām instrukcijām. Ja Lietotājs ir apstiprinājis piedāvājumu saskaņā ar šo punktu, Rezervācija attiecībā uz konkrēto piedāvājumu tiek uzskatīta par pabeigtu un spēkā esošu.

5.6 Lietotāja pieprasījums tiek nosūtīts visām pārējām tirgū pieejamajām Nomas sabiedrībām jebkurā no šādiem gadījumiem (Nomas sabiedrības, kuras nav noslēgušas pakalpojumu līgumu ar PreferRent, pieprasījumu var saņemt vēlāk):

5.6.1 Ja Lietotājs ir izvēlējies, ka pieprasījums nosūtāms visām Nomas sabiedrībām;

5.6.2 Ja Lietotājs ir izvēlējies vienu vēlamo piedāvājumu un attiecīgā Nomas sabiedrība nav apstiprinājusi Lietotāja pieprasījumu Portālā norādītajā termiņā, vai ir piedāvājusi augstāku nomas maksu, vai mainījusi citus pieprasījuma parametrus (Inventāra skaitu vai specifikāciju, vai nomas termiņu);

5.6.3 Ja Lietotājs ir izvēlējies vairākus vēlamos piedāvājumus un neviena attiecīgā Nomas sabiedrība nav iesniegusi savu piedāvājumu Portālā norādītajā termiņā, vai Lietotājs Portālā norādītajā termiņā nav apstiprinājis nevienu no saņemtajiem piedāvājumiem.

5.7 Iepriekšējā punktā (5.6) norādītajā gadījumā uz Lietotāja e-pasta adresi un “PreferRent” mobilo lietotni tiks nosūtīti Portālā norādītajā termiņā saņemtie Nomas sabiedrību piedāvājumi. Piedāvājumi, kas atbilst Lietotāja pieprasījumā norādītajiem kritērijiem var tikt norādīti prioritāri, salīdzinot ar piedāvājumiem, kuros norādīta augstāku nomas maksa vai mainīti citi pieprasījuma parametri (Inventāra skaits vai specifikācija, vai nomas termiņš). Ja saņemto piedāvājumu skaits ir liels, lietošanas ērtības nolūkos nosūtāmo piedāvājumu skaits var tikt ierobežots. To Nomas sabiedrību, kuras ir noslēgušas pakalpojumu līgumus ar PreferRent, piedāvājumi var tikt norādīti prioritāri, salīdzinot ar citu Nomas sabiedrību piedāvājumiem. Ja saskaņā ar šo punktu netiek saņemti nekādi piedāvājumi, Lietotājs saņems ziņojumu, ka pieprasījumam atbilstošs Inventārs nav pieejams, un attiecīgā meklēšana tiek uzskatīta par izbeigtu.

5.8  Lietotājs var izvēlēties un apstiprināt jebkuru no citām Nomas sabiedrībām saņemtajiem piedāvājumiem (5.7. punkts) Portālā norādītajā termiņā, sekojot attiecīgajam piedāvājumam pievienotajai saitei, un apstiprinot piedāvājumu saskaņā ar tajā sniegtajām instrukcijām. Ja Lietotājs ir apstiprinājis piedāvājumu saskaņā ar šo punktu, Rezervācija attiecībā uz konkrēto piedāvājumu tiek uzskatīta par pabeigtu un spēkā esošu. Ja Lietotājs neapstiprina nevienu piedāvājumu saskaņā ar šo punktu, attiecīgā meklēšana tiek uzskatīta par izbeigtu.

5.9 Pēc Rezervācijas apstiprināšanas (5.4. 5.5 vai 5.8. punkts) Nomnieks, atkarībā no konkrētās Nomas sabiedrības procesuālajām prasībām, var pāriet pie nomas līguma parakstīšanas vai nomas darījuma izpildes.

5.10 Jebkuru (dažas vai visas) šajā sadaļā aprakstīto darbību var veikt arī, izmantojot PreferRent mobilo lietojumprogrammu.

5.11 Pēc tam, kad ar Portāla starpniecību Rezervācija ir apstiprināta, Lietotājs neatceļ šādu Rezervāciju vai neizvairās no attiecīga nomas līguma parakstīšanas vai attiecīgā nomas darījuma izpildes un / vai nenoslēdz līgumu tieši ar attiecīgo Nomas sabiedrību (bez PreferRent starpniecības) par to pašu vai līdzvērtīgu Inventāru un laika periodu.

5.12 Lietotājs apliecina, ka viņam/viņai ir visas tiesības un pilnvaras rīkoties Nomnieka, ko Lietotājs norāda jebkurā nomas pieprasījumā, vārdā vai interesēs. Gadījumā, ja Nomnieks nepieņem Inventāru turējumā un neuzsāk nomu kā paredzēts Portālā apstiprinātajā Rezervācijā, Lietotājs ir personīgi atbildīgs Nomas sabiedrībai par pilnu apstiprinātajā Rezervācijā paredzēto nomas maksas un transporta izmaksu (ja piemērojamas) segšanu. Turklāt, ja Inventārs netiek pārņemts turējumā pēc tam, kad Portālā ir apstiprināta Rezervācija, tas var negatīvi ietekmēt Lietotāja reitingu, kas savukārt var negatīvi ietekmēt Nomas sabiedrību vēlmi nākotnē apstiprināt attiecīgā Lietotāja pieprasījumus, kā arī piedāvāto Rental Points skaitu (ja piemērojams). Lietotājs saprot, ka šādas darbības ir būtisks Noteikumu un nosacījumu pārkāpums, kā rezultātā Lietotāja darbība Portālā var tikt apturēta vai izbeigta.

5.13 Paņem vai maksā (take or pay) politika. Nomas sabiedrību nomas līgumos parasti nav paredzēti priekšlaicīgas atgriešanas nosacījumi, un nomas maksa un citi piemērojamie maksājumi var tikt iekasēti par visu Rezervācijas laiku, kas veikta, izmantojot Portālu.

5.14 Lietotājam ir tiesības atcelt apstiprināto Rezervāciju, pirms plānotā Inventāra saņemšanas vai piegādes laika ar Portāla starpniecību informējot Nomas sabiedrību.


6 Lietotāju kategorijas un reitingi

6.1 PreferRent veic un uztur Lietotāju kategoriju piešķiršanu un reitingu noteikšanu, informācija par kuriem tiek atklāta Nomas sabiedrībām katra attiecīga nomas pieprasījuma gadījumā, un kas ietekmē Nomas sabiedrību vēlmi apstiprināt pieprasījumus, kā arī var ietekmēt piešķirto Rental Points daudzumu Lietotājam (ja piemērojams). Kategorijas piešķiršanas un reitinga noteikšanas noteikumi ir sīkāk aprakstīti Pielikumā Nr.3.

6.2 PreferRent ir tiesīgs izpaust Nomas sabiedrībām informāciju par jebkura Lietotāja aktuālajām kategorijām un reitingiem, un Lietotāji nevar izteikt nekādus iebildumus pret minētās informācijas izpaušanu.


7 Liegums piekļūt Portālam

7.1 Portāls ir Portāla īpašnieka īpašums, un Portāla īpašnieks un / vai PreferRent ir tiesīgs apturēt piekļuvi vai liegt piekļuvi Portālam, vai tā izmantošanu jebkuram Lietotājam, Nomniekam, fiziskai personai, organizācijai, e-pasta adresei vai citam saziņas avotam, kas pārkāpj Noteikumus un nosacījumus vai prettiesiski kaitē vai, pēc PreferRent domām, var potenciāli kaitēt Portāla īpašnieka, PreferRent, Portāla Lietotāju, Nomnieku vai Nomas sabiedrību tiesībām un / vai interesēm. PreferRent nav pienākuma izskaidrot, pamatot vai sniegt pierādījumus vai iemeslus šādai piekļuves apturēšanai vai liegumam.

7.2 Jebkura no šīm darbībām jo īpaši ir iemesls piekļuves apturēšanai vai liegumam Portālam:

7.2.1 Portālā apstiprinātas Rezervācijas neizpilde 5 (piecas) vai vairāk reizes jebkurā 3 (trīs) mēnešu periodā, ja vien rezervācija nav pienācīgi atcelta saskaņā ar 5.14 punktu;

7.2.2 apstiprinātas Rezervācijas atcelšana saskaņā ar 5.14 punktu 10 (desmit) vai vairāk reizes jebkurā 3 (trīs) mēnešu periodā;

7.2.3 nepatiess Lietotāja jebkurā nomas pieprasījumā norādīts apliecinājums, ka viņš/viņa ir pilnvarots rīkoties Nomnieka vārdā vai interesēs;

7.2.4 jebkuru pretvīrusu vai citu IT drošības prasību, jebkuras automatizētas programmas vai rīku izmantošana, lai iekļūtu un darbotos Portālā, pārkāpšana vai neizpilde;

7.2.5 Portāla izmantošana citiem mērķiem, nekā parasti paredzēts, rīkojoties pretrunā ar Noteikumiem un nosacījumiem, vai citādi rīkojoties pretēji PreferRent un / vai Portāla īpašnieka interesēm.


8 Intelektuālā īpašuma tiesības

8.1 Visa programmatūra, ko izmanto PreferRent pakalpojumu sniegšanai, vai kura ir pieejama Portālā, un visas Intelektuālā īpašuma tiesības uz Portāla saturu ir ekskluzīvs Portāla īpašnieka un / vai tā pakalpojumu sniedzēju īpašums.

8.2 Šie Noteikumi un nosacījumi nepiešķir Lietotājam Intelektuālā īpašuma tiesības uz PreferRent pakalpojumiem vai uz Portāla saturu, un visas tiesības, kas šeit nav skaidri piešķirtas, patur Portāla īpašnieks, PreferRent un tā pakalpojumu sniedzēji.

8.3 PreferRent patur ekskluzīvas īpašumtiesības uz visu informāciju, kas, izmantojot Portālu, iegūta no Lietotājiem un Nomas sabiedrībām, un citām personām, kā arī uz PreferRent, izmantojot minēto informāciju, izveidoto datu bāzi, un tai ir tiesības izmantot visu šādu informāciju pēc saviem ieskatiem, izņemot, ciktāl tā ir ierobežota ar konfidencialitātes noteikumiem, kas norādīti nākamajā sadaļā.

8.4 Neviena persona nedrīkst kopēt, ievākt (scraping), publicēt, integrēt, izmantot, apvienot, plaši ievākt (harvesting) vai kā citādi izmantot Portāla saturu vai PreferRent zīmolu bez skaidri izteiktas rakstiskas Portāla īpašnieka un / vai PreferRent piekrišanas. Jebkura prettiesiska izmantošana vai kāda no iepriekšminētajām darbībām vai rīcība ir būtisks Portāla īpašnieka un / vai PreferRent Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums.


9 Konfidencialitāte

9.1 PreferRent politika ir aizsargāt Lietotāju un Nomas sabiedrību informācijas konfidencialitāti, un tas izmantos un atklās šādu informāciju tikai atbilstoši nepieciešamībai zināt (on a need-to-know basis)un tiktāl, ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams pakalpojumu sniegšanai Portālā.

9.2 Neatkarīgi no iepriekšējā punkta, PreferRent neizpauž informāciju par neviena konkrēta Lietotāja vai Nomnieka konkrētu darījumu vai darījumiem bez attiecīgā Lietotāja vai Nomnieka skaidri izteiktas piekrišanas, izņemot informācijas sniegšanu Nomas sabiedrībai par attiecīgā Lietotāja vai Nomnieka slēgtajiem darījumiem ar šo Nomas sabiedrību.

9.3 Turpmāk norādītā informācijas izpaušana nav uzskatāma par konfidencialitātes pienākuma pārkāpumu:

9.3.1 Jebkura izpaušana, ko pieprasa piemērojamie likumi vai biržas noteikumi, tiesa vai kompetentā iestāde;

9.3.2 Jebkādas informācijas izpaušana, kas nonākusi publiskajā telpā, nepārkāpjot PreferRent konfidencialitātes pienākumu;

9.3.3 Informācijas izpaušana dalībniekiem, amatpersonām, darbiniekiem, padomdevējiem, konsultantiem, padomniekiem, pakalpojumu sniedzējiem, finansētājiem un potenciālajiem PreferRent vai jebkuras tā uzņēmuma daļas pircējiem, atbilstoši nepieciešamībai zināt (on a need-to-know basis), pie nosacījuma, ka uz šādām personām attiecas līdzvērtīgas konfidencialitātes saistības.

9.4 PreferRent pieprasa līdzvērtīgas konfidencialitātes saistības no Nomas sabiedrībām un citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas iesaistīti Portālā pieejamo pakalpojumu sniegšanā; tomēr PreferRent neuzņemas atbildību par to izdarītiem konfidencialitātes pārkāpumiem.

9.5 Īpaši konfidencialitātes noteikumi attiecībā uz Rental Points programmu ir ietverti Pielikumā Nr.2.


10 Apliecinājumi un atrunas

10.1 Reģistrējoties kā Lietotājam un izmantojot Portālā pieejamos pakalpojumus, Lietotājs piekrīt šiem Noteikumiem un nosacījumiem. Piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Lietotājs apliecina, ka:

10.1.1 Lietotājs ir tiesīgs un pilnvarots pilnībā veikt katru darbību, kuru viņš / viņa veiks portālā vai saistībā ar to, un tam nav nepieciešama citas puses piekrišana vai apstiprinājums;

10.1.2 Lietotājs ir pilnvarots rīkoties Lietotāja jebkurā nomas pieprasījumā norādītajā Nomnieka vārdā vai interesēs; tomēr visās attiecībās ar PreferRent Lietotājs darbojas savā vārdā, nevis kā Nomnieka pilnvarnieks vai pārstāvis, izņemot gadījumos, kad un tiktāl, ciktāl Lietotājs var darboties kā nomas līgumu un citu dokumentu parakstītājs.

10.2 PreferRent negarantē un neuzņemas nekādas juridiskas saistības par:

10.2.1 To, ka jebkura meklēšana Portālā, uzrādīs nomas piedāvājumu;

10.2.2 To, ka jebkura Rezervācija, kas veikta, izmantojot Portālu, rezultēsies nomas līguma noslēgšanā;

10.2.3 Jebkura nomas līguma pienācīgu izpildi no jebkuras Nomas sabiedrības puses;

10.2.4 Jebkuras saistības pārkāpumu no Nomas sabiedrības vai cita pakalpojumu sniedzēja, kurš savā vārdā sniedz pakalpojumus caur Portālu vai saistībā ar to, ja vien un ciktāl PreferRent skaidri uzņemas jebkādu atbildību;

10.2.5 Jebkādu atbildību pret Nomniekiem vai citām pusēm, izņemot Lietotājus, ja vien un ciktāl PreferRent ir skaidri uzņēmusies jebkādu atbildību.

10.3 Jebkurā gadījumā PreferRent var saukt pie atbildības tikai par tās saistību pārkāpšanu pret Lietotājiem, kas izdarīti ar PreferRent rupju neuzmanību.

10.4 Ja Inventārs, kas iznomāts Portālā veikto Rezervāciju rezultātā, ir apdrošināts, PreferRent nav atbildīgs par jebkādu apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu vai neizmaksu, vai jebkuru tai piemērojamu pašrisku, ierobežojumu vai izņēmumu.


11 Piemērojamie tiesību akti, jurisdikcija un strīdu izšķiršana

11.1 Šie Noteikumi un nosacījumi un visi ar Portālu saistītie līgumi, vienošanās vai saistības ir pakļautas Valsts materiālajām tiesību normām. Attiecībā uz patērētājiem: saskaņā ar regulas Roma I 6. panta otro daļu patērētājs bauda arī to likuma obligāto noteikumu aizsardzību, kuri būtu piemērojami, ja šī noteikuma nebūtu.

11.2 Visi strīdi, kas rodas vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, un visiem ar Portālu saistītiem līgumiem, vienošanām vai saistībām, ir pakļauti Valsts tiesām, un pirmās instances tiesa ir Pielikumā Nr. 4 norādītā tiesa.


12 Dažādi

12.1 PreferRent var jebkurā laikā vienpusēji grozīt šos Noteikumus un nosacījumus, un tie kļūst saistoši vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš nosūtot par to paziņojumu e-pastā un ievietojot to saprātīgi redzamā veidā Portālā. Lai turpinātu meklēt Inventāru Portālā, Lietotājs piekrīt Noteikumu un nosacījumu izmaiņām.

12.2 Lietotājam jebkurā laikā var lūgt vēlreiz apstiprināt savu piekrišanu Noteikumiem un nosacījumiem vai jebkurai to daļai, un piekļuve Portālam var pilnībā vai daļēji tikt apturēta līdz šāda apstiprinājuma veikšanai.

12.3 Portāla klientu apkalpošana ir izveidota, lai palīdzētu Lietotājiem maksimāli izmantot priekšrocības un ērtības, ko sniedz Portāla izmantošana, un tāpēc Lietotāji ir laipni aicināti Portālā nosūtīt savus jautājumus uz e-pasta adresi info@preferrent.com, ierosinājumus un sūdzības par jebkuru Portāla funkcionalitāti vai jebkuras puses, kas iesaistīta pakalpojumos, kas tiek nodrošināti caur Portālu vai saistībā ar to, rīcību. Tomēr, ņemot vērā, ka portāls galvenokārt ir digitāls rīks, tādējādi visiem tā dalībniekiem nodrošinot rentablus risinājumus, spēja manuāli pārvaldīt saziņu ar Lietotājiem var būt ierobežota, un PreferRent saglabā visas tiesības nereaģēt uz jebkādu šāda veida saziņu.