Noteikumu un nosacījumu

Pielikums Nr. 2

Rental Points programma


1 Ievads un definīcijas

1.1 Šis Pielikums Nr. 2 ir neatņemama PreferRent.com Portāla Noteikumu un nosacījumu sastāvdaļa; visiem Noteikumos un nosacījumos definētajiem terminiem ir tāda pati nozīme arī Pielikumā Nr. 2.

1.2 Atsauce uz “punktu” vai “sadaļu” nozīmē atsauci uz šo RP noteikumu attiecīgo “punktu” vai “sadaļu”.


1.3 Papildus Noteikumiem un nosacījumiem šādiem apzīmējumiem Pielikumā Nr. 2 ir sekojoša nozīme:

Rental Points programma

nozīmē lojalitātes programmu Portāla Lietotājiem, kuru izveidojis un uztur PreferRent.


RP noteikumi


ir šī Pielikuma Nr. 2 noteikumi.

Rental Points


ir vienības, kuras var uzkrāt un izmantot Rental Points programmas ietvaros saskaņā ar RP noteikumiem. Viena Rental Points vērtība ir 1 EUR (viens euro). Rental Points nav elektroniskā nauda vai norēķinu vienības.


Rental Points konts

ir konts, kas Lietotājam atvērts Portālā uzkrāto un izmantoto Rental Points reģistrēšanai un uzskaitei.


Sankcijas

nozīmē nacionālās sankcijas - ierobežojumus, kas noteikti saskaņā ar attiecīgās Valsts normatīvajiem aktiem; un / vai starptautiskas sankcijas - ierobežojumi, kas noteikti saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem un kurus pieņēmusi Apvienoto Nāciju Organizācija vai Eiropas Savienība, vai cita starptautiska organizācija, kurā attiecīgā Valsts ir dalībvalsts, un kuri ir tieši piemērojami vai ieviesti attiecīgajā Valstī.2 Dalība un Rental Points konts

2.1 Tikai Portāla reģistrētie Lietotāji ir tiesīgi piedalīties Rental Points programmā, Portāla tiešsaistē veicot atsevišķu reģistrāciju, aizpildot informāciju un veicot reģistrācijas darbības, kas pieprasītas Portāla sadaļā “Rental Points” vai “Norēķināšanās”.

2.2 Reģistrējoties Rental Points programmā, katram Lietotājam tiek atvērts Rental Points konts.

2.3 Piekļuve Rental Points kontam un tā apskate ir pieejama, Lietotājam vienkārši identificējoties ar Lietotāja tālruņa numuru un PIN kodu. Sākotnējais PIN kods tiek piešķirts, Lietotājam reģistrējoties Rental Points programmā, un pēc tam PreferRent drošības apsvērumu dēļ periodiski var to aizstāt , kā arī Lietotājs var pieprasīt tā nomaiņu PIN koda aizmiršanas vai pazaudēšanas gadījumā. Rental Points izmantošana ir pieejama, ja Lietotājs tiek droši identificēts, izmantojot Smart ID vai citu stingrās autentifikācijas rīku, ko atbalsta portāls. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visu piekļuves kodu un paroļu, kas Lietotājam piešķirti un / vai ko Lietotājs izveidojis, lai piekļūtu viņa / viņas Rental Points kontam, glabāšanu slepenībā un drošībā.

2.4 Lietotājam nekavējoties jāziņo uz e-pasta adresi info@preferrent.com par jebkādu neatļautu piekļuvi vai Rental Points konta izmantošanu.

2.5 Katram Lietotājam var būt tikai viens Rental Points konts. PreferRent patur tiesības slēgt visus papildu Rental Points kontus, kas atvērti vienam Lietotājam. Šādā gadījumā visi slēgtajā Rental Points kontā uzkrātie Rental Points tiek pārskaitīti uz atlikušo kontu.


3 Rental Points uzkrāšana

3.1 PreferRent piešķir Lietotājam Rental Points pēc visu sekojošo nosacījumu izpildes:

3.1.1 Lietotājs apstiprina Portālā Rezervāciju;

3.1.2 Pēc iepriekš minētās Rezervācijas tiek izpildīts Nomas darījums;

3.1.3 Nomas sabiedrība ir pilnībā pārskaitījusi PreferRent summu, kas atbilst attiecīgo Rental Points vērtībai;

3.1.4 Lietotājs samaksā piemērojamos nodokļus (ja Lietotājs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs un ir atbildīgs par nodokļu deklarēšanu un nomaksu) par ieņēmumiem, kas saņemti Rental Points programmā.

3.2 Lietotājam piešķiramo Rental Points skaitu, ja tādi ir, nosaka attiecīgā Nomas sabiedrība par katras Portālā apstiprinātās Rezervācijas Inventāra nomas monetāro vērtību un publicē Portālā kā daļu no katra piedāvājuma.

3.3 Atkarībā no Lietotāja kategorijas (zelta, sudraba vai bronzas, saskaņā ar Pielikumu Nr. 3) var tikt piešķirts atšķirīgs Rental Points skaits.4 Rental Points izmantošana

4.1 Rental Points, kas reģistrēti Lietotāja Rental Points kontā, tiek izmaksāti naudā tam pašam Lietotājam vai Lietotāja norādītajai juridiskai personai saskaņā ar Lietotāja norādījumiem, kas iesniegti Portāla sadaļā “Rental Points” (t.i., izmaksas juridiskai personai gadījumā, tikai Nomniekam kā juridiskai personai, kuras interesēs Lietotājs rīkojās, iesniedzot nomas pieprasījumu).

4.2 Lietotājs kā maksājuma saņēmēju var norādīt tikai juridiskas personas, kas atbilst visiem sekojošiem kritērijiem:

4.2.1 Tai ir derīga reģistrācija jebkurā ES vai EEK dalībvalsts jurisdikcijā, un saskaņā ar tās jurisdikcijas likumiem tā netiek likvidēta, nav maksātnespējas procesā vai pakļauta līdzīgai procedūrai;

4.2.2 Ir bankas konts ar IBAN numuru bankā, kas reģistrēta jebkurā ES vai EEK dalībvalsts jurisdikcijā vai Apvienotajā Karalistē;

4.2.3 Nav pakļauta Sankcijām;

4.2.4 Ir aizpildījusi un ar Valstī atzītu kvalificētu elektronisko parakstu parakstījusi līguma veidlapu Portāla sadaļā “Rental Points”;

4.2.5 Ja tai ir spēkā esoša pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācija kādā no ES vai EEK dalībvalstu jurisdikcijām, tā ir izdevusi PreferRent un ar elektronisko parakstu parakstījusi atbilstošu, Valstī akceptētu rēķinu.

4.3 Minimālā izmaksas summa ikviena izmaksas pieprasījuma gadījumā ir EUR 50, izņemot gadījumus, ja Lietotājs pārtrauc vai tiek izbeigta viņa dalība Rental Points programmā.

4.4 Izmaksas tiks veiktas tikai uz bankas kontiem bankā jebkuras ES vai EEK dalībvalsts jurisdikcijā.

4.5 PreferRent izmaksā Lietotāja pieprasīto summu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas un visu 4.2. punktā paredzēto kritēriju izpildes (ja piemērojams).

4.6 PreferRent ir tiesības no jebkādas izmaksas ieturēt visus piemērojamos nodokļus.

4.7 Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visas pieprasītās informācijas par Lietotāju un juridisko personu, kurai jāveic izmaksa, pienācīgu sniegšanu atbilstoši norādījumiem Lietotājam Portāla sadaļā “Rental Points”. PreferRent nebūs atbildīgs par jebkādām nodokļu sekām, kas radušās Lietotājam, ja Lietotājs portāla sadaļā “Rental Points” sniedz nepatiesu informāciju.

4.8 Ja saņemošā juridiskā persona vai Lietotājs kā pašnodarbināta persona ir reģistrēts PVN maksātājs, PVN (ja piemērojams) jāmaksā papildus summai, kas vienāda ar izmantoto Rental Points vērtību.

4.9 Starpbanku komisijas un saņēmēja bankas komisijas sedz saņēmējs un atskaita no izmaksātās summas.

4.10 PreferRent neuzņemas atbildību par starpbanku pārskaitījumiem un saņēmēja konta debetēšanu.

4.11 Rental Points, kas nav pieprasīti izmaksai naudā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc to reģistrācijas Rental Points kontā, beidzas derīguma termiņš un tie tiek dzēsti. Rental Points tiek uzskaitīti Rental Points kontos saskaņā ar principu “pirmais iekšā, pirmais ārā”.


5 Izbeigšana

5.1 Lietotājs var jebkurā laikā izbeigt dalību Rental Points programmā, nosūtot attiecīgu iesniegumu uz e-pasta adresi info@preferrent.com.

5.2 Lietotājs, kuram ir liegta piekļuve Portālam, vai kurš ir brīvprātīgi izbeidzis reģistrāciju kā Lietotājs, tiek automātiski izslēgts no dalības Rental Points programmā un piekļuves viņa/viņas Rental Points kontam. Šādā gadījumā Lietotājs var pieprasīt maksājumu tikai 4.1.punktā noteiktajā kārtībā. Rental Points derīguma termiņš beigsies un tie tiks dzēsti, ja tie netiks pieprasīti 6 (sešu) mēnešu laikā pēc lieguma vai Lietotāja brīvprātīgas reģistrācijas izbeigšanas.

5.3 PreferRent var nekavējoties izbeigt jebkura Lietotāja, kurš pārkāpj Noteikumus un nosacījumus vai RP noteikumus, vai nelikumīgi aizskar PreferRent, citu Portāla Lietotāju, Nomnieku vai Nomas sabiedrību tiesības un / vai intereses, dalību Rental Points programmā.

5.4 Jebkura no šīm darbībām jo īpaši ir iemesls, lai izbeigtu dalību Rental Points programmā:

5.4.1 Nepatiesas informācijas, dokumenta vai paziņojuma norādīšana vai iesniegšana jebkurā 4. sadaļā paredzētajā pieteikumā vai Rental Points izmantošanas pieprasījumā.

5.4.2 Lietotājam piemērojamo nodokļu (ja Lietotājs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs un ir atbildīgs par nodokļu deklarēšanu un nomaksu) nenomaksa par ieņēmumiem, kas saņemti no Rental Points programmas;

5.4.3 Rental Points programmas izmantošana krāpnieciskām darbībām, naudas atmazgāšanai, nodokļu nemaksāšanai vai citiem nelikumīgiem mērķiem vai mērķim, kas ir pretrunā ar Rental Points programmas mērķiem;

5.4.4 Lietotājam jau ir piemērotas Sankcijas vai tās ir piemērošanas procesā.

5.5 Rental Points, kas reģistrēti Rental Points kontā, dalības izbeigšanas brīdī, var izmantot saskaņā ar 4.1 punktu vai arī tos var dzēst saskaņā ar 5.6 punktu.

5.6 Ja Lietotāja dalība Rental Points programmā tiek izbeigta, pamatojoties uz 5.4. punktu, PreferRent var vienpusēji dzēst Rental Points, kas reģistrēti Rental Points kontā dalības izbeigšanas brīdī.


6 Apliecinājumi un atrunas

6.1 Lietotājs, piekrītot RP noteikumiem, apstiprina PreferRent, ka:

6.1.1 Lietotājs ir izlasījis un pilnībā izprot Noteikumus un nosacījumus, kā arī RP noteikumus, un pilnībā tos ievēro;

6.1.2 Visa informācija un paziņojumi, ko Lietotājs iesniedz Portālam, ir patiesa un nav maldinoša;

6.1.3 Lietotājs ir pilnībā tiesīgs iegūt un izmantot Rental Points saskaņā ar RP noteikumiem, un Lietotājs ar šādu darbību nepārkāpj nevienu piemērojamo likumu, līgumisko pienākumu vai korporatīvo dokumentu;

6.1.4 Izņemot nodokļus, ko PreferRent ietur un samaksā Lietotāja vārdā, Lietotājs apņemas pienācīgi deklarēt un nomaksāt visus nodokļus, kas var būt piemērojami visiem ieņēmumiem, ko PreferRent samaksājis Lietotājam saistībā ar Rental Points programmu.

6.2 PreferRent nav atbildīgs par:

6.2.1 Nomas sabiedrības veiktu summu, kas atbilst attiecīgajā piedāvājumā iekļautajiem Rental Points, apmaksu vai šāda maksājuma piespiedu izpildi no Nomas sabiedrības puses, un attiecīgi, tādu Rental Points Lietotājam piešķiršanu, par kuriem attiecīgā Nomas sabiedrība nav veikusi maksājums PreferRent pilnā apmērā;

6.2.2 Visām nodokļu sekām Lietotājam par visiem ieņēmumiem, ko PreferRent samaksājis Lietotājam saistībā ar Rental Points programmu, izņemot nodokļus, kurus PreferRent ietur un maksā Lietotāja vārdā;

6.2.3 Jebkurām Lietotāja attiecībām ar juridisko personu, kurai PreferRent maksā jebkurus ienākumus saskaņā ar Lietotāja norādījumiem atbilstoši 4.1. un 4.2. punktam, vai ar jebkuru citu trešo personu;

6.2.4 Rental Points nelikumīgu izmantošanu piekļuves rīku Portālam, kas piešķirti vai ko radījis Lietotājs, atklāšanas, zādzības vai citai nelikumīgas piekļuves no trešo personu puses, rezultātā, vai Portāla vai citu IT sistēmu uzlaušanas vai jebkuru citu trešo personu krāpniecisko darbību rezultātā.