Bilaga 2

Rental Points-programmet


1 Introduktion och definitioner

1.1 Den här bilagan, nr 2, är en integrerad del av PreferRent.com-portalens Användarvillkor. Alla villkor som fastställts i Användarvillkoren har samma innebörd som i bilaga nr 2.

1.2 Hänvisning till en ”paragraf” eller ett ”avsnitt” är en hänvisning till relevant ”paragraf” eller ”avsnitt” i dessa RP-bestämmelser.


1.3 Förutom Användarvillkoren har följande villkor följande innebörd i denna bilaga, nr 2:

Rental Points-programmet

innebär lojalitetsprogrammet för Användare av Portalen som skapats och underhålls av PreferRent.


RP-bestämmelser


innebär bestämmelserna i den här bilagan, nr 2.

Rental Points


innebär enheter som kan samlas in och användas i Rental Points-programmet i enlighet med RP-bestämmelserna. En Rental Points värde är lika med 1 SEK (en svensk krona). Rental Points är inte elektroniska pengar eller betalningsenheter.


Rental Points-konto

innebär ett konto som öppnats för en användare på Portalen för registrering och bokföring av insamlade och använda Rental Points.


Sanktioner

innebär de nationella sanktioner (restriktioner som införts i enlighet med relevant Lands lagar och föreskrifter) och/eller internationella sanktioner (restriktioner som införts i enlighet med internationell lag som har antagits av Förenta nationernas organisation eller Europeiska unionen, eller en annan internationell organisation, i vilken relevant Land är en medlemsstat) och som är direkt tillämpliga eller införda i relevant Land.2 Deltagande och Rental Points-konto

2.1 Endast registrerade användare av Portalen är berättigade att delta i Rental Points-programmet, förutsatt att en separat registrering, som är tillgänglig online i Portalen, slutförs genom att fylla i informationen och följa registreringsstegen som begärs i Portalens avsnitt ”Rental Points” eller ”Kassa”.

2.2 Vid registrering i Rental Points-programmet öppnas ett Rental Points-konto för varje Användare.

2.3 Tillgång till och visning av ett Rental Points-konto är möjlig(t) efter en enkel identifiering av en Användare genom telefonnummer till Användaren och en PIN-kod. Den första PIN-koden skapas vid registrering av Användaren i Rental Points-programmet, och kan sedan regelbundet bytas ut av PreferRent av säkerhetsskäl. Dessutom kan Användaren begära en ändring om PIN koden glöms eller förloras. Rental Points kan användas förutsatt stark identifikation av en Användare via Smart ID eller något annat starkt identifieringsverktyg som stöds av Portalen. Användaren är fullt ansvarig för att hålla alla åtkomstkoder och lösenord som har beviljats till och/eller skapats av Användaren för åtkomst till hans/hennes Rental Points-konto hemliga och i säkerhet.

2.4 En Användare måste omgående rapportera via mejl till info@preferrent.com varje obehörig åtkomst eller användning av hans/hennes Rental Points-konto.

2.5 Varje Användare kan bara ha ett Rental Points-konto. PreferRent förbehåller sig rätten att stänga eventuella ytterligare Rental Points-konton som öppnats för samma Användare. I sådana fall ska alla Rental Points som samlats in i det stängda Rental Points-kontot överföras till det överlevande kontot.


3 Insamlande av Rental Points

3.1 PreferRent beviljar Rental Points till Användaren efter att alla nedanstående villkor har uppfyllts:

3.1.1 Reservationen bekräftas av Användaren via Portalen.

3.1.2 Leasingstransaktionen fullgörs efter Reservationen som hänvisas till ovan.

3.1.3 Uthyrningsföretaget har till PreferRent fullständigt överfört beloppet som motsvarar relevant antal Rental Points.

3.1.4 Användaren har betalat tillämpliga skatter (om Användaren har registrerats som skattebetalare och ansvarar för att deklarera och betala skatt) på intäkterna från Rental Points-programmet.

3.2 Antalet Rental Points som beviljas Användaren i förhållande till utrustningshyrans penningbelopp för varje Reservation som bekräftas via Portalen avgörs, i förekommande fall, av relevant Uthyrningsföretag och publiceras på Portalen som en del av varje erbjudande.

3.3 Ett annat antal Rental Points kan beviljas beroende på användarens rang (Guld, Silver eller Brons, bilaga 3) enlighet med4 Användning av Rental Points

4.1 Rental Points som registrerats i en Användares Rental Points-konto ska betalas kontant till samma Användare eller en juridisk person som anges av Användaren, eller annan Användare som anges av Användaren, som samlat Rental Points i enlighet med ett uppdrag från Användaren som lämnats i Portalens avsnitt ”Rental Points” (i fall med juridisk person endast till Hyrestagaren som den juridiska person i vars intresse Användaren agerade vid förfrågan om hyra).

4.2 Endast juridiska personer som uppfyller alla följande kriterier kan anges av Användaren som betalningsmottagare:

4.2.1 Har giltig registrering i någon EU- eller EEG-medlemsstats jurisdiktion och befinner sig inte under likvidation, konkurs eller liknande förfarande enligt lagarna i dess jurisdiktion.

4.2.2 Har ett bankkonto med IBAN i en bank som registrerats i någon EU- eller EEC-medlemsstats jurisdiktion eller i Storbritannien.

4.2.3 Har inte belagts med sanktioner.

4.2.4 Har fyllt i och undertecknat ett avtalsformulär i Portalens avsnitt ”Rental Points” med en behörig elektronisk signatur som godkänts i Landet.

4.2.5 Om den har en giltig registrering för moms (VAT) i någon EU -eller EEG-medlemsstats jurisdiktion har den till PreferRent utfärdat och signerat, med elektronisk signatur, en korrekt faktura som godkänts i Landet.

4.3 Endast Användare som uppfyller alla följande kriterier kan anges som betalningsmottagare av Användaren som samlat in Rental Points:

4.3.1 Har ett bankkonto med IBAN i en bank som registrerats i någon EU- eller EEC-medlemsstats jurisdiktion eller i Storbritannien.

4.3.2 Har inte belagts med sanktioner.

4.3.3 Har fyllt i och undertecknat ett avtalsformulär i Portalens avsnitt ”Rental Points” med en behörig elektronisk signatur som godkänts i Landet.

4.3.4 Om den har en giltig registrering för moms (VAT) i någon EU -eller EEG-medlemsstats jurisdiktion har den till PreferRent utfärdat och signerat, med elektronisk signatur, en korrekt faktura som godkänts i Landet.

4.4 Minimalt utbetalningsbelopp per varje förfrågan är 500 SEK, förutom om Användaren som begär utbetalning säger upp eller utesluts från deltagande i Rental Points-programmet.

4.5 Utbetalning görs bara till bankkonton i en bank i någon EU- eller EEC-medlemsstats jurisdiktion eller i Storbritannien.

4.6 PreferRent ska betala ut det belopp som begärts av Användaren inom fem (5) Arbetsdagar efter att ansökan har inlämnats och alla angivna kriterier i paragraf 4.2 eller paragraf 4.3 (om tillämpligt) uppfyllts.

4.7 PreferRent har rätt att hålla inne alla tillämpliga skatter från alla utbetalningar.

4.8 Användaren är fullt ansvarig för att korrekt deklarera all information om Användaren och den juridiska personen eller användaren till vilken utbetalningen måste göras i enlighet med Användarens uppdrag som begärs i Portalens avsnitt ”Rental Points”. PreferRent kommer inte att vara ansvarig för eventuella skatteföljder som Användaren åsamkas till följd av att Användaren lämnar felaktig information i Portalens avsnitt ”Rental Points”.

4.9 Om mottagande juridiska person eller Användare som är egenföretagare är en registrerad momsbetalare, ska moms (om tillämpligt) betalas utöver det belopp som motsvarar värdet av Rental Points som används.

4.10 Avgifter mellan banker och mottagarens banks avgifter ska täckas av mottagaren och dras av från det utbetalade beloppet.

4.11 PreferRent tar inget ansvar för överföringar mellan banker och debitering av mottagarens konto.

4.12 Rental Points som inte begärts för användning i utbetalning av medel inom tolv (12) månader från deras registrering i Rental Points-kontot löper ut och raderas. Rental Points redovisas i Rental Points-kontona i enlighet med principen ”först in, först ut”.


5 Uppsägning

5.1 En Användare kan avsluta sitt deltagande i Rental Point-programmet närsomhelst genom att skicka en ansökan om det till info@preferrent.com.

5.2 En Användare som förbjudits att använda Portalen, eller som frivilligt har avslutat sin registrering som Användare, utesluts automatiskt från deltagande i Rental Points-programmet och åtkomst till sitt Rental Points-konto. Under sådana omständigheter kan Användaren endast begära betalning enligt bestämmelserna i paragraf 4.1. Rental Points löper ut och raderas om de inte begärs inom sex (6) månader efter Användarens förbud eller frivilliga uppsägning.

5.3 PreferRent kan omedelbart avsluta deltagande i Rental Points-programmet för en Användare som bryter Användarvillkoren eller RP-bestämmelserna, eller olagligt skadar PreferRents, andra Portalanvändares, Hyrestagares eller Uthyrningsföretagens rättigheter och/eller intressen.

5.4 I synnerhet någon av följande aktiviteter ska vara skäl till uppsägning av deltagande i Rental Points-programmet:

5.4.1 Indikering eller inlämnande av felaktig information, dokument eller uttalande i någon ansökan om eller något anspråk på användning av Rental Points som beskrivs i avsnitt 4.

5.4.2 Användaren har inte betalat tillämpliga skatter (om Användaren har registrerats som skattebetalare och ansvarar för att deklarera och betala skatt) på intäkterna från Rental Points-programmet.

5.4.3 Användning av Rental Points-programmet för bedräglig verksamhet, penningtvätt, skatteflykt eller annat olagligt syfte, eller ett syfte som strider mot Rental Points-programmets syfte.

5.4.4 Användaren är eller blir belagd med sanktioner.

5.5 Rental Points som registrerats i Rental Points-kontot vid tidpunkten för uteslutning kan användas i enlighet med paragraf 4.1 eller ogiltigförklaras i enlighet med paragraf 5.6.

5.6 Om en användares deltagande i Rental Points-programmet avslutas baserat på paragraf 5.4 kan Rental Points som registrerats i Rental Points-kontot fram till uppsägningstillfället kan ensidigt raderas av PreferRent.


6 Intyganden och ansvarsfriskrivningar

6.1 Genom att samtycka till RP-bestämmelserna bekräftar Användaren för PreferRent att:

6.1.1 Användaren har läst och förstår till fullo Användarvillkoren och RP-bestämmelserna, och uppfyller dem helt.

6.1.2 All information och uttalanden som lämnats av Användaren till Portalen är sann(a) och inte missledande.

6.1.3 Användaren är fullt berättigad att erhålla och använda Rental Points i enlighet med RP-bestämmelserna, och bryter Användaren genom sådan aktivitet inte mot någon tillämplig lag, avtalsenlig skyldighet eller företagsdokument.

6.1.4 Förutom de skatter som innehålls av PreferRent och betalas på uppdrag av Användaren åtar sig Användaren att vederbörligen deklarera och betala alla skatter som kan vara tillämpliga på eventuella intäkter som betalas av PreferRent till Användaren i förhållande till Rental Points-programmet.

6.2 PreferRent är inte ansvarigt för:

6.2.1 Uthyrningsföretags betalning av belopp motsvarande Rental Points som ingår i relevant erbjudande eller för verkställighet av sådan betalning från Uthyrningsföretaget och, följaktligen, beviljande till Användaren av Rental Points för vilka relevant Uthyrningsföretag inte har betalat hela beloppet till PreferRent.

6.2.2 Alla skattemässiga följder för Användaren för intäkter som betalas till Användaren av PreferRent i förhållande till Rental Points-programmet, förutom för skatter som PreferRent innehåller och betalar på uppdrag av Användaren.

6.2.3 Varje förhållande mellan Användaren och den juridiska personen eller en annan Användare till vilken eventuella intäkter betalas av PreferRent enligt Användarens instruktion i enlighet med paragraf 4.1, 4.2 och 4.3, eller med någon annan tredje part.

6.2.4 Olaglig användning av Rental Points som ett resultat av tredje parts avslöjande, stöld eller annat olagligt anskaffande av åtkomstverktyg till Portalen som beviljats eller skapats av Användaren, eller som ett resultat av dataintrång i Portalen eller något annat IT-system som tillhör PreferRent, eller tredje parts annan bedräglig verksamhet.