Lisa 2 Kasutustingimustele

Rental Points Programm


1 Sissejuhatus ja definitsioonid


1.1 Käesolev Lisa 2 on PreferRent.com Portaali Kasutustingimuste lahutamatu osa; kõigil Kasutustingimustes defineeritud mõistetel on Lisas2 sama tähendus.

1.2 Viide „punktile“ või lõigule“ tähendab viidet käesolevate RP Sätete vastavale punktile või lõigule.

1.3 Lisaks Kasutustingimustes defineeritule on alljärgnevatel terminitel Lisas2 järgmine tähendus:

Rental Points Programm

tähendab PreferRenti loodud ja hallatavat lojaalsusprogrammi Portaali Kasutajatele.


RP Sätted


tähendavad käesoleva Lisa2 sätteid.


Rental Points

tähendab ühikud, mida on võimalik Rental Points Programmi raames vastavalt RP Sätetele koguda ja kasutada. Ühe Rental Points väärtus on 1 EUR (üks euro). Rental Points ei ole elektrooniline raha ega maksevahend.


Rental Points Konto

Kasutaja jaoks Portaalis avatud konto tema poolt kogutud ja kasutatud Rental Points registreerimiseks ja arvestamiseks.


Sanktsioonid

tähendab riiklikke sanktsioone – vastava Riigi seaduste ja määruste kohaselt kehtestatud piiranguid; ja/või rahvusvahelisi sanktsioone – rahvusvahelise õiguse kohaselt kehtestatud piirangud, mille on vastu võtnud Ühinenud Rahvaste Organisatsioon või Euroopa Liit või mõni muu rahvusvaheline organisatsioon, mille liikmesriigiks vastav Riik on ning mis on vahetult kohaldatavad või mis on kehtestatud vastavas Riigis.2 Osalemine ja Rental Points Konto

2.1 Rental Points Programmis saavad osaleda vaid Portaalis registreeritud Kasutajad, kes peavad Portaali vahendusel end Rental Points Programmis eraldi registreerima, täites vajalikud vormid ja järgides kas jaotises „Rental Points” või „Kassa” näidatud juhiseid registreerimiseks.

2.2 Rental Points Programmis registreerumisel avatakse igale Kasutajale Rental Points Konto.

2.3 Rental Points kontole juurdepääs ja selle vaatamine on võimalik Kasutaja isiku lihtsal tuvastamisel Kasutaja telefoninumbri ja PIN-koodi abil. Esialgne PIN-kood määratakse Kasutajale Rental Points Programmis registreerumisel ning hiljem võib PreferRent seda turvalisuse kaalutlustel perioodiliselt asendada, samuti on Kasutajal võimalik taotleda PIN-koodi unustamise või kaotamise korral selle väljavahetamist. Rental Points kasutamine on võimalik juhul, kui Kasutaja isik tuvastatakse Smart ID või muu tugeva identifitseerimisvahendi abil, mida Portaal toetab. Kasutaja vastutab täielikult kõigi Kasutajale antud ja/või Kasutaja poolt tema Rental Points Kontole juurdepääsemiseks loodud koodide ja paroolide salastatuna ja turvalisena hoidmise eest

2.4 Kasutaja peab viivitamata PreferRenti e-posti aadressile info@preferrent.com teavitama enda Rental Points Kontole volitamata isiku poolt juurdepääsemisest või selle kasutamisest.

2.5 Igal Kasutajal võib olla ainult üks Rental Points Konto. PreferRent jätab endale õiguse sulgeda kõik samale Kasutajale avatud täiendavad Rental Points Kontod. Sellisel juhul kantakse kõik suletud Rental Points Kontole kogunenud Rental Points säilinud Rental Points Kontole.


3 Rental Points kogumine

3.1 PreferRent annab Kasutajale Rental Points kõigi järgmiste tingimuste täitmisel:

3.1.1 Kasutaja on Portaali kaudu Broneeringu kinnitanud;

3.1.2 Üürileping täidetakse vastavalt ülalnimetatud Broneeringule;

3.1.3 Üürileandja on kandnud PreferRentile täies ulatuses üle summa, mis vastab Rental Points vastavale summale;

3.1.4 Kasutaja on tasunud asjakohased maksud (juhul, kui Kasutaja on registreeritud maksumaksjana ja on kohustatud makse deklareerima ja tasuma) Rental Points Programmist saadud tulult.

3.2 Kasutajale antavate Rental Points kohaldumise ja summa iga Portaali kaudu kinnitatud Broneeringu rahalise maksumuse pealt määrab vastav Üürileandja, avaldades vastava informatsiooni Portaalis iga pakkumise osana.

3.3 Kasutajale antavate Rental Points arv võib erineda sõltuvalt vastava Kasutaja reitingu astmest (kuld, hõbe või pronks, vastavalt Lisale 3).


4 Rental Points kasutamine

4.1 Kasutaja Rental Points Kontole registreeritud Rental Points makstakse rahas välja samale Kasutajale või Kasutaja poolt Portaali jaotises „Rental Points” märgitud juriidilisele isikule (st. juhul kui Kasutaja tegutseb füüsilise isikuna juriidilisest isikust Üürniku nimel, saab Rental Points väljamakse teha ainult Üürnikule kui juriidilisele isikule, kelle huvides Kasutaja tegutseb).

4.2 Kasutaja saab makse saajatena märkida ainult sellise juriidilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele kriteeriumidele:

4.2.1 on kehtivalt registreeritud ükskõik millise ELi või EMÜ liikmesriigi jurisdiktsiooni kohaselt ning selle suhtes ei ole vastava jurisdiktsiooni seaduste alusel algatatud likvideerimis-, pankroti- ega muud sarnast menetlust;

4.2.2 omab IBAN pangakontot mis tahes ELi või EMÜ liikmesriigi jurisdiktsioonis või Ühendkuningriigis registreeritud pangas;

4.2.3 ei kuulu Sanktsioonide alla;

4.2.4 on täitnud ja allkirjastanud Riigis aktsepteeritud kvalifitseeritud elektroonilise allkirjaga lepingu vormi Portaali jaotises “Rental Points”;

4.2.5 juhul kui vastav juriidiline isik on kehtivalt registreeritud käibemaksukohustuslasena mõnes ELi või EMÜ liikmesriigi jurisdiktsioonis, on ta väljastanud PreferRentile ja allkirjastanud elektroonilise allkirjaga Riigis aktsepteeritava arve.

4.3 Minimaalne väljamakse summa iga taotluse kohta on 50 EUR, välja arvatud juhul, kui Kasutaja lõpetab osalemise Rental Points Programmis või kui ta arvatakse sellest välja.

4.4 Väljamakseid tehakse üksnes ELi või EMÜ liikmesriigi jurisdiktsiooni all asuvas pangas olevatele pangakontodele.

4.5 PreferRent maksab Kasutaja taotletud summa välja viie (5) tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist ja (kohaldumise korral) kõigi punktis 4.2 sätestatud kriteeriumide täitmist.

4.6 PreferRentil on õigus väljamaksetelt kinni pidada kõik kohaldatavad maksud.

4.7 Kasutaja vastutab täielikult kogu teabe avaldamise eest Kasutaja ja juriidilise isiku kohta, kellele väljamakse tuleb teha vastavalt Kasutaja poolt Portaali jaotises "Rental Points" juhistele. PreferRent ei vastuta maksutagajärgede eest, mis tekivad Kasutajale seoses Kasutaja poolt valeandmete esitamisega Portaali jaotises „Rental Points”.

4.8 Juhul kui juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev Kasutaja, kellele väljamakse tehakse, on registreeritud käibemaksukohustuslasena, tuleb käibemaks (kohaldumise korral) tasuda lisaks kasutatavate Rental Points väärtusega võrdsele summale.

4.9 Pankadevahelised teenustasud ja saaja panga tasud katab väljamakse saaja ning need arvatakse väljamakstavalt summast maha.

4.10 PreferRent ei vastuta pankadevaheliste ülekannete teostamise ega saaja konto debiteerimise eest.

4.11 Rental Points aeguvad ja need kustutatakse kaheteistkümne (12) kuu jooksul pärast nende registreerumist Rental Points Kontol, kui Kasutaja ei ole nimetatud aja jooksul taotlenud nende kasutamist väljamakse tegemise näol. Rental Points arvestatakse Rental Points Kontol vastavalt põhimõttele “esimesena sisse, esimesena välja”.


5 Lõpetamine

5.1  Kasutaja saab igal ajal lõpetada osalemise Rental Points Programmis, saates vastava avalduse e-posti aadressile info@preferrent.com.

5.2 Kasutaja, kellel on keelatud Portaali kasutamine või kes on vabatahtlikult enda Kasutajakonto kustutanud, arvatakse automaatselt Rental Points Programmis osalemisest välja ning juurdepääs tema Rental Points kontole suletakse. Sellistel asjaoludel saab Kasutaja taotleda väljamakse tegemist ainult vastavalt punktile 4.1. Rental Points aeguvad ja need kustutatakse, kui nende väljamaksmist ei ole taotletud kuue (6) kuu jooksul pärast Kasutaja Portaalist keelamist või Kasutajakonto vabatahtlikku lõpetamist.

5.3 PreferRent võib Kasutaja osalemise Rental Points Programmis viivitamatult lõpetada, kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi või RP Sätteid või põhjustab ebaseaduslikku kahju PreferRenti, teiste Portaali Kasutajate, Üürnike või Üürileandjate õigustele ja/või huvidele.

5.4 Rental Points Programmis osalemise lõpetamise põhjusteks on eelkõige (kuid mitte ainult) järgnevad tegevused:

5.4.1 Mistahes avalduses või taotluses vale teabe parandamata jätmine või vale teabe, dokumendi või avalduse esitamine, mis on vajalikud Rental Points kasutamiseks vastavalt punktile4.

5.4.2 Kohalduvate maksude maksmata jätmine Kasutaja poolt Rental Points Programmist saadud tulult (juhul, kui Kasutaja on registreeritud maksumaksjana ning vastutab maksude deklareerimise ja tasumise eest);

5.4.3 Rental Points Programmi kasutamine pettusteks, rahapesuks, maksude vältimiseks või muul ebaseaduslikul eesmärgil või Rental Points Programmi eesmärkidega vastuolus oleval eesmärgil;

5.4.4 Kasutaja suhtes kohaldatakse Sanktsioone.

5.5 Väljaarvamise hetkel Rental Points Kontole registreeritud Rental Points saab kasutada vastavalt punktile 4.1 või need võidakse tühistada vastavalt punktile 5.6.

5.6 Kui Kasutaja osalemine Rental Points Programmis lõpetatakse punkti 5.4 alusel, on PreferRentil õigus Kasutjakonto lõpetamise hetkel Rental Points Kontole registreeritud Rental Points ühepoolselt kustutada.


6 Kinnitused

6.1 RP Sätetega nõustudes kinnitab Kasutaja PreferRentile, et:

6.1.1 Kasutaja on tutvunud Kasutustingimustega ja RP Sätetega, mõistab neid täielikult ja järgib neid täies ulatuses;

6.1.2 Kasutaja poolt Portaali kaudu esitatud kogu teave ja avaldused on tõesed ega ole eksitavad;

6.1.3 Kasutajal on õigus Rental Points hankida ja neid kasutada vastavalt RP Sätetele ning Kasutaja ei ole sellise tegevusega vastuolus kohaldatava õiguse, ühegi lepingulise kohustuse ega korporatiivdokumendiga

6.1.4 Kasutaja kohustub nõuetekohaselt deklareerima ja tasuma kõik maksud, mis võivad kohalduda PreferRenti poolt Kasutajale Rental Points Programmi alusel väljamakse tegemisega, välja arvatud PreferRenti poolt Kasutaja nimel kinnipeetud ja tasutud maksud.

6.2 PreferRent ei vastuta:

6.2.1 Üürileandjate poolt vastavas pakkumises sisalduvate Rental Pointsle vastavate summade tasumise või Üürileandjate poolt selliste maksete tegemise ja sellest tulenevalt Kasutajale Rental Points andmise eest, mille eest vastav Üürileandja ei ole PreferRentile täies ulatuses tasunud;

6.2.2 Kasutajale seoses Rental Points Programmi alusel PreferRenti poolt väljamakse saamisega tekkiva mistahes maksutagajärje eest, välja arvatud PreferRenti poolt Kasutaja nimel kinnipeetud ja tasutud maksud.

6.2.3 Kasutaja õigussuhte eest juriidilise isikuga, kellele PreferRent teeb Kasutaja korraldusel vastavalt punktidele 4.1 ja 4.2 väljamakse, või Kasutaja mis tahes muu õigussuhte eest kolmanda isikuga.

6.2.4 Rental Points ebaseadusliku kasutamise eest, mis on saanud võimalikuks Portaalile juurdepääsemise eesmärgil Kasutajale antud või tema poolt loodud tööriistade avalikustamise, varguse või muu ebaseadusliku omastamise tagajärjel või Portaali või mis tahes muusse PreferRenti IT-süsteemi häkkimise tagajärjel või mis tahes muu pettuse korral kolmandate isikute poolt.