Kas ir apdrošināts?

Celtniecības tehnika, aprīkojumus un darbarīki, kurus ir iespējams identificēt pēc unikālā sērijas numura un kuri tiek nodoti nomā izmantojot PreferRent online platformu.

Apdrošināšanas priekšnosacījumi:

 • Apstiprināta nomas rezervācijas caur PreferRent platformu
 • Atbilstoši noformēts nomas darījums (informācija par apdrošināšanas objektu (tehniku), kas tiek iznomāta, sērijas numurs, tehnikas iznomātājs, nomnieks, nomas periods)
 • Elektroniski parakstīts nomas līgums caur PreferRent platformu;
 • Elektroniski parakstīts pieņemšanas/nodošanas akts caur PreferRent platformu;
 • Fotogrāfijas pirms un pēc katras nodošanas nomā (saskaņā ar PreferRent fotogrāfiju uzņemšanas instrukcijām/vadlīnijām );

Kāda tehnika nav apdrošināta?

 • Nav ražota rūpnieciski;
 • Nav nodota ekspluatācijā, ja to paredz likumdošana;
 • Strādā vai atrodas purvā, uz ūdens, tai skaitā platformām, baržām, pontoniem vai citiem peldošiem objektiem tiešā ūdens tuvumā, vai uzskatāma par ūdens transportu
 • Strādā gaisā vai uzskatāma par gaisa transportu;
 • Strādā vai atrodas tuneļos vai zem zemes;
 • Tiek izmantota tādiem mērķiem, kādiem to nav paredzējis ražotājs.
 • Kurai nav derīgas tehniskās apskates, ja saskaņā ar normatīviem aktiem šāda apskate jāveic;
 • Nav sertificēta, ja normatīvie akti paredz šādu sertifikāciju;
 • Ar Tirgus vērtību virs 250 000 EUR;
 • Nav identificējama / bez sērijas numuriem;
 • Rokas instrumenti virs 5 gadu vecuma un pārējā tehnika virs 15 gadu vecuma vai 30 000 m/h;
 • U.c. Tehnikas apdrošināšanas noteikumos TCPM-20201 norādītie izņēmumi.

Apdrošinātie riski:

 • Ugunsgrēks, Zibens spēriens, Lidaparāts;
 • Vētra un krusa;
 • Koku un priekšmetu uzkrišana;
 • Trešo personu ļaunprātīga rīcība (Zādzība, laupīšana, vandālisms)
 • Sadursme, apgāšanās;
 • Transportēšanas laikā (ja to veic nomnieks);
 • Dalība ceļu satiksmē/CSNg (izņemot OCTA)

Netiek apdrošināts:

 • Tehnikas salūšana;
 • Vizuālie bojājumi, skrāpējumi, buktes;
 • Bojājumi tikai stikliem, riepām;
 • Apzagšana;
 • Krāpšana;
 • Nodošana apakšnomā;
 • Nolietojuma, nodiluma un nepietiekamas izmantošanas radītie zaudējumi;
 • Transportēšanas laikā (ja to veic Iznomātājs);
 • U.c. apdrošināšanas noteikumos Nr. TCPM-20201 paredzētie izņēmumi un ierobežojumi.

Teritorija:

Baltijas valstis

Kad ir apdrošināts?

Apdrošināšanas segums ir spēkā no brīža, kad konkrētā tehnikas vienība tiek nodota Nomniekam līdz brīdim, kad tā tiek atgriezta no nomas, bet ne ilgāk kā rezervētais periods caur PREFERRENT platformu.

! Nav apdrošināts transportēšanas laikā, ja transporta pakalpojumus sniedz Iznomātājs

Kas jāievēro?

Ārpus darba laika, Apdrošināšanas objektam, kas ir visa veida pašgājēj tehnika vai motorizētā tehnika, kā piemēram, bet ne tikai celtņi, pacēlāji, zemes pārvietotāji, ekskavatori, traktori, iekrāvēji, grunts veltņi u.c., ir jābūt aizslēgtam ar ieslēgtu signalizāciju, ja tāda ir uzstādīta un:

- to glabā iežogotā (žoga augstums vismaz 1.8 metri) teritorijā ar perimetra apsardzes sistēmu, kas pieslēgta pie apsardzes uzņēmuma pults, nodrošinot apsardzes darbinieku reakcijas laiku no signāla saņemšanas brīža, līdz fiziskai klātbūtnei objektā, ne ilgāk par 15 minūtēm, vai

- to glabā iežogotā (žoga augstums vismaz 1.8 metri) teritorijā kuru apsargā fiziska apsardze, vai

- to glabā strukturāli norobežotās telpās ar uzstādītu uz kustību reaģējošu signalizāciju ar signāla pārraidi uz fiziskās apsardzes posteni objektā vai apsardzes uzņēmuma pulti, nodrošinot apsardzes darbinieku reakcijas laiku no signāla saņemšanas brīža, līdz fiziskai klātbūtnei objektā, ne ilgāk par 15 minūtēm

Ārpus darba laika, Apdrošināšanas objektu, kas ir visa veida mazā, rokas tehnika kā arī papildu aprīkojums, kā piemēram, bet ne tikai blietes, asfalta zāģi, urbji, elektrostacijas, sūkņi u.c., uzglabā:

- Metāla konteinerī vai strukturāli norobežotās telpas, kas iežogotā (žoga augstums vismaz 1.8 metri) teritorijā ar perimetra apsardzes sistēmu, kas pieslēgta pie apsardzes uzņēmuma pults, nodrošinot apsardzes darbinieku reakcijas laiku no signāla saņemšanas brīža, līdz fiziskai klātbūtnei objektā, ne ilgāk par 15 minūtēm, vai

- ēkas telpās, kas ir slēgtas un aprīkotas ar kustību reaģējošu signalizāciju ar signāla pārraidi uz fiziskās apsardzes posteni objektā vai apsardzes uzņēmuma pulti, nodrošinot apsardzes darbinieku reakcijas laiku no signāla saņemšanas brīža, līdz fiziskai klātbūtnei objektā, ne ilgāk par 15 minūtēm.

Pašrisks:

Tehnikas tirgus vērtība (no/ līdz) Pašrisks, EUR
1 - 5 000 EUR 250 EUR
5 001  - 10 000 EUR 500 EUR
10 001 - 50 000 EUR 700 EUR
50 001 - 100 000 EUR 1 000 EUR
100 001 - 250 000 EUR 2 000 EUR
Zādzībai un pilnīgai bojāejai 10% no zaudējuma apmēra.


Kā pieteikt atlīdzību?

Apdrošinātajam vai Tehnikas Tiesīgajam lietotājam iestājoties Apdrošinātajam riskam, ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no brīža, kad tas kļuva iespējams, paziņot PreferRent par Apdrošināšanas gadījuma iestāšanos nosūtot zemāk minētos dokumentus uz insurance.lv@preferrent.com.


Iesniedzamo dokumentu saraksts:

 • Paskaidrojums, negadījuma apraksts - kad, kas noticis, apstākļi, t.sk., negadījuma datums, negadījuma vieta;
 • Kompetento iestāžu dok. (Policijas, VUGD u.c.);
 • Izmaksu tāme;
 • Foto no negadījuma vietas un bojājumu foto;
 • Elektroniski parakstīts nomas līgums
 • Elektroniski parakstīts Pieņemšanas/Nodošanas akts
 • Foto no tehnikas Pieņemšanas/Nodošanas
 • Bojātās tehnikas ražošanas/iegādes gada apliecinošs dokuments (iesniedz Iznomātājs)
 • Vadītāja apliecība/sertifikāts (ja nepieciešams);
 • Papildus var tikt prasīti citi dokumenti un informācija, kas nepieciešama negadījuma apstākļu un zaudējuma apmēra noteikšanai pēc Apdrošinātāja ieskatiem;

! Neveikt tehnikas remonta darbus, tos nesaskaņojot ar If Apdrošināšana. Neatliekamu seku likvidēšanai vai zaudējumu samazināšanas nolūkā var veikt darbus, bet iepriekš detalizēti veicot visu defektu fotofiksāciju (kopskata foto un bojājumu foto).

! Aizliegts tehniku utilizēt, iznīcināt vai nodot trešajām personām.