Användarvillkor


Innehåll

Introduktion

1 Definitioner

2 Portalens tjänsters omfattning

3 Integritets- och cookiepolicy

4 Registrering av Användare

5 Sökning och Reservation

6 Rangordning och betygsättning av Användare

7 Bannlysning från Portalen

8 Immateriella rättigheter

9 Sekretess

10 Intyganden och ansvarsfriskrivningar

11 Tillämplig lag, jurisdiktion och tvistlösning

12 Diverse

Bilaga 1 Integritets- och cookiepolicy

Bilaga 2 Rental Points-programmet

Bilaga 3 Rangordning och betyg

Bilaga 4 Lista över PreferRent-företag

Introduktion

PreferRent-portalen är en online-marknadsplats för hyrestjänster för byggutrustning. PreferRent-portalens uppdrag är att förse sina användare med ett bekvämt och konsoliderat verktyg för sökning och reservering av hyresutrustning från ett antal uthyrningsföretag i en konkurrensutsatt miljö, alltså uppnå bättre priser och kvalitetsvillkor.

PreferRent-portalens Användare betalar inte några avgifter till PreferRent. PreferRent har ingått i ett avtalsförhållande med sina kommersiella kunder (uthyrningsföretag och utrustningsägare) och sörjer för provision som ska betalas till PreferRent från hyresintäkterna från försäljning som förmedlats via PreferRent-portalen. Avgifter som betalas till PreferRent läggs inte till hyrespriserna.

PreferRent-portalen agerar bara som en plattform, och är inte part till hyrestransaktionerna. Leasingavtal verkställs direkt mellan uthyrningsföretag och hyrestagare, även om för ingående av avtalen/beställningarna kan tillhandahållas på PreferRent-portalen.

Sökning och Reservation av Utrustning på PreferRent-portalen är tillgänglig för registrerade Användare. Endast individer som dessutom kan bli Hyrestagare eller agera på uppdrag av utrustningens Hyrestagare som deras anställda eller företrädare godkänns som registrerade Användare.

PreferRent (i) förser, baserat på de potentiella Hyrestagarnas kreditbetyg från kreditvärderingsinstitut, Uthyrningsföretagen med Hyrestagarnas kreditvärdighetsinformation, samt (ii) utför rangordning och betygsättning av PreferRent-portalens Användare, huvudsakligen grundat på Reservationers penningbelopp, Användares ensidiga annullering av bekräftade Reservationer och feedback som inhämtats via PreferRent-portalen från Uthyrningsföretagen, och (iii) utför betygsättning av Uthyrningsföretagen huvudsakligen grundat på feedback från användare av PreferRent-portalen avseende uthyrd utrustning och samarbetet med uthyrningsföretaget i PreferRent-portalen.

PreferRent administrerar användarlojalitetsprogrammet Rental Points, genom vilket Uthyrningsföretagen kan ge Användarna poäng för beställningarna som läggs via PreferRent-portalen, poäng som kan tas ut i form av pengar. Det är valfritt att delta i Rental Points-programmet.

Denna introduktion är endast i informativt syfte och ingår inte i Användarvillkoren.

1 Definitioner

Portal

innebär webbplatsen www.PreferRent.com, samt alla appar och verktyg som används för att använda tjänsterna som tillhandahålls på denna webbplats.


Portalägare


innebär SIA "PreferRent Investments", det aktiebolag som är registrerat i Republiken Lettlands företagsregister under registreringsnumret 44103125936 och är Portalens ägare och operatör.

PreferRent

innebär den juridiska person som anges i Bilaga 4,som registrerats i Landet där Utrustningen som reserverats via Portalen kommer att användas av Hyrestagaren.


Land


innebär Republiken Lettland, respektive Republiken Litauen, Republiken Estland, Republiken Finland eller Konungariket Sverige, beroende på i vilket Land som Utrustningen som reserverats via Portalen ska användas av Hyrestagaren.


Användare

innebär den person (endast individ, som har registrerats som en användare av Portalen.


Hyrestagare

innebär den individ eller enhet som hyr Utrustningen från Uthyrningsföretaget. En användare kan också bli en Hyrestagare.


Uthyrningsföretag

innebär den enhet till vilken det kommuniceras förfrågningar om hyrestjänster av Utrustning via Portalen.

Utrustning

innebär maskiner, verktyg och utrustning som erbjuds att hyra via Portalen.


Reservation

innebär reservation, fullgjord via Portalen, av hyra av ett visst stycke utrustning från ett visst Uthyrningsföretag, under en viss period och till ett visst pris


Rental Points-programmet


innebär Användarlojalitetsprogrammet som beskrivs ingående i Bilaga 2..


Immateriella rättigheter

nnebär upphovsrätter och relaterade rättigheter (inklusive databasrättigheter och fotorättigheter), patent, formskydd, varumärken, varunamn, företagshemligheter, (know-how) och alla andra former av registrerade eller oregistrerade immateriella rättigheter.


Kontorstid

innebär tidsperioden mellan kl. 7.00 och kl. 16.30 alla arbetsdagar i landet.


Användarvillkor

innebär dessa användarvillkor, inklusive alla deras bilagor (som ändras från tid till annan).
2 2 Portalens tjänsters omfattning

2.1 De grundläggande tjänsterna som tillhandahålls Användarna via Portalen omfattar:

2.1.1 Sökning efter tillgänglig Utrustning som begärts av Användaren.

2.1.2 verföring av information mellan Användarna och Uthyrningsföretagen beträffande FörfråÖgningar för hyra och godkännande av Reservationer.

2.2 De ytterligare (valfria) tjänsterna som tillhandahålls Användare via Portalen omfattar:

2.2.1 Hantering av Rental Points-programmet såsom den beskrivs mer ingående Bilaga 2..

2.3 PreferRents tjänster omfattar inte uthyrningstjänster, och PreferRent agerar inte som en part med hänsyn till eventuella leasingavtal, advokat eller företrädare för någon part därtill. Hela rättsförhållandet angående hyra av Utrustningen existerar uteslutande mellan Uthyrningsföretagen och Hyrestagarna och/eller Användarna (i det fall som anges i paragraf 5.11).

2.4 Hela rättsförhållandet mellan PreferRent och Uthyrningsföretag eller Utrustningens ägare baseras på separata avtal och är inte föremål för dessa Användarvillkor.


3 Integritets- och cookiepolicy

3.1 PreferRent erhåller, bearbetar, ackumulerar och överför till Uthyrningsföretagen viss information om Användare och Hyrestagare. PreferRents integritets- och cookiepolicy beskrivs iBilaga 1..


4 Registrering av Användare

4.1 Endast registrerade Användare kan genomföra sökning och reservering av Utrustning via Portalen.

4.2 Registrering av Användare är tillgänglig online i Portalen genom att fylla i informationen och följa registreringsstegen som begärs i Portalens avsnitt ”Användarregistrering”. Vid registrering ska Användaren välja Landet där Utrustningen som reserverats via Portalen kommer att användas av Hyrestagaren. De nödvändiga registreringsformaliteterna ska fullgöras enligt vad som anges i Portalen för att söka och reservera Utrustningen för användning av Hyrestagaren i Landet ifråga. En Användare kan registrera sig för verksamhet i mer än ett Land.

4.3 E-postadressen och telefonnumret som Användaren angav vid registreringen kommer att användas för identifiering av Användaren, bekräftelse av Reservationer, och undertecknande av hyresavtal och andra dokument med Uthyrningsföretagen. Därför ska Användaren alltid hålla information om denna e-postadress och telefonnummer uppdaterad och uppdatera den om adressen eller numret ändras. Det går att uppdatera Användarens information i Portalens avsnitt ”Användarregistrering”.

4.4 Användaren kan begära att uppdatera sin registreringsinformation från tid till annan.

4.5 Genom registreringen på Portalen samtycker Användaren till Användarvillkoren och åtar sig att följa dessa till fullo.

4.6 Deltagande i Rental Points-programmet är valfritt och föremål för separat registrering som Användaren när som helst kan ändra (lägga till eller ta bort) i Portalens avsnitt ”Användarregistrering”.

4.7 För registreringsändamål och för att underlätta användningen av Portalens tjänster ska Användare ladda ner mobilapplikationen ”PreferRent” från App Store för iPhone-användare och från Google Play för Android-användare. PreferRent-programmet är en integrerad del av Portalen och föremål för Användarvillkoren.


5 Sökning och Reservation

5.1 För att söka efter utrustning i Portalen måste Användaren logga in och begärd information i enlighet med givet uppdrag i Portalen.

5.2 Erbjudanden som anges som ett resultat av sökningen genereras från den allmänna informationen över Uthyrningsföretagens utrustningspark, och tillgänglighet under den specifika Hyresperioden som användaren angett uppdateras inte online. Därför är erbjudanden och priser som anges som ett resultat av sökningen vägledande och föremål för ytterligare bekräftelse av relevant Uthyrningsföretag.

5.3 Användaren kan välja en eller flera önskvärda erbjudanden eller välja att förfrågningar skickas till Uthyrningsföretag. Efter att Användaren har gjort sitt val ska PreferRent skicka, till relevant Uthyrningsföretag (eller alla Uthyrningsföretag), Förfrågan tillsammans med Hyrestagarens kreditvärdighetsinformation och information om Användarens rang och betyg som skapats av PreferRent. Men om Användaren inte samtycker till erhållande av kreditvärdighetsinformation, eller om Hyrestagarens kreditvärdighetsinformation inte motsvarar PreferRents interna riskpolicy, skickas det ingen förfrågan eller information och sökningen avslutas. Uthyrningsföretag som inte har ingått ett avtal med PreferRent kan erhålla förfrågningarna senare och därtill skickas ingen information till dem om hyrestagarens kreditvärdighet samt rangordning och betyg.

5.4 Om Användaren har valt ett önskat erbjudande och Uthyrningsföretaget har godkänt förfrågan utan ändringar eller med en lägre hyra än den som framgår av förfrågan, då informeras Användaren därefter med ett meddelande till Användarens relevanta e-postadress och ”PreferRent”-mobilapp, och Reservationen avseende berörd Förfrågan anses vara slutförd och giltig.

5.5 Om användaren har valt flera önskvärda erbjudanden, då skickas erbjudanden för respektive Uthyrningsföretag som mottas inom den tid angiven i portalen till Användarens e-postadress och ”PreferRent”-mobilappen. Användaren kan välja och bekräfta vilket erbjudande som helst som tagits emot inom den tid som framgår på Portalen genom att följa länken som bifogats respektive erbjudande och bekräfta erbjudandet i enlighet med anvisningarna som ges där. Om Användaren har godkänt erbjudandet i enlighet med denna paragraf anses Reservationen vara avslutad och giltig med avseende på erbjudandet ifråga.

5.6  Användarens begäran skickas till alla andra tillgängliga Uthyrningsföretag på marknaden i något av följande fall (Uthyrningsföretag som inte har ingått ett serviceavtal med PreferRent kan erhålla en förfrågan vid ett senare datum:

5.6.1 Om användaren har valt att begäran ska skickas till alla Uthyrningsföretag;

5.6.2 Om Användaren har valt ett önskvärt erbjudande och respektive Uthyrningsföretag inte har bekräftat Användarens begäran inom den tid som är angiven i Portalen eller har erbjudit en högre hyra eller ändrat andra parametrar för begäran (nummer eller specifikation för Utrustning eller hyresperioden);

5.6.3 Om Användaren har valt flera önskvärda erbjudanden och inget berört Uthyrningsföretag har skickat sitt erbjudande inom den tid som framgår av Portalen eller om Användaren inte har bekräftat något av de mottagna erbjudandena inom den tid som framgår av Portalen.

5.7 Utifall den händelse som beskrivs i paragraf 5.6 ovan, kommer erbjudanden som mottas från Uthyrningsföretag inom den tid angiven i Portalen skickas till Användarens e-postadress och ”PreferRent”-mobilappen. Erbjudanden som uppfyller kriterierna angivna i Användarens förfrågan kan ges företräde i förhållande till andra erbjudanden som anger en högre hyra eller ändra andra parametrar i förfrågan (antal eller specifikationer för Utrustning eller hyresperiod). Om antalet mottagna erbjudanden är stort, kan antalet erbjudande som skickas begränsas i bekvämlighetssyfte. Erbjudanden från Uthyrningsföretag som ingått serviceavtal med PreferRent kan ges företräde över erbjudanden från andra Uthyrningsföretag. Om det inte tas emot några erbjudanden i enlighet med denna paragraf kommer Användaren att få ett meddelande om att Utrustningen som matchar Förfrågan inte är tillgänglig och relevant sökning anses vara avslutad.

5.8 Användaren kan välja och godkänna vilket erbjudande som helst som tagits emot från andra Uthyrningsföretag (paragraf 5.7) inom den tidsperiod som angetts på Portalen genom att följa länken som bifogats relevant erbjudande och godkänna erbjudandet i enlighet med anvisningarna som ges där. Om Användaren har godkänt erbjudandet i enlighet med denna paragraf anses Reservationen vara avslutad och giltig med avseende på erbjudandet ifråga. Om inget erbjudande godkänns av Användaren i enlighet med denna paragraf anses relevant sökning vara avslutad.

5.9 Efter att Reservationen har bekräftats (paragraf 5.4, 5.5 eller 5.8) kan Hyrestagaren, beroende på procedurkraven för Uthyrningsföretaget ifråga, gå vidare till undertecknande av leasingavtalet eller verkställande av leasingtransaktionen.

5.10 Aktiviteter (vissa eller alla) som beskrivs i detta avsnitt kan alternativt utföras via PreferRent-mobilappen.

5.11 Efter att Reservationen har bekräftats via Portalen ska Användaren inte annullera en sådan Reservation eller undvika att signera relevant leasingavtal eller verkställa relevant leasingtransaktion och/eller ingå en direkt transaktion med relevant Uthyrningsföretag (utan PreferRents förmedling) för samma eller i stort sett samma utrustning och tidsperiod.

5.12 Användaren intygar att han/hon är behörig att agera på uppdrag av Hyrestagaren som Användaren anger i en Förfrågan om hyra, eller i dess intresse Om Hyrestagaren inte tar besittning av Utrustningen och påbörjar hyran som tillhandahållits i Reservationen som har bekräftats via Portalen är Användaren personligen ansvarig gentemot Uthyrningsföretaget för hela hyresbetalningen och transportkostnaderna (i förekommande fall) enligt bekräftad Reservation. Vidare kan underlåtenhet att ta besittning av Utrustningen efter Reservationen har bekräftats via Portalen påverka Användarens betyg negativt, vilket i sin tur kan ha negativa effekter på Uthyrningsföretagens villighet att godkänna Förfrågningar från relevant Användare i framtiden, samt antalet erbjudna Rental Points (om tillämpligt). Användaren förstår att sådana handlingar utgör ett väsentligt brott mot Användarvillkoren och kan resultera i avstängning eller avlägsnande av Användaren från deltagande i Portalen.

5.13 Take or pay-policy. Uthyrningsföretagens leasingavtal innehåller i allmänhet inte bestämmelser om förtida återlämnande, och Hyran och andra tillämpliga avgifter kan debiteras för hela perioden för Reservationen som gjorts via Portalen.

5.14 Användaren har rätt att annullera den bekräftade Reservationen genom att informera Uthyrningsföretaget via Portalen före Utrustningens schemalagda hämtnings- eller leveranstid.


6 Rangordning och betygsättning av Användare

6.1 PreferRent utför och upprätthåller en rangordning och betygsättning av Användare som Uthyrningsföretagen informeras om vid varje relevant Förfrågan om hyra och som påverkar Uthyrningsföretagens villighet att godkänna Förfrågningar. De kan också påverka antalet Rental Points som beviljas Användaren (om tillämpligt). Bestämmelser om rangordning och betyg beskrivs mer ingående i Bilaga 3.

6.2 PreferRent har rätt att till Uthyrningsföretag lämna ut information om rangordning och betyg som för närvarande tilldelats Användare, och Användare kan inte göra några invändningar mot sådant utlämnande.


7 Bannlysning från Portalen

7.1 Portalen tillhör portalägaren, och portalägaren och/eller PreferRent har rätt att stänga av eller förbjuda åtkomst till eller användning av Portalen för Användare, Hyrestagare, individ, enhet, organisation, e-postadress eller annan kommunikationskälla som bryter mot Användarvillkoren eller olagligt skadar eller enligt PreferRent potentiellt kan skada portalägarens, PreferRents, Portalanvändarens, Hyrestagarens eller Uthyrningsföretagens rättigheter och/eller intressen. PreferRent är inte skyldig att förklara, motivera eller tillhandahålla några bevis på eller skäl för sådana avstängningar eller förbud.

7.2 I synnerhet någon av följande aktiviteter ska vara en anledning till avstängning av, eller förbud på, tillgång till Portalen:

7.2.1 underlåtenhet att uppfylla Reservationen som bekräftats via Portalen fem (5) eller fler gånger under valfri tre-(3)-månadersperiod, såvida inte Reservationen har annullerats i enlighet med paragraf 5.13

7.2.2 nnullering av bekräftad Reservation i enlighet med paragraf 5.13 tio (10) eller fler gånger under en tre-(3)-månadersperiod

7.2.3 falskt intygande av Användaren att han/hon är behörig att agera på uppdrag av Hyrestagaren som Användaren anger i en Förfrågan om hyra, eller i dess intresse

7.2.4 brott mot eller fel i något antivirus- eller annat IT-säkerhetskrav, användning av automatiserade program eller verktyg för att tillgå och använda Portalen

7.2.5 användning av Portalen för andra ändamål än de normalt avsedda, agerande i strid med Användarvillkoren eller på annat sätt agerande mot PreferRents och/eller portalägarens intressen


8 Immateriella rättigheter

8.1 All programvara som använts för att tillhandahålla PreferRents tjänster eller är tillgänglig på Portalen och alla immateriella rättigheter till Portalens innehåll är portalägarens, och/eller dess tjänsteleverantörers, exklusiva egendom.

8.2 Dessa Användarvillkor ger inte Användaren några immateriella rättigheter till PreferRents tjänster eller Portalens innehåll, och alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats nedan har reserverats av portalägaren, PreferRent och dess tjänsteleverantörer.

8.3 PreferRent behåller exklusiv äganderätt till all information som erhålls från Användare och Uthyrningsföretag och andra personer via Portalen och databasen som skapats av PreferRent genom att använda sådan information, och den har rätt att använda all sådan information efter eget gottfinnande, utom i den utsträckning som begränsas av sekretessbestämmelserna som anges i nästa avsnitt.

8.4 Ingen får kopiera, skrapa, publicera, integrera, använda, kombinera, skörda eller på annat sätt använda Portalens innehåll eller PreferRents varumärke utan uttryckligt skriftligt tillstånd från portalägaren och/eller PreferRent. All olaglig användning eller någon av ovannämnda handlingar eller något ovannämnt beteende kommer att utgöra ett väsentligt intrång i portalägarens och/eller PreferRents immateriella rättigheter.


9 Sekretess

9.1 Det är PreferRents policy att sekretesskydda Användarnas och Uthyrningsföretagens information och PreferRent kommer endast att använda och lämna ut sådan information baserat på behovet av uppgifter och i den utsträckning som rimligen krävs för att tillhandahålla Portalens tjänster.

9.2 Utan hinder av föregående paragraf ska PreferRent inte offentliggöra information om en viss Användares eller Hyrestagares särskilda transaktion eller transaktioner utan uttryckligt samtycke från relevant Användare eller Hyrestagare, förutom för att lämna information till ett Uthyrningsföretag om transaktionerna som genomförs av relevant Användare eller Hyrestagaren med samma Uthyrningsföretag.

9.3 Följande utlämnande av uppgifter ska inte anses vara ett brott mot tystnadsplikten:

9.3.1 Allt uppgiftsutlämnande som krävs enligt tillämplig lag eller börsregler, domstol eller behörig myndighet.

9.3.2 Utlämnande av all information som kommit till allmän kännedom utan brott mot PreferRents tystnadsplikt.

9.3.3 Utlämnande av information till aktieägare, tjänstemän, anställda, rådgivare, konsulter, rådgivare, tjänsteleverantörer, finansiärer och potentiella köpare beträffande PreferRent eller någon del av dess verksamhet baserat på behovet av uppgifter, förutsatt att sådana personer är föremål för en liknande tystnadsplikt.

9.4 PreferRent kräver liknande tystnadsplikt från Uthyrningsföretag och andra tjänsteleverantörer som är involverade i fullgörandet av de tjänster som tillhandahålls via Portalen, men PreferRent ansvarar inte för sekretessbrott begångna av dessa.

9.5 Särskilda sekretessbestämmelser beträffande Rental Points-programmet anges i Bilaga 2. .


10 Intyganden och ansvarsfriskrivningar

10.1 Genom att registrera som Användare, och genom att använda tjänsterna som är tillgängliga på Portalen, samtycker Användaren till dessa Användarvillkor. Genom att samtycka till dessa Användarvillkor intygar Användaren att:

10.1.1 Användaren är fullt berättigad och behörig att utföra varje aktivitet som han/hon kommer att utföra på Portalen, eller i förhållande till denna, och det krävs inget samtycke eller bekräftelse från någon annan part för detta.;

10.1.2 Användaren är behörig att agera på uppdrag av Hyrestagaren eller i Hyrestagarens intresse som Användaren anger i en Förfrågan om hyra. I alla relationer till PreferRent agerar Användaren dock i eget namn och inte som Hyrestagarens ombud eller företrädare, förutom och i den mån Användaren kan agera som undertecknare av leasingavtalen och andra dokument.

10.2 PreferRent garanterar eller åtar sig inte något juridiskt åtagande med avseende på:

10.2.1 Att en sökning som görs på Portalen resulterar i ett hyreserbjudande.

10.2.2 Att en Reservation som görs via Portalen resulterar i ingående av ett leasingavtal.

10.2.3 Fullgörande av något leasingavtal av något Uthyrningsföretag.

10.2.4 Jebkuras saistības pārkāpumu no Nomas sabiedrības vai cita pakalpojumu sniedzēja, kurš savā vārdā sniedz pakalpojumus caur Portālu vai saistībā ar to, ja vien un ciktāl PreferRent skaidri uzņemas jebkādu atbildību;

10.2.5 Jebkādu atbildību pret Nomniekiem vai citām pusēm, izņemot Lietotājus, ja vien un ciktāl PreferRent ir skaidri uzņēmusies jebkādu atbildību.

10.3 Jebkurā gadījumā PreferRent var saukt pie atbildības tikai par tās saistību pārkāpšanu pret Lietotājiem, kas izdarīti ar PreferRent rupju neuzmanību.

10.2.4 Brott mot någon skyldighet för något Uthyrningsföretag eller annan tjänsteleverantör som i eget namn tillhandahåller tjänster genom eller i samband med Portalen, såvida inte, och i den mån något, ansvar uttryckligen tagits av PreferRent.

10.2.5 Allt ansvar gentemot Hyrestagarna eller andra parter än Användarna, såvida inte, och i den mån något, ansvar uttryckligen tagits av PreferRent.

10.3 Hur som helst kan PreferRent bara hållas ansvarigt för överträdelse av sina skyldigheter gentemot Användarna som PreferRent har begått på grund av grov vårdslöshet.

10.4 Om Utrustningen som leasats som ett resultat av Reservationer som genomförts via Portalen är försäkrad är PreferRent inte ansvarigt för avslag eller underlåtenhet att betala någon ersättning enligt försäkringen eller någon självrisk, gräns eller undantag som är tillämplig(t) på denna.


11 Tillämplig lag, jurisdiktion och tvistlösning

11.1 Dessa Användarvillkor och alla Avtal, överenskommelser eller åtaganden som är relaterade till Portalen som är föremål för landets materiella rätt, utan hänsyn till motstridiga rättsprinciper. Beträffande konsumenter: Enligt artikel 6(2) i Rom I-förordningen åtnjuter en konsument också skyddet av de tvingande bestämmelserna i lagen som skulle vara tillämpliga i avsaknad av denna bestämmelse. Parterna är överens om att FN-konventionen om avtal om internationella köp av varor från 1980 inte ska tillämpas på dessa Användarvillkor.

11.2 Alla tvister som härrör från eller i samband med dessa Användarvillkor och alla avtal, överenskommelser eller åtaganden som är relaterade till Portalen är föremål för Landets domstolar, där domstolen i första instans är den som anges i Bilaga 4.


12 Diverse

12.1 Dessa Användarvillkor kan ensidigt ändras av PreferRent när som helst, och de blir bindande efter minst 14 (fjorton) dagars varsel som görs tillgängligt via e-post och är rimligen synligt på Portalen. För att fortsätta sökningen efter Utrustningen på Portalen ska Användaren samtycka till uppdateringarna av Användarvillkoren.

12.2 Användaren kan när som helst uppmanas att på nytt bekräfta sitt samtycke till Användarvillkoren eller någon del av dem, och tillgång till Portalen kan helt eller delvis avbrytas tills sådan bekräftelse görs.

12.3 Portalens kundtjänst har upprättats för att hjälpa Användare att dra maximal fördel och nytta från användningen av Portalen, och därför är Användare välkomna att skicka in sina frågor, förslag och klagomål om någon funktion på Portalen eller aktivitet hos någon Part som är involverad i de tjänster som tillhandahålls genom eller i samband med Portalen, till e-postadressen info@preferrent.com. Men med tanke på att Portalen primärt är ett digitalt verktyg, och därmed tillhandahåller kostnadseffektiva lösningar för alla dess deltagare, kan kapaciteten att manuellt hantera kommunikationen med Användarna vara begränsad och PreferRent förbehåller sig alla rättigheter att inte svara på sådana meddelanden.