Bilaga 1 till Användarvillkoren

Integritets – och cookiepolicy


I INTEGRITETSPOLICY


Den här integritetspolicyn gäller PreferRents behandling av personuppgifter (”personuppgiftsansvarig”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) och beskriver hur vi behandlar dina samt Användares, Hyrestagares eller Uthyrningsföretags företrädares personuppgifter i PreferRents hyresportal (”Portalen”).


I samband med behandling av personuppgifter agerar de juridiska personer som anges i Bilaga 4 som gemensamma personuppgiftsansvariga. Detta innebär att PreferRent-enheter som är juridiska personer som angetts i Bilaga 4 tillsammans fastställer syftet med personuppgifter och hur de behandlas.


Denna integritetspolicy beskriver metoder och ändamålen med behandling av personuppgifter för att tillhandahålla tjänster i Portalen. Den beskriver också hur en person kan utöva sina rättigheter som registrerad. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (”DSF”) och andra tillämpliga lagar. Om inget annat anges har begreppen i denna integritetspolicy samma innebörd som begreppen i artikel 4 i DSF.


För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett transparent sätt förklaras följande i denna integritetspolicy:


1 Vilka personuppgifter som behandlas

2 Hur vi samlar in dina personuppgifter

3 För vilka ändamål och på vilken rättslig grund dina uppgifter behandlas

4 Hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter;

5 När personuppgifter kan delas med tredje part

6 Information om överföring av personuppgifter utanför EUS;

7 Behandling av barns personuppgifter

8 Automatiskt beslutsfattande

9 Dina rättigheter enligt DSF;

10 Ändringar av integritetspolicyn

11 Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter

Genom att använda våra tjänster som tillhandahålls via Portalen intygar du att du har läst och godkänt vår integritetspolicy. Annars ber vi dig att omedelbart upphöra att använda våra tjänster.


1 Vilka personuppgifter som behandlas

För att förse dig med våra tjänster och uppnå de ändamål som anges i nästa avsnitt behandlar vi vissa personuppgifter relaterade till dig. Nedan har vi angett vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar.

Registreringsuppgifter - för att tillhandahålla våra tjänster bearbetar vi dina personuppgifter som du ger oss när du registrerar ditt konto i Portalen. Sådana registreringsuppgifter kan inkludera ditt namn, efternamn, personnummer eller födelsedatum, e-postadress, telefonnummer och registreringsland.

Identifieringsuppgifter - för att kunna tillhandahålla våra tjänster direkt till dig kan vi behöva identifiera dig. Identifieringsuppgifter kan omfatta ditt förnamn, efternamn, personnummer eller födelsedatum. Om du agerar som företrädare för Hyrestagaren kan vi också behandla information om din position i företaget för att säkerställa dina rättigheter som företrädare.

Kontaktuppgifter- för att kunna kontakta dig kan vi behandla din e-postadress, ditt telefonnummer och din adress.

Betalningsuppgifter - för att utföra nödvändiga betalningar kan vi behandla dina betalningsuppgifter, vilket kan omfatta ditt kontonummer, skickade betalningar och annan information relaterad till betalningar.

Transaktionsuppgifter - för att utföra tjänsten kan vi behandla olika typer av uppgifter som är relaterade till begärd och uppfylld transaktion, t.ex. information om begärd tjänst, uppsägning av avtal och Rental Points-transaktioner.

Kreditvärdighetsuppgifter - för att hantera finansiella risker kan vi behandla dina personuppgifter som gäller kreditrisker, tidigare och nuvarande skulder, missade betalningar och annan data. Baserat på denna information tilldelar vi användarens rang och betyg och kreditvärdighetsinformation.

Tekniska uppgifter - för att säkerställa smidigt tillhandahållande av våra tjänster kan vi behandla tekniska uppgifter, som kan omfatta din enhets internetprotokolladress (IP-adress), webbläsarinformation, information om din enhets operativsystem, inställningar, språk, enhetsdatum och annan nödvändig information som även kan inhämtas genom användning av cookies i vår Portal.


2 Hur vi samlar in dina personuppgifter

Under tillhandahållandet av våra tjänster kan vi inhämta dina personuppgifter från dig direkt eller från tredje part.

Vissa personuppgifter inhämtar vi direkt från dig när du registrerar ditt konto eller när du använder våra portaltjänster. Om du registrerar ditt konto eller identifierar dig genom tredjepartstjänster som inbäddats i Portalen (t.ex. Smart ID) får vi information om din identitet från relevant leverantör av identifieringstjänster, t.ex. SK ID Solutions, när du använder Smart ID-lösningen.

Dessutom, i vissa situationer som föreskrivs i integritetspolicyn, kan vi hämta dina personuppgifter från företagsregister, kreditriskregister, skuldregister och andra, t.ex. SIA ”CREFO Rating” och AS ”CREFO Birojs”, för att utvärdera om du är en ekonomiskt pålitlig part. För att beräkna din Användarrang och ditt betyg enligt Portalens Användarvillkor kan vi också få personuppgifter/feedback angående de tillhandahållna tjänsterna från uthyrningsföretag (”Uthyrningsföretag”).

Slutligen kan vi också samla in dina personuppgifter från enheter som du företräder.


3 För vilka ändamål och på vilken rättslig grund dina uppgifter behandlas

I detta avsnitt beskriver vi ingående i vilka ändamål vi kan behandla olika kategorier av personuppgifter samt identifiera den rättsliga grund på vilken vi behandlar dina personuppgifter.

Syfte

Personuppgiftskategorier

Rättslig grund

Tillhandahålla vår Portals tjänster genom att registrera ditt konto

Registreringsnummer

Krävs för att fullgöra vårt avtal med dig för att tillhandahålla våra tjänster (art. 6.1.b DSF). Dessutom, om du agerar som företrädare för Hyrestagare eller Uthyrningsföretag, baseras behandlingen av dina uppgifter också på våra legitima intressen för att fullgöra ett avtal med den enhet som du företräder (art. 6.1.f DSF)

För att tillhandahålla vår Portals tjänster (bekräftande av reservationer)

Identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter, transaktionsuppgifter.

Krävs för att fullgöra vårt avtal med dig för att tillhandahålla våra tjänster (art. 6.1.b DSF)

För att bekräfta dina rättigheter som Hyrestagarens eller Uthyrningsföretagets företrädare (om tillämpligt)

Identifieringsuppgifter

Det är vårt legitima intresse (art. 6.1.f DSF) att säkerställa att du har rätt att företräda Hyrestagare eller Uthyrningsföretag och ingå avtal

Överföring av personuppgifter till Uthyrningsföretag för att ingå hyresavtal

Identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter, transaktionsuppgifter, information om användarens rang och betyg, samt kreditvärdighetsinformation

Krävs för att fullgöra vårt avtal med dig för att tillhandahålla våra tjänster (art. 6.1.b DSF) Delning av data med Uthyrningsföretag är nödvändig för att tillhandahålla vår tjänst. Utan den skulle du inte kunna ingå avtal med Uthyrningsföretag.

Överföring av personuppgifter till Uthyrningsföretag i händelse av påstådd obehörig åtkomst till ditt Portalkonto

Identifieringsuppgifter, tekniska uppgifter och andra tillgängliga uppgifter

Identifikācija dati, Tehniskie dati un citi pieejamie dati

Det är vårt och våra partners (Uthyrningsföretag) legitima intresse (art. 6.1.f DSF) att skaffa bevis och undersöka den påstådda obehöriga åtkomsten för att avgöra huruvida leasingavtal med Uthyrningsföretaget har brutits.

För att hantera uthyrningsföretagets ekonomiska risker och fastställa din kreditvärdighetsinformation (om du själv är hyrestagare)

Kreditvärdighetsuppgifter (om du själv är hyrestagare) som inhämtats från tredje parts databaser (t.ex. kreditvärderingsinstitut)

Ditt samtycke (art. 6.1.a DSF)

Att fastställa din kreditvärdighetsinformation är en integrerad del av vår tjänst och om du inte ger ditt samtycke kan vi vägra att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Användares rangordning och betyg

Kreditvärdighetsuppgifter, transaktionsuppgifter, feedback mottagen från uthyrningsföretag

Det är vårt legitima intresse (art. 6.1.f DSF) att säkerställa att våra partner (Uthyrningsföretag) och vi kan hantera finansiella risker vid tillhandahållande av tjänster

För att utföra Rental Point-programmet

Identifieringsuppgifter, transaktionsuppgifter, betalningsuppgifter

Krävs för att fullgöra vårt avtal med dig för att tillhandahålla våra tjänster (art. 6.1.b DSF)

Granskning av klagomål från dig eller från Uthyrningsföretag om dig

Identifieringsuppgifter, annan information som lämnats till oss i klagomålet

Det är vårt legitima intresse (art. 6.1.f DSF) att säkerställa Portalens och tillhandahållna tjänsters kvalitet

Redovisning

Identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter, transaktionsuppgifter

Det är vår rättsliga skyldighet (art. 6.1.c DSF) som härrör från redovisningslagar att behandla underlag för transaktionerna

För att informera dig om nyheter, specialerbjudanden och allmän information om våra tjänster

Identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer, etc.).

Ditt samtycke (art. 6.1.a DSF) eller vårt legitima intresse (art. 6.1.f) att informera våra befintliga kunder om våra tjänster eller ge dem relevanta nyheter.

Du har rätt att när som helst välja bort att ta emot sådan information eller återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandling för detta ändamål.

För att säkerställa vår Portals säkerhet, för att detektera och ta itu med tekniska problem

Tekniska uppgifter (inkl. data från cookies)

Det är vårt legitima intresse (art. 6.1.f DSF) att skydda vår Portals integritet och säkerhet och förbättra den.

När vi behandlar dina personuppgifter för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig (art. 6.1.b DSF) krävs den nödvändiga informationen för att göra det. Annars kommer vi inte att kunna förse dig med våra tjänster.

Vi kan också behandla dina personuppgifter för andra legitima ändamål om:

(i) Du har gett oss ditt samtycke till sådan behandling (art. 6.1.a i DSF).

(ii) Behandlingen av dina uppgifter krävs för att se till att du får våra tjänster (art. 6.1.b i DSF).

(iii) Behandlingen av dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter (art. 6.1.c i DSF).

(iv) Vi har legitima intressen som inte åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter (art 6.1.f i DSF).


Om vi behandlar dina personuppgifter för andra ändamål än de som indikeras i tabellen ovan ser vi till att sådan behandling är kompatibel med ändamålen som personuppgifterna samlats in för. När det är möjligt informerar vi dig om nya databehandlingsändamål.


4 Hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy.

Dina registreringsuppgifter, identifieringsuppgifter och kontaktuppgifter ska behållas så länge du har ett registrerat konto i Portalen och under ytterligare fem (5) år efter att respektive konto har raderats. Användares rang och betyg, kreditvärdighetsinformation och kreditvärdighetsuppgifter ska behållas i fem (5) år eller tills de krävs för skydd mot potentiella anspråk. Den här informationen tillsammans med transaktionsuppgifter bevaras för att skydda oss själva i fall det görs anspråk på oss i samband med våra tjänster.

Identifierings-, betalnings- och transaktionsuppgifter relaterade till hyresavtal med Uthyrningsföretag behålls under fem (5) år eller så länge tillämpliga redovisningslagar kräver det.

Om dina personuppgifter ingår i tjänsteavtal, användarvillkor eller andra avtal som ingåtts med oss kan vi också lagra dessa uppgifter tills respektive avtal upphör, och därefter tills preskriptionstiden för eventuella anspråk som härrör från sådant avtal upphör, om det inte längre finns något annat legitimt syfte för att behålla uppgifterna (t.ex. för redovisningsändamål).

Tekniska uppgifter ska behållas i upp till ett (1) år eller längre om de inte innehåller personuppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Vid behov kommer vi också att behålla och använda dina personuppgifter (inklusive data som du har gett oss) i den utsträckning de behövs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter eller säkerställa skyddet av våra juridiska rättigheter (t.ex. för att lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal).

Om du inte loggar in på ditt konto under mer än två år kommer ditt konto att raderas. Observera dock att dina personuppgifter kan behållas och behandlas även efter att ditt konto har raderats under de tidsperioder som anges ovan.


5 När personuppgifter kan delas med tredje part

I syfte att tillhandahålla våra tjänster kan vi dela dina personuppgifter med de Uthyrningsföretag som du ingår hyresavtal med. Personuppgifter som behandlas av uthyrningsföretag är föremål för respektive uthyrningsföretags integritetspolicy. Generellt kan Uthyrningsföretagen behandla dina personuppgifter bland annat för att utvärdera om ett avtal ska ingås med dig och för att bekräfta om Användaren kan företräda en hyrestagare i fråga om ingående av ett hyresavtal. Fullständig information om uthyrningsföretagets integritetspraxis finns i respektive uthyrningsföretagets integritetspolicy.

Vi kan dela dina personuppgifter med personer som har auktoriserats av oss och med våra samarbetspartner som hjälper oss att säkerställa våra tjänster och kan agera som våra databehandlare, agera som IT-tjänsteleverantörer (bland annat e-posttjänsteleverantörer, webbplatsunderhållstjänster, serverleverantörer eller underhållspersonal etc.), marknadsföringstjänsteleverantörer, betaltjänsteleverantörer och andra. När dina personuppgifter delas med tredje part utför vi alla nödvändiga aktiviteter för att se till att tredje part säkerställer adekvat skydd av dina personuppgifter.

Dessutom kan vi dela dina personuppgifter i följande situationer:

(i) Efter att vi tar tagit emot en motiverad begäran i enlighet med förfarandena i tillämplig lag kan vi dela dina personuppgifter med personer som är behöriga enligt lag (t.ex. utredande myndighet).

(ii) När det krävs för att skydda våra intressen som är skyddade i lag (t.ex. när en person har gjort intrång i våra intressen) kan vi dela personuppgifter med domstolar, stämningsmän eller andra relevanta statliga institutioner.

(iii) Vid behov hos våra partner, såsom revisorer, advokater och andra specialister eller konsulter, finansinstitut, försäkringsgivare; kan data delas, även i detta fall baserat på behovet av uppgifter, med våra aktieägare, finansiärer och potentiella köpare av vår verksamhet eller delar av den.

(iv) Till betaltjänsteleverantörer i den utsträckning det är nödvändigt för att göra eller ta emot betalningar.

(v) Till PreferRent Investments och/eller andra företag i PreferRent-koncernen för administrativa ändamål.

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part om det inte finns något legitimt syfte och rättslig grund för detta.

I vissa situationer när vi samarbetar med tredje part (t.ex. genom att använda leverantörer av finansiella tjänster) kommer, utöver denna integritetspolicy, respektive tredje parts integritetspolicy också att vara tillämplig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med respektive integritetspolicy. Vi tar dock inget ansvar för deras innehåll.

Slutligen kan vi, om du agerar som företrädare för Hyrestagaren eller Uthyrningsföretaget, dela uppgifterna med den enhet som du företräder.


6 Information om överföring av personuppgifter utanför EU

Vi överför inte personuppgifter utanför Europeiska unionens och Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstater. Däremot använder vi betaltjänsteleverantörer som finns och behandlar personuppgifter i Storbritannien, som sedan 1 januari 2021 inte ingår i Europeiska unionen, men enligt villkorlig interimsordning som överenskommits i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien gäller fri rörlighet för data till och med 1 juli 2021 för överföring av data till och från Storbritannien. Fr.o.m. 1 juli 2021 säkerställer vi de nödvändiga säkerhetsåtgärderna för överföring av dina personuppgifter till Storbritannien. Överföringen av personuppgifter ska baseras på de standardparagrafer om dataskydd som antagits av Europeiska kommissionen och ingåtts mellan oss och datamottagaren som bedriver sin verksamhet i Storbritannien om Europeiska kommissionen inte tagit ett beslut enligt vilket Storbritannien ska säkerställa adekvata dataskyddsstandarder (beslut om lämplighet) eller om det villkorliga interimistiska systemet för dataöverföringar inte kommer att förlängas. För mer information om tillämpade skyddsåtgärder, och var man kan få kopior av dem, ber vi dig kontakta oss genom att använda vår kontaktinformation enligt nedan.


7 Behandling av barns personuppgifter

Vi riktar oss inte mot någon under 18 år (”Barn”) för användning av våra tjänster i Portalen.

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 18 års ålder. Om du har föräldraansvar för ett barn, och är medveten om att ditt barn har försett oss med personuppgifter, ber vi dig kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn utan att ha fått föräldratillstånd kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.


8 Automatiskt beslutsfattande

Vi använder oss av automatiskt beslutsfattande för att fastställa Användarens rangordning och betyg i enlighet med villkoren som slagits fast i Portalens Användarvillkors avsnitt 6. Dessutom fastställer vi automatiskt din kreditvärdighetsinformation enligt våra interna riktlinjer för risk, baserat på kreditvärdighetsuppgifter som samlats in från tredje parts databaser (t.ex. från kreditvärderingsinstitut). Om du anser att en användares rang och betyg eller kreditvärdighetsinformation inte har beräknats korrekt har du rätt att begära ingripande av en operatör för att uttrycka din åsikt och bestrida beslutet genom att kontakta oss.


9 Dina rättigheter som följer av DSF

I enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen har du vissa rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. I situationer som stipulerats i DSF har du följande rättigheter:

(i) Rätt till tillgång Du har rätt att få tillgång till, och bli informerad om, dina personuppgifter som behandlas av oss. Vi ger dig möjligheten att se vissa uppgifter via ditt användarkonto hos PreferRent eller begära en kopia av dina personuppgifter genom att använda kontaktuppgifterna ovan.

(ii) Rätt till rättelse Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har lagrat om dig rättade eller kompletterade genom att kontakta oss. Du kan korrigera eller uppdatera en del av dina personuppgifter via ditt användarkonto hos PreferRent.

(iii) Rätt till radering Du kan också be oss att radera dina personuppgifter från våra system, till exempel när uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för. Vi kommer att uppfylla en sådan begäran om vi inte har ett legitimt skäl till att inte radera uppgifterna. Observera att om du vill radera sådan information kan vi kanske inte tillhandahålla dig PreferRent-portalen eller vissa funktioner där.

(iv) Rätt att invända Du har rätten att invända mot användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Du kan vidare ha rätt att invända mot behandlingen, på grund av din speciella situation, av personuppgifter som baserats på vårt legitima intresse (artikel 6 (1) (f) DSF). Om du invänder mot fortsatt behandling av dina personuppgifter kan detta leda till färre möjligheter att använda PreferRent-portalen.

(v) Rätt att återkalla ditt samtycke Om behandlingen baseras på ett samtycke från Användaren kan Användaren när som helst kostnadsfritt återkalla samtycket. Att återkalla ett samtycke kan leda till färre möjligheter att använda PreferRent-portalen. Återkallandet av samtycke påverkar inte lagligheten av behandling som baserats på samtycket innan dess återkallelse.

(vi) Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter Du kan begära att vi begränsar behandlingen av personuppgifter, till exempel när dina begäranden om radering, rättelse eller invändning pågår och/eller när vi inte har legitima skäl att behandla dina uppgifter. När behandlingen har begränsats kommer dina uppgifter endast att lagras och inte behandlas vidare. Om du till exempel ifrågasätter riktigheten av dina uppgifter kommer sådana uppgifter att begränsas från behandling tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta. Detta kan emellertid leda till färre möjligheter att använda PreferRent-portalen.

(vii) Rätt till dataportabilitet När behandlingen utförs med automatiserade medel och baserat på ett avtal eller samtycke har du rätt att ta emot de personuppgifter du själv har lämnat till oss i ett strukturerat och vanligt förekommande format och självständigt överföra dessa uppgifter till en tredje part.


Om du vill utöva dina rättigheter ber vi dig kontakta oss via e-post: privacy.fi@preferrent.com. Observera att för att kunna tillgodose din begärda rättighet kan vi behöva behandla ytterligare personuppgifter och kan begära din identifiering.

I situationer där du inte är nöjd med vår databehandlingsverksamhet har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet (du hittar din dataskyddsmyndighet på följande webbplats:https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).


10 Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ensidigt uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Den uppdaterade versionen av integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig på vår Portal. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna integritetspolicy, så att du förblir informerad om eventuella ändringar.


11 Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter

Om du har frågor angående din personuppgiftsbehandling eller denna integritetspolicy, ber vi dig kontakta oss genom att skriva till vår e-postadress: privacy.se@preferrent.com eller genom att använda kontaktuppgifterna nedan:

PreferRent” SIA
Registreringsnummer:40203174630
Registrerad adress: Maskavas iela 240-3, Riga, LV-1063, Lettland


12 INFORMATIONSSÄKERHET

Vi använder administrativa, organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi samlar in och behandlar. Åtgärder omfattar, till exempel, där så är lämpligt, kryptering, pseudonymisering, brandväggar, säkra anläggningar och åtkomsträttssystem. Våra säkerhetskontroller har utformats för att upprätthålla en lämplig nivå av sekretess, integritet, tillgänglighet, störningstolerans för uppgifterna och förmåga att återställa uppgifterna. Vi testar regelbundet PreferRent, system och andra tillgångar med avseende på säkerhetssårbarheter. Om det trots säkerhetsåtgärderna skulle inträffa ett säkerhetsbrott som sannolikt kommer att ha negativa effekter på Användarnas integritet kommer vi att informera relevanta Användare och andra berörda parter, samt relevanta myndigheter när så krävs enligt tillämpliga dataskyddslagar, om brottet så snart som möjligt.

Denna integritetspolicy gäller fr.o.m. 1 december 2021II COOKIEPOLICY

Denna cookiepolicy gäller förutom vår integritetspolicy. Vår integritetspolicy informerar dig om hur PreferRent (också ”vi”, ”oss”, ”vår”) samlar in, delar och behandlar dina personuppgifter. Denna cookiepolicy gäller användningen av cookies när du använder vår hyresportal (”Portalen”). Vår cookiepolicy är en integrerad del av vår integritetspolicy (tillgänglig här) och omfattar följande information:

1 Vad cookies är

2 PreferRents användning av cookies

3 Vilka typer av cookies vi använder

4 Tredje parts cookies

5 Kontroll över cookies;

6 Mer information;

7 Ändringar av denna cookiepolicy

8 Kontaktuppgifter

I denna cookiepolicy står begreppet ”cookies” för både cookies och metoder som liknar cookies i webbläsare (som pixlar (pixlar), beacons (beacons), taggar (taggar) och andra).


1 Vad cookies är

Cookies är små textfiler som placeras på din dator av de webbplatser som du går till. De används i stor utsträckning för att säkerställa funktioner på webbplatser, för att göra webbplatser mer effektiva, samt för att ge användbar information till webbplatsägarna, t.ex. antalet besök på webbplatser.

Användning av cookies har blivit standardpraxis på de flesta webbplatser och applikationer. Men om du inte vill använda funktionerna som tillhandahålls av cookies kan du hantera och kontrollera dem genom att låta din webbläsare inte godkänna eller radera från din webbläsarhistorik.

Mer information om cookies, samt hur de kan hanteras eller raderas, finns på www.aboutcookies.org.


2 PreferRents användning av cookies

Vår Portal använder cookies som hanteras av oss (första parts cookies) samt tredje parts cookies. Cookies lagras på din enhet när du besöker och använder Portalen.

För det mesta används cookies för att identifiera den registrerade användaren, för att garantera Portalens säkerhet, för att analysera besökares användning av Portalen, samt för att förbättra och säkerställa Portalens allmänna funktioner.

Om du är en registrerad användare av Portalen kan viss information som inhämtas från cookies kopplas till ditt konto och kombineras med annan information som vi har lagrat om dig. Annars används inte information som inhämtats från cookies till att identifiera oregistrerade besökare på vår Portal.


3 Vilka typer av cookies vi använder

Nödvändiga cookies - nödvändiga cookies används för att säkerställa Portalens funktioner, för att till exempel komma ihåg dina inloggningsuppgifter, garantera säkerheten och så vidare. Utan respektive cookies kan Portalen inte fungera ordentligt. Därför behövs användningen av dem och är inte föremål för ditt samtycke.

Nödvändiga cookies kan omfatta cookies för autentiseringsändamål (för att komma ihåg ditt inloggningsläge) och för tillhandahållande av säkerhet (t.ex. för att skydda användardata från obehörig åtkomst).

Cookie

Leverantör

Syfte

Lagringsperiod

SAMTYCKE

PreferRent

Fastställer huruvida användaren har godkänt cookies

1 år

ARRAffinity

PreferRent/ Microsoft

Används för belastningsbalansering

1 år

Funktionella cookies - tack vare funktionella cookies (också benämnda ”inställningscookies”) kan Portalen komma ihåg inställningarna som du valt, vilket påverkar hur sidan visas. Användning av dessa cookies baseras på våra legitima intressen för att se till att du kan dra nytta av Portalens funktioner fullt ut.

Cookie

Leverantör

Syfte

Lagringsperiod

---

---

---

---

Analytiska cookies - med analytiska cookies kan vi spåra våra besökares beteende på Portalen och förstå hur de samverkar med Portalen på en aggregerad nivå. Användningen av dessa cookies baseras på våra legitima intressen att analysera våra besökares beteende och samverkan med Portalen för att kunna förbättra den.

Cookie

Leverantör

Syfte

Lagringsperiod

_utmz

Google

Ger information om hur besökaren har nått vår Portal.

1 år

_utma

Google

Spårar antalet gånger som en besökare har sett vår Portal.

1 år

_ga

Google

Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska data om hur besökaren använder vår Portal.

1 år

Marknadsföringscookies - med marknadsföringscookies kan vi förse dig med det innehåll som är mest relevant för dig baserat på din samverkan med vår Portal och förse dig med direktreklam på andra mediawebbplatser som inte ägs av oss. Användningen av dessa cookies baseras på våra legitima intressen för att marknadsföra våra tjänster till personer som har samverkat med Portalen.

Cookie

Leverantör

Syfte

Lagringsperiod

_fbp

Facebook

Justerad målinriktning på användare på Facebook

1 år

Information som inhämtas genom användning av cookies används antingen i aggregerat format eller behålls i enlighet med vår integritetspolicy när vi har ett legitimt syfte och rättslig grund för sådan databehandling.


4 Tredje parts cookies

Vissa av de cookies som aktiveras på din enhet när du besöker vår Portal ägs av tredjepartstjänsteleverantörer. Tredjepartstjänsteleverantörers cookies hjälper oss att tillhandahålla dig våra tjänster, hjälper oss att förstå användningen och din samverkan med vår Portal och ger oss möjlighet att tillhandahålla direktmarknadsföring på tredje parts webbplatser för att bidra till att stödja och underhålla våra tjänster. Vi använder dessa cookies i de syften som fastställs i denna cookiepolicy eller vår integritetspolicy. Dessa tredje parter kan dock använda dina uppgifter som samlas in av deras cookies för sina egna definierade ändamål, som är utanför vår kontroll. Genom att godkänna tredje parts cookies samtycker du också till respektive tredjepartstjänsteleverantörers integritetspolicyer för behandlingen av dina personuppgifter.

Nedan kan du se vilka tredjepartstjänsteleverantörer som får tillgång till information från sina egna cookies som sparats på din enhet. Observera att länkarna nedan är till tredje parts webbplatser som vi inte har kontroll över, och vi är inte ansvariga för deras innehåll.

Tjänsten Google Analytics- Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google. Den spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder data som samlats in för att spåra och övervaka användningen av vår Portal. Mer information om Googles integritetspraxis finns i Googles Integritet och användarvillkor-webbsida: https://policies.google.com/privacy?hl=lv.

Facebook - vi använder Facebooks tjänster för att förse dig med relevant reklam baserat på ditt besök på vår Portal när du besöker det sociala nätverket. Mer information om Facebooks integritetspraxis finns i Facebooks cookiepolicy: https://www.facebook.com/policy/cookies/.

Microsoft - Microsoft-cookies används för att säkerställa vår Portals stabilitet. Mer information om Microsofts integritetspraxis finns i Microsofts sekretesspolicy: https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement..

Hotjar- vi använder Hotjars tjänster för att spåra och övervaka våra besökares användning av vår Portal och för att analysera våra besökares beteende. Den insamlade informationen används för att förbättra vår Portal. Mer information om Hotjars integritetspraxis finns i Hotjars integritetspolicy: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.


5 Kontroll över cookies

När du besöker vår Portal skapar vi de cookies som krävs för att vi ska kunna låta dig använda våra tjänster.

I de flesta webbläsare (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, etc.) kan du kontrollera cookies via webbläsarens inställningar. Till exempel kan du ställa in din webbläsare så att den blockerar möjligheten att lagra alla eller specifika cookies i den, radera cookies eller informera dig om situationer när nya cookies lagras på webbläsaren.

Om du klickar på knappen ”hjälp” på din webbläsare får du anvisningar om hur du förhindrar att webbläsaren lagrar cookies, samt vilka cookies som redan lagrats och hur du raderar dem om du vill. Inställningsändringarna måste göras för varje webbläsare som du använder.

Observera dock att utan att spara vissa cookies är det möjligt att du inte får tillgång till, eller kan fullt ut använda, vår Portals alla funktioner och tjänster, eftersom vissa av Portalens funktioner är beroende på cookies.


6 Mer information

Information om hur vi behandlar personuppgifter i förhållande till användningen av cookies hittar du i vår integritetspolicy, som finns tillgänglig här.

Du kan lära dig om cookies, bland annat hur du ser vilka cookies som har ställts in och hur du hanterar och raderar dem genom att gå till www.aboutcookies.org, www.allaboutcookies.org vai citas atbilstošas tīmekļa vietnes, kas pieejamas internetā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs ir saites uz trešo personu vietnēm, kuras mēs nekontrolējam.


7 Ändringar av denna cookiepolicy

Vi förbehåller oss rätten att ensidigt uppdatera denna cookiepolicy när som helst. Den uppdaterade versionen av cookiepolicyn kommer att finnas tillgänglig på vår Portal. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna cookiepolicy, så att du förblir informerad om eventuella ändringar.


8 Kontaktuppgifter

Om du har frågor angående din personuppgiftsbehandling eller denna cookiepolicy, ber vi dig kontakta oss per e-post: privacy.se@preferrent.com eller genom att använda kontaktuppgifterna nedan:

“PreferRent” SIA

Registreringsnummer: 40203174630

Registrerad adress: Maskavas Street 240-3, Riga, LV-1063, Lettland

Denna cookiepolicy är i kraft fr.o.m 1 december 2021