Noteikumu un nosacījumu

Pielikums Nr. 3

Kategorijas un reitingi


PreferRent piešķir Lietotājiem sekojošas kategorijas un nosaka sekojošus reitingus:

1 Piešķir Lietotājiem kategorijas, vadoties no Inventāra nomas maksu naudas vērtības Portālā veiktajām Rezervācijām;

2 Nosaka Lietotāju reitingu, balstoties uz Nomas sabiedrību PreferRent portālā sniegtajām atsauksmēm.


1 Kategoriju piešķiršana (vadoties no nomas maksu summām)

Ir trīs kategorijas (sākot no augstākās): Zelta, Sudraba un Bronzas. 

Kategorijas tiek sekojoši atjauninātas katru mēnesi, atkarībā no inventāra nomas maksas summas EUR (bez PVN) par pēdējo 6 mēnešu laikā Portālā veiktajām Rezervācijām, neieskaitot Rezervācijas, par kurām Nomas sabiedrība ir paziņojusi, ka tām nav sekojusi nomas līguma noslēgšana un/vai nomas darījuma izpilde:

Kategorija

Zelta

Sudraba

Bronzas

Nomas maksas summas

(EUR)

≥ 10,000

≥ 5,000 - 10,000

≥ 0 - 5,000


2 Reitingu noteikšana (vadoties no Nomas sabiedrību atsauksmēm)

Pēc Rezervācijas izpildes PreferRent uzaicinās attiecīgo Nomas sabiedrību sniegt atsauksmi par Lietotāju, novērtējot viņu saistībā ar konkrētās Rezervācijas izpildi skalā no 1 līdz 5 (sākot ar zemāko). Šādu atsauksmju sniegšana no Nomas sabiedrību puses ir brīvprātīga, ietver Nomas sabiedrību subjektīvo vērtējumu, un PreferRent to neregulē.

Ikreiz, uzkrājoties 5 (piecām) Rezervācijām, par kurām nav Nomas sabiedrības atsauksmju, tās vērtējumā būs līdzvērtīgas vienai atsauksmei ar vērtējumu “4 (četri)”.

Ir pieci reitingi (sākot no zemākā): 1, 2, 3, 4 un 5. Veicot sākotnējo reģistrāciju, Lietotājam netiek noteikts reitings. Vidējais reitings tiek noteikts par pēdējiem 12 mēnešiem un tiek atjaunināts katru dienu.