Noteikumu un nosacījumu

Pielikums Nr. 1

Privātuma un sīkdatņu politika


I Privātuma politika


Šī Privātuma politika attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic PreferRent (“Pārzinis”, “mēs”, “mums”, “mūsu”), un tajā aprakstīts, kā mēs apstrādājam Jūsu kā lietotāja, nomnieka vai nomas sabiedrības pārstāvja personas datus PreferRent Nomas Portālā (“Portāls”).


Šajā privātuma politikā ir aprakstīta personas datu apstrādes prakse un mērķi pakalpojumu sniegšanai Portālā. Tajā arī aprakstīts, kā persona var izmantot savas datu subjekta tiesības. Mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (“GDPR”) un citiem piemērojamiem likumiem. Ja vien nav norādīts citādi, šīs Privātuma politikas terminiem ir tāda pati nozīme kā GDPR 4. panta terminiem.


Lai nodrošinātu personas datu apstrādi pārredzamā veidā, šajā Privātuma politikā ir izskaidrots turpmākais:


1 Kādi personas dati tiek apstrādāti;

2 Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus;

3 Kādiem nolūkiem un uz kāda juridiskā pamata tiek apstrādāti Jūsu dati;

4 Cik ilgi mēs apstrādāsim Jūsu personas datus;

5 Kad personas dati var tikt kopīgoti ar trešajām personām;

6 Informācija par personas datu pārsūtīšanu ārpus ES;

7 Bērnu personas datu apstrāde;

8 Automātiska lēmumu pieņemšana;

9 Jūsu tiesības, kas izriet no GDPR;

10 Grozījumi Privātuma politikā;

11 Pārziņa kontaktinformācija.

Izmantojot mūsu pakalpojumus, kas tiek nodrošināti ar Portāla starpniecību, Jūs apliecināt, ka esat izlasījis un piekrītat mūsu Privātuma politikai. Pretējā gadījumā, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet mūsu pakalpojumu izmantošanu.


1 Kādi personas dati tiek apstrādāti

Lai sniegtu Jums mūsu pakalpojumus un sasniegtu nākamajā sadaļā norādītos mērķus, mēs apstrādājam noteiktus ar Jums saistītus personas datus. Zemāk mēs esam norādījuši, kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam.

Reģistrācijas dati - lai sniegtu mūsu pakalpojumus, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kurus Jūs mums sniedzat, reģistrējot savu kontu Portālā. Šādi reģistrācijas dati var ietvert Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un reģistrācijas valsti.

Identifikācijas dati - lai sniegtu mūsu pakalpojumus tieši Jums, iespējams, mums būs Jūs jāidentificē. Identifikācijas dati var ietvert Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu. Gadījumā, ja Jūs darbojaties kā nomnieka pārstāvis, mēs varam apstrādāt arī informāciju par Jūsu amatu sabiedrībā, lai pārliecinātos par Jūsu pārstāvības tiesībām.

Kontaktinformācija - lai varētu ar Jums sazināties, mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, tālruņa numuru un adresi.

Maksājumu dati - lai veiktu nepieciešamos maksājumus, mēs varam apstrādāt Jūsu maksājumu datus, kas var ietvert Jūsu konta numuru, nosūtītos maksājumus un citu ar maksājumiem saistītu informāciju.

Darījumu dati - lai sniegtu pakalpojumu, mēs varam apstrādāt dažāda veida datus, kas saistīti ar pieprasīto un izpildīto darījumu, piemēram, informāciju par pieprasīto pakalpojumu, līgumu atcelšanu un Rental Points darījumiem.

Kredītreitinga dati - lai pārvaldītu finanšu riskus, mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, kas saistīti ar kredītriskiem, pagātnes un šībrīža saistībām, parādiem, nokavētiem maksājumiem un citiem datiem. Pamatojoties uz šo informāciju, mēs piešķirsim lietotājam kategoriju, reitingu un kredītspējas informāciju.

Tehniskie dati - lai nodrošinātu netraucētu mūsu pakalpojumu sniegšanu, mēs varam apstrādāt tehniskos datus, kas var ietvert Jūsu ierīces interneta protokola adresi (IP adresi), pārlūkprogrammas informāciju, informāciju par Jūsu ierīces operētājsistēmu, iestatījumiem, valodu, ierīces datumu un citu nepieciešamo informāciju, kura var tikt iegūta arī izmantojot sīkdatnes mūsu Portālā.


2 Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus

Mūsu pakalpojumu sniegšanas laikā mēs varam iegūt Jūsu personas datus tieši no Jums vai no trešajām personām.

Daļu personas datu mēs iegūstam tieši no Jums, kad reģistrējat kontu vai kad izmantojat mūsu Portāla pakalpojumus. Ja reģistrējat kontu vai identificējat sevi, izmantojot trešo personu pakalpojumus, kas iegulti (embedded) Portālā (piemēram, Smart ID), mēs saņemsim informāciju par Jūsu identitāti no attiecīgā identifikācijas pakalpojumu sniedzēja, piemēram, SK ID Solutions, kad izmantojat Smart ID risinājums.

Turklāt Privātuma politikā noteiktās atsevišķās situācijās mēs varam iegūt Jūsu personas datus no uzņēmumu reģistriem, kredītriska reģistriem, parādu reģistriem un citiem, piemēram, SIA „CREFO Rating” un AS „CREFO Birojs”, lai novērtētu, vai Jūs esat finansiāli uzticama puse. Lai saskaņā ar Portāla Noteikumiem un nosacījumiem noteiktu Jūsu Lietotāja kategoriju un reitingu, mēs varam arī saņemt personas datus / atsauksmes par sniegtajiem pakalpojumiem no nomas sabiedrībām (“Nomas sabiedrības”).

Visbeidzot, mēs varam iegūt Jūsu personas datus arī no sabiedrībām, kuras Jūs pārstāvat.


3 Kādiem nolūkiem un uz kāda juridiskā pamata tiek apstrādāti Jūsu dati

Šajā sadaļā mēs sniedzam Jums sīkāku informāciju par mērķiem, kādiem mēs varētu apstrādāt dažādas personas datu kategorijas, kā arī identificējam juridisko pamatu, saskaņā ar kuru mēs apstrādājam Jūsu personas datus.

Mērķis

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Reģistrēt Jūsu kontu, lai nodrošinātu mūsu Portāla pakalpojumus

Reģistrācijas dati

Nepieciešama, lai izpildītu mūsu līgumu ar Jums par mūsu pakalpojumu sniegšanu (GDPR 6.1.b pants). Papildus, ja darbojaties kā nomnieka vai Nomas sabiedrības pārstāvis, Jūsu datu apstrāde arī ir balstīta uz mūsu leģitīmajām interesēm spēt pildīt līgumu, kas noslēgts ar sabiedrību, ko pārstāvat (GDPR 6.1.f pants)

Lai sniegtu mūsu Portāla pakalpojumus (rezervāciju apstiprinājumu)

Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Darījumu dati

Nepieciešama, lai izpildītu mūsu līgumu ar Jums par mūsu pakalpojumu sniegšanu (GDPR 6.1.b pants)

Lai apstiprinātu Jūsu kā nomnieka vai Nomas sabiedrības pārstāvja pārstāvības tiesības (ja piemērojams)

Identifikācijas dati

Tā ir mūsu leģitīma interese (GDPR 6.1.f pants) pārliecināties, ka Jums ir tiesības pārstāvēt nomnieku vai Nomas sabiedrību un slēgt līgumus

Lai pārsūtītu personas datus Nomas sabiedrībai nomas līguma noslēgšanai

Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Darījumu dati, lietotāja ranga un reitinga informācija, kā arī informācija par kredītspēju

Nepieciešams, lai izpildītu mūsu līgumu ar Jums par mūsu pakalpojumu sniegšanu (GDPR 6.1.b pants)

Datu kopīgošana ar nomas sabiedrībām ir nepieciešama mūsu pakalpojuma sniegšanai. Bez tā Jūs nevarētu noslēgt līgumu ar Nomas sabiedrību.

Personas datu nodošana Nomas sabiedrībai paziņojuma par neatļautu piekļuvi Jūsu Portāla kontam gadījumā

Identifikācija dati, Tehniskie dati un citi pieejamie dati

Tās ir mūsu un mūsu partneru (Nomas sabiedrību) leģitīmās intereses (GDPR 6.1.f pants) iegūt pierādījumus un izmeklēt paziņojumus par neatļautu piekļuvi, lai noteiktu, vai nomas līgums ar Nomas sabiedrību ir ticis pārkāpts.

Lai pārvaldītu nomas sabiedrības finanšu riskus un noteiktu Jūsu kredītspējas informāciju (ja pats esat nomnieks)

Kredītreitinga dati (ja pats esat nomnieks), kas iegūti no trešo personu datubāzēm (piemēram, kredītriska aģentūrām)

Jūsu piekrišana (GDPR 6.1.a pants)

Jūsu kredītspējas informācijas noteikšana ir neatņemama mūsu pakalpojumu sastāvdaļa, un, nesaņemot Jūsu piekrišanu, mēs varam atteikties sniegt Jums mūsu pakalpojumus.

Kategoriju piešķiršana Lietotājiem un Lietotāju reitingu noteikšana

Kredītreitinga dati, darījumu dati, atsauksmes, kas saņemtas no nomas sabiedrības

Mūsu leģitīmā interese (GDPR 6.1.f pants) ir nodrošināt, lai mūsu partneri (Nomas sabiedrības) un mēs spētu pārvaldīt finanšu riskus, sniedzot pakalpojumus

Lai īstenotu Rental Points programmu

Identifikācijas dati, Darījumu dati, Maksājumu dati

Nepieciešams, lai izpildītu mūsu līgumu ar Jums par mūsu pakalpojumu sniegšanu (GDPR 6.1.b pants)

Sūdzību, ko esat iesniedzis Jūs vai nomas sabiedrība par Jums, izskatīšana

Identifikācijas dati, cita sūdzībā mums sniegtā informācija

Tā ir mūsu leģitīma interese (GDPR 6.1.f pants) nodrošināt sniegto pakalpojumu un Portāla kvalitāti

Grāmatvedība

Identifikācijas dati, Kontaktinformācija, Darījumu dati

Apstrādāt darījumu apliecinošos dokumentus ir mūsu likumiskais pienākums (GDPR 6.1.c pants), kas izriet no grāmatvedības tiesiskā regulējuma

Lai informētu Jūs par jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem un vispārīgu informāciju par mūsu pakalpojumiem

Identifikācijas dati, Kontaktinformācija (piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs, u.c.).

Jūsu piekrišana (GDPR 6.1.a. pants) vai mūsu leģitīmās intereses (GDPR 6.1.f pants) informēt mūsu esošos klientus par mūsu pakalpojumiem vai sniegt viņiem atbilstošas ziņas.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no šādas informācijas saņemšanas vai atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei šim nolūkam.

Lai nodrošinātu mūsu Portāla drošību, lai atklātu un risinātu tehniskas problēmas

Tehniskie dati (ieskaitot sīkdatņu datus)

Mūsu leģitīmās intereses (GDPR 6.1.f pants) ir aizsargāt un uzlabot mūsu Portāla integritāti un drošību.

Kad mēs apstrādājam Jūsu personas datus nolūkā noslēgt vai izpildīt līgumu ar Jums (GDPR 6.1.b pants), lai to izdarītu, ir nepieciešama norādītā informācija. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim sniegt Jums mūsu pakalpojumus.

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus arī citiem likumīgiem mērķiem, ja:

(i) Jūs esat mums devis savu piekrišanu šādai apstrādei (GDPR 6.1.a. pants);

(ii) Jūsu datu apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu Jūs ar mūsu pakalpojumiem (GDPR 6.1.b pants);

(iii) Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai mēs izpildītu juridiskos pienākumus (GDPR 6.1.c pants);

(iv) Mums ir leģitīmas intereses, kuras nepārspēj Jūsu intereses vai pamattiesības (GDPR 6.1.f pants).


Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus citiem mērķiem, nevis tiem, kas norādīti iepriekš tabulā, mēs nodrošināsim, vai šāda apstrāde ir saderīga ar mērķiem, kuriem personas dati tika vākti. Kad iespējams, mēs Jūs informēsim par jauniem datu apstrādes mērķiem.


4 Cik ilgi mēs apstrādāsim Jūsu personas datus

Mēs saglabāsim Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

Jūsu Reģistrācijas dati, Identifikācijas dati un Kontaktinformācija tiek saglabāti, kamēr Jums ir reģistrēts konts Portālā un vēl 5 (piecus) gadus pēc attiecīgā konta dzēšanas. Lietotāju kategorijas un reitingi, informācija par kredītspēju un kredītreitinga dati tiek glabāti 5 (piecus) gadus vai tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami aizsardzībai pret iespējamām prasībām. Šī informācija kopā ar Darījumu datiem tiek saglabāta, lai pasargātu mūs gadījumā, ja pret mums tiek iesniegta pretenzija par mūsu pakalpojumiem.

Identifikācijas, Maksājumu un Darījumu dati, kas saistīti ar nomas līgumiem ar Nomas sabiedrībām, tiek glabāti 5 (piecus) gadus vai cik to prasa piemērojamie grāmatvedības likumi.

Ja Jūsu personas dati ir iekļauti pakalpojumu līgumos, noteikumos un nosacījumos vai citos var mums noslēgtos līgumos, mēs šos datus varam uzglabāt arī līdz attiecīgā līguma izbeigšanai un pēc tam līdz iespējamo prasību, kas izriet no šāda līguma, noilguma perioda beigām, vai ilgāk, ja šādai glabāšanai būs likumīgs mērķis (piemēram, grāmatvedības nolūkiem).

Tehniskos datus glabā līdz 1 (vienam) gadam vai ilgāk, ja tie nesatur identificētas vai identificējamas fiziskas personas datus.

Vajadzības gadījumā mēs arī saglabāsim un izmantosim Jūsu personas datus (ieskaitot datus, kurus esat mums paziņojis) tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus vai nodrošinātu mūsu likumīgo tiesību aizsardzību (piemēram, strīdu risināšanai un mūsu līgumu izpildei).

Ja nepierakstāties savā kontā ilgāk par diviem gadiem, Jūsu konts tiks dzēsts. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu personas dati var tikt saglabāti un apstrādāti pat pēc Jūsu konta dzēšanas iepriekš norādītajos laika periodos.


5 Kad personas dati var tikt kopīgoti ar trešajām personām

Mūsu pakalpojumu sniegšanas nolūkos mēs varam kopīgot Jūsu personas datus ar nomas sabiedrībām, ar kurām Jūs noslēgsiet nomas līgumus. Uz nomas sabiedrību apstrādātiem personas datiem attiecas attiecīgās nomas sabiedrības privātuma politika. Parasti nomas sabiedrības var apstrādāt Jūsu personas datus, cita starpā, lai novērtētu, vai noslēgt ar Jums līgumu, un apstiprinātu, vai Lietotājs var pārstāvēt nomnieku attiecībā par nomas līguma noslēgšanu. Lai iegūtu pilnīgu informāciju par nomas sabiedrības privātuma praksi, lūdzu, skatiet attiecīgā nomas sabiedrības privātuma politiku.

Mēs varam kopīgot Jūsu personas datus ar personām, kuras mēs esam pilnvarojuši, un ar mūsu sadarbības partneriem, kas palīdz mums nodrošināt mūsu pakalpojumus un var darboties kā mūsu datu apstrādātāji, rīkojoties kā IT pakalpojumu sniedzēji (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar e-pastu pakalpojumu sniedzējiem, vietņu uzturēšanas pakalpojumiem, serveru nodrošinātājiem vai uzturētājiem utt.), mārketinga pakalpojumu sniedzēji, maksājumu pakalpojumu sniedzēji un citi. Kopīgojot Jūsu personas datus ar trešajām personām, mēs veiksim visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka trešās personas nodrošina Jūsu personas datu pienācīgu aizsardzību.

Turklāt mēs varam kopīgot Jūsu personas datus šādās situācijās:

(i) Pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar piemērojamo likumu procedūrām mēs varam kopīgot Jūsu personas datus ar personām, kuras tam pilnvarotas likumos (piemēram, izmeklēšanas iestādes);

(ii) Ja nepieciešams, lai aizsargātu mūsu ar likumu aizsargātās intereses (piemēram, ja persona ir pārkāpusi mūsu intereses), mēs varam kopīgot personas datus ar tiesām, tiesu izpildītājiem vai citām attiecīgām valsts institūcijām;

(iii) Ja nepieciešams, mūsu partneriem, piemēram, auditoriem, juristiem un citiem speciālistiem vai konsultantiem, finanšu iestādēm, apdrošinātājiem; arī pamatojoties uz nepieciešamību zināt, dati var tikt kopīgoti ar mūsu dalībniekiem, finansētājiem un potenciālajiem mūsu biznesa vai tā daļas pircējiem;

(iv) Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tiktāl, cik tas nepieciešams maksājumu veikšanai vai saņemšanai;

(v) PreferRent Investments un / vai citām PreferRent grupas sabiedrībām administratīviem nolūkiem.

Mēs nedalīsimies ar Jūsu personas datiem trešajām personām, ja tam nav leģitīma mērķa un likumīga pamata.

Atsevišķās situācijās, kad mēs sadarbojamies ar trešajām personām (piemēram, izmantojot finanšu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus), papildus šai Privātuma politikai Jūsu personas datu apstrādei tiks piemērotas arī attiecīgo trešo personu privātuma politikas. Mēs iesakām iepazīties ar attiecīgajām privātuma politikām, tomēr mēs neuzņemamies nekādu atbildību par to saturu.

Visbeidzot, ja Jūs rīkojaties kā nomnieka vai Nomas sabiedrības pārstāvis, mēs varam kopīgot Jūsu datus ar sabiedrību, kuru Jūs pārstāvat.


6 Informācija par personas datu pārsūtīšanu ārpus ES

Mēs nepārsūtam personas datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstīm. Tomēr mēs sadarbojamies ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas atrodas un apstrādā personas datus Apvienotajā Karalistē, kas no 2021. gada 1. janvāra nav Eiropas Savienības daļa, taču, saskaņā ar pagaidu režīmu, par kuru panākta vienošanās saskaņā ar ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un Sadarbības līgumu, brīva datu aprite attiecas uz datu sūtīšanu uz un no Apvienotās Karalistes līdz 2021.gada 1.jūlijam. No 2021. gada 1. jūlija mēs nodrošināsim nepieciešamos drošības pasākumus Jūsu personas datu pārsūtīšanai uz Apvienoto Karalisti. Personas datu pārsūtīšana tiks pamatota ar Eiropas Komisijas pieņemtajām datu aizsardzības klauzulām, kas noslēgtas starp mums un Apvienotajā Karalistē reģistrētu datu saņēmēju, ja Eiropas Komisija nebūs pieņēmusi lēmumu, kurā noteikts, ka Apvienotā Karaliste nodrošina atbilstošus datu aizsardzības standartus (lēmums par atbilstību) vai ja nebūs pagarināts pagaidu režīms. Lai iegūtu vairāk informācijas par piemērotajiem drošības pasākumiem un kur iegūt to kopijas, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu kontaktinformāciju, kas norādīta tālāk.


7 Bērnu personas datu apstrāde

Mēs neiekļaujam savā mūsu Portāla pakalpojumu izmantotāju mērķauditorijā nevienu, kas jaunāks par 18 gadiem (“Bērns” vai “Bērni”).

Mēs apzināti neiegūstam personu identificējošu informāciju no personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Ja Jums ir vecāku atbildība par bērnu un Jūs zināt, ka Jūsu bērns mums ir iesniedzis personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja mēs uzzināsim, ka esam ieguvuši personas datus no Bērna, nesaņemot vecāku atļauju, mēs veiksim nepieciešamās darbības, lai šo informāciju izņemtu no mūsu serveriem.


8 Automātiska lēmumu pieņemšana

Mēs veicam automātisku lēmumu pieņemšanu, lai noteiktu Lietotāju kategoriju un reitingu saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Portāla Noteikumu un nosacījumu 6. sadaļā. Turklāt mēs automātiski nosakām Jūsu kredītspējas informāciju saskaņā ar mūsu iekšējo riska politiku, pamatojoties uz kredītreitinga datiem, kas iegūti no trešo personu datubāzēm (piemēram, no kredītreitingu aģentūrām). Ja uzskatāt, ka lietotāja rangs un reitings vai kredītspēja nav aprēķināta pareizi, sazinoties ar mums, Jums ir tiesības pieprasīt cilvēka iejaukšanos, lai paustu savu viedokli un apstrīdētu lēmumu.


9 Jūsu tiesības, kas izriet no GDPR

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. GDPR noteiktajās situācijās Jums ir šādas tiesības:

(i) Piekļuves tiesības

(ii) Tiesības uz labojumiem

(iii) Tiesības uz dzēšanu

(iv) Tiesības iebilst

(v) Tiesības atsaukt savu piekrišanu

(vi) Tiesības ierobežot personas datu apstrādi

(vii) Tiesības uz datu pārnesamību


Lai pieprasītu savu tiesību izpildi, lūdzu, sazinieties ar mums uz e-pastu: privacy.lv@preferrent.com. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai izpildītu Jūsu pieprasītās tiesības, mums var būt nepieciešams apstrādāt papildu personas datus un pieprasīt Jūsu identifikāciju.

Situācijās, kad Jūs neapmierina mūsu datu apstrādes darbības, Jums vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā (e-pasts: info@dvi.gov.lv; tīmekļa vietne: www.dvi.gov.lv) vai savas valsts datu aizsardzības iestādē (savu datu aizsardzības iestādi varat atrast šajā vietnē: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).


10 Grozījumi Privātuma politikā

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā vienpusēji atjaunināt šo Privātuma politiku. Privātuma politikas atjauninātā versija būs pieejama mūsu Portālā. Mēs iesakām regulāri pārskatīt šo Privātuma politiku, lai Jūs būtu informēti par visām izmaiņām.


11 Pārziņa kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi par personas datu apstrādi vai šo privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz mūsu e-pasta adresi: privacy.lv@preferrent.com vai izmantojot šeit esošo kontaktinformāciju:

PreferRent” SIA
Reģistrācijas numurs: 40203174630
Juridiskā adrese: Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063, Latvija

Šī Privātuma politika ir spēkā no 2021. gada 14. maijaII Sīkdatņu politika

Šī sīkdatņu politika tiek piemērota papildus mūsu Privātuma politikai. Mūsu Privātuma politika informē Jūs par to, kā PreferRent (arī “mēs”, “mēs”, “mūsu”) vāc, kopīgo un apstrādā Jūsu personas datus. Šī Sīkdatņu politika attiecas uz sīkdatņu lietošanu, kad izmantojat mūsu nomas portālu (“Portāls”). Mūsu Sīkdatņu politika ir mūsu Privātuma politikas neatņemama sastāvdaļa (pieejama šeit) un ietver šādu informāciju:

1 Kas ir sīkdatnes;

2 PreferRent sīkdatņu izmantošana;

3 Kāda veida sīkdatnes mēs izmantojam;

4 Trešo personu sīkdatnes;

5 Kā kontrolēt sīkdatnes;

6 Papildu informācija;

7 Šīs Sīkdatņu politikas grozījumi;

8 Kontaktinformācija.

Šajā Sīkdatņu politikā termins “sīkdatnes” aptvers gan sīkdatnes, gan arī pārlūkprogrammu sīkdatnēm līdzīgas metodes (piemēram, pikseļus (pixels), bākas (beacons), marķierus (tags) un citas).


1 Kas ir sīkdatnes

Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kurus Jūsu datorā ievieto Jūsu apmeklētās vietnes. Tos plaši izmanto, lai nodrošinātu vietņu funkcionalitāti, lai padarītu vietnes efektīvākas, kā arī lai vietņu īpašniekiem sniegtu noderīgu informāciju, piemēram, vietņu apmeklējumu skaitu.

Sīkdatņu izmantošana ir kļuvusi par standarta praksi lielākajā daļā vietņu un lietojumprogrammu. Tomēr, ja nevēlaties izmantot sīkdatņu sniegtās funkcijas, varat tos pārvaldīt un kontrolēt, izmantojot savu pārlūkprogrammu, lai tos nepieņemtu vai izdzēstu no pārlūkprogrammas vēstures.

Plašāku informāciju par sīkdatnēm, kā arī to, kā tās var pārvaldīt vai izdzēst, varat atrast vietnē www.aboutcookies.org.


2 PreferRent sīkdatņu izmantošana

Mūsu Portāls izmanto mūsu pārvaldītās sīkdatnes (pirmās puses sīkdatnes), kā arī trešo personu sīkdatnes. Sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu ierīcē, kad apmeklējat Portālu un izmantojat to.

Pārsvarā sīkdatnes tiek izmantotas, lai identificētu reģistrēto lietotāju, lai nodrošinātu Portāla drošību, lai analizētu Portāla lietošanu, ko veic apmeklētāji, un uzlabotu, kā arī nodrošinātu vispārēju Portāla funkcionalitāti.

Ja esat reģistrēts Portāla lietotājs, noteiktu informāciju, kas iegūta no sīkdatnēm, var saistīt ar Jūsu kontu un apvienot ar citu informāciju, kas mums ir par Jums. Turpretim informācija, kas iegūta no sīkdatnēm, netiek izmantota, lai identificētu nereģistrētus mūsu Portāla apmeklētājus.


3 Kāda veida sīkdatnes mēs izmantojam

Nepieciešamās sīkdatnes - nepieciešamās sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu Portāla funkcionalitāti, piemēram, lai atcerētos Jūsu pieslēgšanās datus, lai nodrošinātu drošību utt. Bez attiecīgajām sīkdatnēm Portāls nevar pareizi darboties. Tādēļ to lietošana ir nepieciešama un nav atkarīga no Jūsu piekrišanas.

Nepieciešamās sīkdatnes var ietvert sīkdatnes autentifikācijas nolūkos (lai atcerētos Jūsu pieslēgšanās stāvokli) un drošības nodrošināšanai (piemēram, lai aizsargātu lietotāja datus no nesankcionētas piekļuves).

Sīkdatne

Nodrošinātājs

Mērķis

Glabāšanas periods

CONSENT

PreferRent

Nosaka, vai lietotājs ir pieņēmis sīkfailus

1 gads

ARRAffinity

PreferRent/ Microsoft

Izmanto slodzes līdzsvarošanai

1 gads

Funkcionālās sīkdatnes - funkcionālās (sauktas arī par “preferenču” sīkdatnēm) sīkdatnes ļauj Portālam atcerēties Jūsu izvēlētos iestatījumus, kas ietekmē lapas parādīšanas veidu. Šo sīkdatņu izmantošana ir balstīta uz mūsu leģitīmajām interesēm nodrošināt pilnīgu Portāla funkcionalitāti.

Sīkdatne

Nodrošinātājs

Mērķis

Glabāšanas periods

N/A

N/A

N/A

N/A

Analītiskās sīkdatnes - analītiskās sīkdatnes ļauj mums izsekot mūsu apmeklētāju rīcībai Portālā un saprast, kā viņi kopīgā līmenī mijiedarbojas ar Portālu. Šo sīkfailu izmantošana ir balstīta uz mūsu leģitīmajām interesēm analizēt mūsu apmeklētāju rīcību un mijiedarbību ar Portālu, lai to uzlabotu.

Sīkdatne

Nodrošinātājs

Mērķis

Glabāšanas periods

_utmz

Google

Sniedz informāciju par to, kā apmeklētājs ir sasniedzis mūsu Portālu.

1 gads

_utma

Google

Seko, cik reižu apmeklētājs ir skatījis mūsu Portālu.

1 gads

_ga

Google

Reģistrē unikālu ID, kas tiek izmantots statistikas datu ģenerēšanai par to, kā apmeklētājs izmanto mūsu Portālu.

1 gads

Mārketinga sīkdatnes - mārketinga sīkdatnes ļauj mums nodrošināt Jums visatbilstošāko saturu, pamatojoties uz Jūsu mijiedarbību ar mūsu Portālu, un sniegt Jums tiešā mārketinga reklāmas citās plašsaziņas līdzekļu vietnēs, kas nepieder mums. Šo sīkdatņu izmantošana ir balstīta uz mūsu likumīgajām interesēm reklamēt savus pakalpojumus cilvēkiem, kuri ir mijiedarbojušies ar Portālu.

Sīkdatne

Nodrošinātājs

Mērķis

Glabāšanas periods

_fbp

Facebook

Atkārtota reklamēšana lietotājiem Facebook

1 gads

Informācija, kas iegūta, izmantojot sīkfailus, tiks izmantota vai nu apkopotā formātā, vai arī tiks saglabāta saskaņā ar mūsu Privātuma politiku, kad mums ir leģitīms mērķis un juridisks pamats šādai datu apstrādei.


4 Trešo personu sīkdatnes

Daži no Jūsu ierīcē iespējotajiem sīkfailiem, kad apmeklējat mūsu Portālu, pieder trešo personu pakalpojumu sniedzējiem. Trešo personu pakalpojumu sniedzēju sīkdatnes palīdz mums sniegt Jums mūsu pakalpojumus, palīdz mums izprast lietošanu un Jūsu mijiedarbību ar mūsu Portālu, un nodrošina mums iespēju sniegt tiešā mārketinga reklāmas trešo personu vietnēs, lai palīdzētu atbalstīt un uzturēt mūsu pakalpojumus. Mēs izmantosim šīs sīkdatnes mērķiem, kas paredzēti šajā Sīkdatņu politikā vai mūsu Privātuma politikā. Tomēr šīs trešās personas var izmantot Jūsu sīkdatņu apkopotos datus saviem noteiktajiem mērķiem, kurus mēs nevaram kontrolēt. Pieņemot trešo personu sīkdatnes, Jūs piekrītat arī attiecīgo trešo personu pakalpojumu sniedzēju privātuma politikām par Jūsu personas datu apstrādi.

Zemāk Jūs varat redzēt, kuriem trešo personu pakalpojumu sniedzējiem var būt piekļuve informācijai no viņu sīkdatnēm, kas ir iestatītas Jūsu pašu ierīcē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tālāk norādītās saites attiecas uz trešo personu vietnēm, kuras mēs nekontrolējam, un mēs neesam atbildīgi par to saturu.

Google Analytics pakalpojums - Google Analytics ir Google nodrošināts tīmekļa analīzes pakalpojums, kas izseko un ziņo par vietnes trafiku. Google izmanto apkopotos datus, lai izsekotu un uzraudzītu mūsu Portāla izmantošanu. Lai iegūtu papildinformāciju par Google privātuma praksi, lūdzu, apmeklējiet Google vietni Konfidencialitāte un noteikumi: https://policies.google.com/privacy?hl=lv.

Facebook - mēs izmantojam Facebook pakalpojumus, lai sniegtu Jums atbilstošas reklāmas, kad apmeklējat sociālo tīklu, pamatojoties uz Jūsu apmeklējumu mūsu portālā. Lai iegūtu papildinformāciju par Facebook privātuma praksi, lūdzu, apmeklējiet Facebook sīkdatņu politiku: https://www.facebook.com/policy/cookies/.

Microsoft - Microsoft sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu mūsu Portāla stabilitāti. Lai iegūtu papildinformāciju par Microsoft privātuma praksi, lūdzu, apmeklējiet Microsoft paziņojumu par konfidencialitāti: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Hotjar - mēs izmantojam Hotjar pakalpojumus, lai izsekotu un uzraudzītu, kā mūsu Portālu izmanto mūsu apmeklētāji, un analizētu mūsu apmeklētāju uzvedību. Apkopotā informācija tiek izmantota mūsu Portāla uzlabošanai. Lai iegūtu papildinformāciju par Hotjar privātuma praksi, lūdzu, apmeklējiet Hotjar privātuma politiku: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.


5 Kā kontrolēt sīkdatnes

Kad Jūs apmeklējat mūsu Portālu, mēs iestatām sīkdatnes, kas mums nepieciešamas, lai Jūs varētu izmantot mūsu pakalpojumus.

Lielākā daļa pārlūkprogrammu (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer utt.) ļauj Jums kontrolēt sīkdatnes, izmantojot pārlūka iestatījumus. Piemēram, Jūs varat iestatīt, lai pārlūkprogramma bloķētu iespēju tajā saglabāt jebkādas vai konkrētas sīkdatnes, dzēstu sīkdatnes vai informētu Jūs par situācijām, kad pārlūkprogrammā tiek saglabāti jauni sīkfaili.

Noklikšķinot uz pogas “palīdzība” savā pārlūkprogrammā, Jūs varat atrast instrukcijas, kā novērst pārlūka sīkdatņu saglabāšanu, kā arī to, kādas sīkdatnes jau ir saglabātas, un, ja vēlaties, tās izdzēst. Izmaiņas iestatījumos ir jāveic katram Jūsu izmantotajam pārlūkam.

Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, nesaglabājot noteiktas sīkdatnes, iespējams, ka Jūs nevarēsiet piekļūt visām mūsu Portāla funkcijām un pakalpojumiem vai tos pilnībā izmantot, jo atsevišķas portāla funkcijas ir atkarīgas no sīkdatnēm.


6 Papildu informācija

Informācija par to, kā mēs apstrādājam personas datus saistībā ar sīkdatņu lietošanu, ir pieejama mūsu Privātuma politikā, kas ir pieejama šeit.

Jūs varat uzzināt par sīkdatnēm, tostarp par to, kā apskatīt iestatītās sīkdatnes un kā tās pārvaldīt un izdzēst, apmeklējot www.aboutcookies.org, www.allaboutcookies.org vai citas atbilstošas tīmekļa vietnes, kas pieejamas internetā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs ir saites uz trešo personu vietnēm, kuras mēs nekontrolējam.


7 Šīs Sīkdatņu politikas grozījumi

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā vienpusēji atjaunināt šo Sīkdatņu politiku. Šīs Sīkdatņu politikas atjauninātā versija būs pieejama mūsu Portālā. Mēs iesakām regulāri pārskatīt šo Sīkdatņu politiku, lai Jūs būtu informēts par visām izmaiņām.


8 Kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi par personas datu apstrādi vai šo Sīkdatņu politiku, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz mūsu e-pasta adresi: privacy.lv@preferrent.com vai izmantojot šeit esošo kontaktinformāciju:

“PreferRent” SIA

Reģistrācijas numurs: 40203174630

Juridiskā adrese: Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063, Latvija

Šī Sīkdatņu politika ir spēkā no 2021. gada 14. maija