Kasutustingimused

Sisukord

Sissejuhatus

1 Definitsioonid

2 Portaalis pakutavate teenuste sisu

3 Privaatsus- ja küpsise-eeskirjad

4 Kasutajate registreerimine

5 Otsingute ja Broneeringute tegemine

6 Kasutajate hindamine ja reiting

7 Portaali kasutamise keelamine

8 Intellektuaalse omandi õigused

9 Konfidentsiaalsus

10 Kinnitused

11 Kohalduv õigus, kohtualluvus ja vaidluste lahendamine

12 Lõppsätted

Lisa 1 Privaatsus- ja küpsise-eeskirjad

Lisa 2 Rental Points Programm

Lisa 3 Privaatsus- Hindamine ja reiting

Lisa 4 PreferRent ühingute nimekiri

Sissejuhatus

PreferRenti portaal on ehitustehnika üüriteenuste veebiturg. PreferRenti portaali missiooniks on pakkuda oma kasutajatele mugavat ja ülevaatlikku tööriista mitmete üürileandjate poolt pakutavate erinevate seadmete otsimiseks ja broneerimiseks konkurentsivõimelises keskkonnas, saavutades seeläbi paremad hinna ja kvaliteedi tingimused.

PreferRenti portaali kasutajad ei maksa PreferRentile mingeid tasusid. PreferRent on sõlminud lepingulised suhted oma äriklientidega (seadmete omanikud ja üürileandjad), nähes ette PreferRentile teenustasu maksmise üüritulu pealt, mis tekib PreferRenti portaali kaudu. PreferRentile makstavaid tasusid üürihindadele ei lisata.

PreferRenti portaal toimib üksnes platvormina ja PreferRent ei ole üüritehingute osapooleks. Üürilepingud sõlmitakse ja täidetakse otse Üürileandjate ja Üürnike vahel, ning PreferRent võib pakkuda üksnes vahendeid vastavate lepingute sõlmimiseks ja tellimuste tegemiseks.

Seadmete otsimine ja broneerimine PreferRenti portaalis on võimalik üksnes registreeritud kasutajatele. Registreeritud kasutajatena aktsepteeritakse vaid isikuid, kellel on õigus tegutseda üürnikuna või üürniku töötajad või esindajad, kellel on õigus üürniku nimel tegutseda.

PreferRent (i) annab reitinguagentuuridelt potentsiaalsete üürnike kohta saadud krediidivõimekuse reitingu põhjal üürileandjatele üürnike krediidivõimekuse kohta teavet, (ii) hindab PreferRenti portaali kasutajaid peamiselt sõltuvalt broneeringute rahalisest väärtusest, broneeringute ühepoolsest tühistamisest kasutajate poolt ja PreferRenti portaali kaudu saadud üürileandjate tagasiside põhjal ning (iii) hindab üürileandjaid peamiselt sõltuvalt kinnitatud broneeringute ühepoolsest tühistamisest üürileandjate poolt ja üürileandjate kohta PreferRenti portaali kasutajatekaudu jäetud tagasiside põhjal.

PreferRent haldab Rental Points Programmi nimelist kasutajate püsikliendiprogrammi, mille kaudu üürileandjad saavad anda kasutajatele punkte PreferRenti portaali kaudu tehtud tellimuste eest ning mida on võimalik rahas välja võtta. Rental Points Programmis osalemine on vabatahtlik.

Käesolev sissejuhatus täidab ainult informatiivset eesmärki ega kuulu Kasutustingimuste hulka

1 Definitsioonid

Portaal

on veebileht www.preferrent.com, ning kõik rakendused ja tööriistad, mida kasutatakse nimetatud veebilehel pakutavate teenuste kasutamiseks.

Portaali Omanik

on SIA "PreferRent Investments", piiratud vastutusega äriühing, mis on registreeritud Läti Vabariigi äriregistris registrikoodiga 44103125936, kes on Portaali omanik ja haldaja.

PreferRent

on Lisas4 täpsustatud äriühing, mis on registreeritud vastavas Riigis, milles Üürnik Portaali kaudu broneeritud Seadmeid kasutab.

Riik

on kas Läti Vabariik, Leedu Vabariik või Eesti Vabariik, vastavalt sellele millises riigis Üürnik Portaali kaudu broneeritud Seadmeid kasutab.

Kasutaja

on füüsiline isik, kes on registreeritud Portaali kasutajaks.

Üürnik

onfüüsiline või juriidiline isik, kes üürib Üürileandjalt Seadmeid; Kasutaja võib samuti olla Üürnik.

Üürileandja

on Portaali kaudu Seadmete üüriteenuseid pakkuv isik.

Seadmed

on Portaali kaudu üürile andmiseks pakutavad masinad, seadmed või tööriistad .

Broneering

on Portaali kaudu esitatud broneering Üürileandjale kuuluva konkreetse Seadme üürimiseks kindlaks perioodiks ja kindla hinna eest.

Rental Points Programm

on Lisas2 kirjeldatud Kasutajate lojaalsusprogramm.

Intellektuaalse omandi õigused

on autoriõigused ja sellega kaasnevad õigused (sh õigused seoses andmebaaside ja fotograafiaga), patendid, disainilahenduste õigused, kaubamärgid, ärinimed, ärisaladused, oskusteave ja mis tahes muus vormis registreeritud või registreerimata intellektuaalomandi õigused.

Tööaeg

on ajavahemik alates 8.00 kuni 17.00 mistahes tööpäeval vastavas Riigis.

Kasutustingimused

on käesolevad kasutustingimused koos kõigi selle lisadega.

2 Portaalis pakutavate teenuste sisu

2.1 Põhilised teenused, mida Kasutajatele Portaali kaudu pakutakse, hõlmavad:

2.1.1 Kasutaja poolt soovitud kättesaadavate Seadmete otsing;

2.1.2 Teabe edastamine Kasutajate ja Üürileandjate vahel üüritaotluste esitamise ja Broneeringute kinnitamise kohta.

2.2 Portaali kaudu Kasutajatele pakutavad (valikulised) lisateenused hõlmavad järgmist:

2.2.1 Rental Points Programmi haldamine vastavalt Lisale 2.

2.3 PreferRenti teenused ei hõlma üüriteenuseid ning PreferRent ei ole ühegi üürilepingu osapooleks ega tegutse ühegi poole advokaadi ega esindajana. Kogu Seadmete üürimisega seotud õigussuhe eksisteerib täielikult Üürileandjate ja Üürnike ja/või Kasutajate vahel (punktis 5.11 sätestatud juhul).

2.4 Kogu PreferRenti ja Üürileandjate või Seadmete omanike vaheline õigussuhe põhineb eraldi kokkulepetel ja käesolevad Kasutustingimused nendele ei kehti.

3 Privaatsus- ja küpsise-eeskirjad

3.1 PreferRent hangib, töötleb, kogub ja edastab Üürileandjatele teatud andmeid Kasutajate ja Üürnike kohta. PreferRenti privaatsus- ja küpsise-eeskirjad on kirjeldatud Lisas 1.

4 Kasutajate registreerimine

4.1 Ainult registreeritud kasutajad saavad Portaali kaudu Seadmeid otsida ja broneerida.

4.2 Kasutajatel on võimalik Portaalis registreeruda, sisestades vajaliku teabe ja järgides Portaali jaotises „Kasutaja registreerimine” nõutavaid registreerimistoiminguid. Kasutaja valib registreerumisel Riigi, milles Üürnik hakkab Portaali kaudu broneeritud Seadmeid kasutama. Registreerimiseks vajalikud toimingud tehakse Portaalis kirjeldatud viisil, selleks et Üürnikul oleks võimalik Seadmeid Portaalis otsida ja konkreetses Riigis kasutamiseks broneerida. Kasutajal on võimalik märkida tegutsemiskohaks rohkem kui üks riik.

4.3 Kasutaja registreerimisel märgitud e-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse Kasutaja isiku tuvastamiseks, Broneeringute kinnitamiseks ning Üürilepingute ja muude dokumentide allkirjastamiseks Üürileandjatega. Seetõttu peab Kasutaja hoidma vastava teabe tema e-posti aadressi ja telefoninumbri kohta alati ajakohasena ning uuendama seda juhul, kui e-posti aadressi või telefoninumbrit muudetakse. Kasutaja kohta käiva teabe uuendamine on võimalik Portaali jaotises „Kasutaja registreerimine”.

4.4 Kasutajal võidakse aeg-ajalt paluda tema kohta käivat teavet uuendada.

4.5 Portaalis registreerudes nõustub Kasutaja Kasutustingimustega ja kohustub neid täies ulatuses täitma.

4.6 Rental Points Programmis osalemine on vabatahtlik ja nõuab eraldi registreerimist, mida on Kasutajal võimalik muuta (lisada või eemaldada) igal ajal Portaali jaotises „Kasutaja registreerimine”.

4.7 Registreerimise eesmärgil ja Portaali teenuste kasutamise mugavuse huvides laevad Kasutajad alla mobiilirakenduse „PreferRent“ (iPhone'i kasutajad App Store'ist ja Androidi kasutajad Google Play’st). PreferRent mobiilirakendus on Portaali lahutamatu osa ja selle suhtes kehtivad samuti käesolevad Kasutustingimused.

5 Otsingute ja Broneeringute tegemine

5.1 Portaalis Seadmete otsimiseks peab Kasutaja Portaali sisse logima ja sisestama nõutud teabe vastavalt Portaalis toodud juhistele .

5.2 Otsingu tulemusena märgitud pakkumised genereeritakse Üürileandjate üldandmebaasist ning teave Seadmete kättesaadavuse kohta konkreetsel Kasutaja soovitud üüriperioodil veebis ei uuendata. Seetõttu on otsingu tulemusel märgitud pakkumised ja hinnad soovituslikud ning sõltuvad Üürileandja poolsest täiendavast kinnitusest.

5.3 Pärast seda kui Kasutaja on soovitud pakkumise välja valinud, saadab PreferRent vastavale Kasutaja valitud Üürifirmale taotluse koos informatsiooniga Üürniku krediidivõimekuse kohta ning PreferRenti poolt loodud Kasutaja hinnangu ja reitinguandmetega. Juhul kui Kasutaja ei ole andnud nõusolekut tema kohta krediidivõimekuse teabe hankimiseks või kui Üürniku krediidivõimekuse teave ei vasta PreferRenti sisemisele riskipoliitikale, siis vastavale Üürileandjale taotlust ega teavet ei saadeta ning vastav otsing loetakse lõpetatuks.

5.4 Kui Üürileandja on taotluse rahuldanud, saadetakse sellekohane teavitus Kasutaja e-posti aadressile ja sõnumina Kasutaja kontole PreferRenti mobiilirakenduses ning Broneering konkreetse taotluse osas loetakse täidetuks ja kehtivaks.

5.5 Kui Kasutaja valitud Üürileandja ei ole Portaalis näidatud Tööaja jooksul Kasutaja taotlust kinnitanud või kui selline Üürileandja on teinud vastupakkumise kõrgema üüriga, saadetakse taotlus kõigile teistele Üürileandjatele.

5.6 Kasutaja e-posti aadressile ja PreferRenti mobiilirakenduse kontole saadetakse :

5.6.1 Kui Kasutaja on valinud päringu saatmise kõikidele Rendifirmadele;

5.6.2 Kui Kasutaja on valinud ühe soovitava pakkumise ja vastav Rendifirma ei ole Portaalis märgitud aja jooksul Kasutaja soovi kinnitanud või on pakkunud kõrgemat üüritasu või muutnud soovi muid parameetreid (number või)

5.6.3 Kui Kasutaja on valinud mitu soovitavat pakkumist ja ükski asjaomane Rendifirma ei ole Portaalis märgitud aja jooksul oma pakkumist esitanud või Kasutaja ei ole Portaalis märgitud aja jooksul ühtegi laekunud pakkumist kinnitanud.

5.7 Kasutajal on võimalik Portaalis näidatud ajavahemiku jooksul valida ja kinnitada mis tahes teistelt Üürileandjatelt saadud pakkumisi (punkt 5.6), kasutades selleks vastavale pakkumisele lisatud linki ja kinnitades pakkumise vastavalt seal toodud juhistele. Kui Kasutaja on pakkumise vastu võtnud vastavalt käesolevale punktile, loetakse Broneering konkreetse pakkumise osas täidetuks ja kehtivaks. Kui Kasutaja ei kinnita käesoleva punkti alusel ühtegi pakkumist, loetakse vastav otsing lõppenuks.

5.8 Pärast Broneeringu kinnitamist (vastavalt punktidele 5.4 või 5.7) võib Üürileandja nõuda Üürnikult lisaks Üürilepingu allkirjastamist.

5.9 Käesolevas peatükis kirjeldatud mistahes toiminguid (kas mõningaid või kõiki) on võimalik teostada ka PreferRenti mobiilirakenduse kaudu.

5.10 Pärast Broneeringu kinnitamist Portaali kaudu ei ole Kasutajal lubatud sellist Broneeringut tühistada ega keelduda sellele vastava Üürilepingu sõlmimisest ja/või sama või sisuliselt sama Seadme ja ajavahemiku kohta sarnase tehingu tegemist vastava Üürileandjaga (ilma PreferRenti vahenduseta).

5.11 Kasutaja kinnitab, et ta on täielikult õigustatud ja volitatud tegutsema selle Üürniku nimel või huvides, kelle esindajaks Kasutaja end taotluses märgib. Juhul, kui Üürnik ei võta Seadmeid enda valdusesse ega alusta Seadmete üürimist vastavalt Portaali kaudu kinnitatud Broneeringule, vastutab Kasutaja isiklikult vastava Üürniku poolt tasumisele kuuluvate Broneeringus märgitud üürimaksete ja transpordikulude (kohaldumise korral) tasumise eest. Lisaks võib Seadmete enda valdusesse võtmata jätmine pärast Portaali kaudu Broneeringu kinnitamist negatiivselt mõjutada Kasutaja reitingut, mis omakorda võib avaldada negatiivset mõju Üürileandjate valmisolekule vastava Kasutaja taotlusi tulevikus kinnitada; samuti võib eeltoodu mõjutada Kasutajale pakutavate Rental Points arvu (kohaldumise korral). Kasutaja mõistab, et sellised teod kujutavad endast Kasutustingimuste olulist rikkumist, mille tulemuseks võib olla Kasutaja osaluse peatamine Portaalis või Kasutaja väljaarvamine Portaalis osalemisest.

5.12 Võta või maksa printsiip. Üürileandjate üürilepingud ei võimalda üldjuhul Seadmete ennetähtaegset tagastamist ning üüri ja teisi kohalduvaid tasusid võidakse nõuda kogu Portaali kaudu tehtud Broneeringu aja eest.

5.13 Kasutajal on õigus kinnitatud Broneering tühistada, teavitades sellest Üürileandjat Portaali kaudu vähemalt kaks tundi enne kokkulepitud Seadme üleandmist või tarneaega.

6 Kasutajate hindamine ja reiting

6.1 PreferRent teostab ja haldab Kasutajate hindamist ja reitingut, mille tulemused avaldatakse Üürileandjatele iga vastava Kasutaja taotluse edastamise korral ja mis mõjutab Üürileandjate valmisolekut vastavat taotlust kinnitada, samuti võib see (kohaldumise korral) mõjutada Kasutajale antavate Rental Points arvu. Hindamise ja reitingu põhimõtteid on üksikasjalikumalt kirjeldatud Lisas3.

6.2 PreferRentil on õigus avaldada Üürileandjatele teavet Kasutajale antud astmete ja reitingute kohta ning Kasutajatel ei ole õigust sellise avaldamise vastu vastuväiteid esitada.

7 Portaali kasutamise keelamine

7.1 Portaal kuulub Portaali Omanikule ning Portaali Omanikul ja/või PreferRentil on õigus peatada mistahes Kasutaja, Üürniku, füüsilise või juriidilise isiku, e-posti aadressi või muu suhtlusvahendi kaudu Portaalile juurdepääs või keelata selliste isikute Portaali sisenemine või Portaali kasutamine, kui sellise isiku tegevus rikub Kasutustingimusi või kahjustab õigusvastaselt või võib PreferRenti hinnangul õigusvastaselt kahjustada Portaali Omaniku, PreferRenti, Portaali Kasutajate, Üürnike või Üürileandjate õigusi ja/või huve. PreferRent ei ole kohustatud sellist juurdepääsu või kasutamise peatamist või keelamist selgitama, põhjendama ega esitama selle kohta tõendeid.

7.2 Portaalile juurdepääsu peatamise või keelamise põhjusteks on eelkõige (kuid mitte ainult) mistahes järgmised tegevused:

7.2.1 Portaali kaudu kinnitatud Broneeringu täitmata jätmine viiel (5) või rohkemal korral kolme (3) kuu pikkuse perioodi jooksul, välja arvatud juhul, kui Broneering on nõuetekohaselt tühistatud vastavalt punktile5.13;

7.2.2 kinnitatud Broneeringu tühistamine vastavalt punktile 5.13 kümnel (10) või enamal korral kolme(3) kuu pikkuse perioodi jooksul;

7.2.3 Kasutaja vale kinnitus selle kohta, et ta on volitatud tegutsema Kasutaja poolt taotluses märgitud Üürniku nimel või huvides;

7.2.4 mistahes viirusetõrje või muude IT-ohutusnõuete rikkumine või tõrge või mistahes automatiseeritud programmi või tööriistade kasutamine Portaali sisenemiseks ja selle kasutamiseks;

7.2.5 Portaali kasutamine muudel eesmärkidel kui tavaliseks otstarbeks ette nähtud kasutamine, Kasutustingimuste rikkumine või muul viisil käitumine vastuolus PreferRenti ja/või Portaali Omaniku huvidega.

8 Intellektuaalse omandi õigused

8.1 Kogu tarkvara, mida kasutatakse PreferRenti teenuste pakkumiseks või mis on Portaalis saadaval, ja kõik intellektuaalomandi õigused Portaali sisule kuuluvad eksklusiivselt Portaali Omanikule ja/või tema teenusepakkujatele.

8.2 Käesolevad Kasutustingimused ei anna Kasutajale intellektuaalse omandi õigusi PreferRenti teenustele ega Portaali sisule ning kõik õigused, mida ei ole sõnaselgelt üle antud, kuuluvad Portaali Omanikule, PreferRentile ja tema teenusepakkujatele.

8.3 PreferRentile kuulub ainuõigus kogu Kasutajatelt, Üürileandjatelt ja teistelt isikutelt Portaali kaudu saadud teabele ning sellise teabe abil PreferRenti poolt loodud andmebaasile ning PreferRentil on õigus kogu sellist teavet kasutada oma äranägemise järgi, välja arvatud ulatuses, milles sellist kasutamist piirab järgmises peatükis sätestatud konfidentsiaalsuskohustus.

8.4 Ühelgi isikul ei ole lubatud kopeerida, kraapida, avaldada, integreerida, kasutada, kombineerida, koristada ega muul viisil kasutada Portaali sisu või PreferRenti kaubamärki ilma Portaali Omaniku ja/või PreferRenti selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta. Mis tahes ebaseaduslik kasutamine või mõne ülalnimetatud tegevuse tegemine kujutab endast Portaali Omaniku ja/või PreferRenti intellektuaalse omandi õiguste olulist rikkumist.

9 Konfidentsiaalsus

9.1 PreferRenti eesmärk on kaitsta Kasutajate ja Üürileandjate teabe konfidentsiaalsust ning PreferRent kasutab ja avaldab sellist teavet ainult vajaduspõhiselt ja vastavas ulatuses, mis on Portaalis teenuste osutamiseks mõistlikult vajalik.

9.2 Vaatamata eelmises punktis sätestatule, ei avalda PreferRent teavet konkreetse Kasutaja või Üürniku konkreetse tehingu või tehingute kohta ilma vastava Kasutaja või Üürniku selgesõnalise nõusolekuta, välja arvatud teabe edastamine Üürileandjale vastava Kasutaja või Üürnikuga sõlmitud tehingute kohta sama Üürileandjaga.

9.3 Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisena ei käsitata järgmist teabe avalikustamist:

9.3.1 teabe avalikustamine, kui see on nõutav kohalduva õiguse või mistahes eeskirjade alusel või kohtu või pädeva asutuse poolt;

9.3.2 igasuguse teabe avalikustamine, mis on muutunud üldkasutatavaks ilma PreferRenti poolt konfidentsiaalsuskohustust rikkumata;

9.3.3 teabe avalikustamine aktsionäridele või osanikele, ametnikele, töötajatele, nõustajatele, konsultantidele, nõunikele, teenuseosutajatele, finantseerijatele ja PreferRenti ettevõtte või selle mistahes osa potentsiaalsetele ostjatele teadmisvajaduse alusel, tingimusel et selliste isikute suhtes kohaldatakse sarnast konfidentsiaalsuskohustus.

9.4 PreferRent nõuab sarnaste konfidentsiaalsuskohustuste täitmist Üürileandjatelt ja teistelt Portaali kaudu teenuseid pakkuvatelt teenusepakkujatelt; PreferRent ei vastuta siiski selliste isikute poolt konfidentsiaalsuse rikkumiste eest.

9.5 Rental Points Programmi suhtes kohalduvad konfidentsiaalsuse põhimõtted on esitatud Lisas 2.

10 Kinnitused

10.1 Kasutajaks registreerudes ja Portaalis pakutavaid teenuseid kasutades nõustub Kasutaja käesolevate Kasutustingimustega. Käesolevate Kasutustingimustega nõustudes kinnitab Kasutaja, et:

10.1.1 Kasutajal on täielik õigus ja volitused kõigi toimingute tegemiseks, mida ta Portaalis või sellega seonduvalt teeb, ning Kasutajal ei ole selleks vaja ühegi teise isiku nõusolekut ega kinnitust;

10.1.2 Kasutajal on õigus tegutseda taotluses märgitud Üürniku nimel või huvides; kõigis suhetes PreferRentiga tegutseb Kasutaja siiski enda nimel, mitte Üürniku vahendaja või esindajana, välja arvatud juhul ja ulatuses, milles Kasutaja tegutseb üürilepingute ja muude dokumentide allkirjastajana.

10.2 PreferRent ei garanteeri ega võta enda kohustuseks:

10.2.1 tagada, et iga Portaali kaudu läbi viidud otsingu tulemuseks on Seadmete üürimiseks pakkumise leidmine;

10.2.2 tagada, et iga Portaali kaudu tehtud Broneeringu tulemuseks on üürilepingu sõlmimine;

10.2.3 tagada, et mistahes Üürileandja täidab üürilepingut nõuetekohaselt;

10.2.4 tagada, et Üürileandja või muu teenusepakkuja, kes pakub enda nimel Portaali kaudu või seoses sellega teenuseid, ei riku enda kohustusi, välja arvatud juhul, kui PreferRent on endale selgesõnaliselt selle eest vastutuse võtnud;

10.2.5 võtta vastutus Üürnike või mistahes kolmandate isikute eest peale Kasutajate, välja arvatud juhul kui ja ulatuses milles PreferRent on selgesõnaliselt vastutuse võtnud.

10.3 PreferRenti vastutus on piiratud üksnes tema enda kohustuste rikkumise eest Kasutajate suhtes, mis on toime pandud tahtlikult või raskest hooletusest.

10.4 Kui Portaali kaudu tehtud Broneeringu alusel üüritud Seadmed on kindlustatud, ei vastuta PreferRent kindlustuse tagasilükkamise või selle alusel kindlustushüvitise maksmata jätmise eest, omavastutuse summa tasumise ega mistahes limiitide ega väljaarvamiste eest.

11 Kohalduv õigus, kohtualluvus ja vaidluste lahendamine

11.1 Käesolevatele Kasutustingimustele ja kõigile Portaaliga seotud lepingutele ja kohustustele kohaldatakse vastava Riigi materiaalõigust. Tarbijatel on vastavalt Rooma I määruse artikli6 lõikele2 õigus ka selle riigi õiguse kohustuslike sätete kaitse, mis kohalduksid käesoleva sätte puudumisel.

11.2 Kõik käesolevatest Kasutustingimustest ja kõigist Portaaliga seotud lepingutest ja kohustustest tulenevad vaidlused lahendatakse vastava Riigi kohtutes, kusjuures esimese astme kohus on nimetatud Lisas4.

12 Lõppsätted

12.1 PreferRentil on õigus käesolevaid Kasutustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta ning vastavad muudatused muutuvad kehtivaks pärast vähemalt 14 (neljateist) päeva möödumist alates sellekohase teate saatmisest e-posti teel ja nende avaldamist mõistlikult nähtavas kohas Portaalis. Seadmete otsimiseks Portaalis peab Kasutaja nõustuma uuendatud Kasutustingimustega.

12.2 Kasutajal võidakse igal ajal paluda uuesti kinnitada Kasutustingimustega või nende mis tahes osaga nõustumist ning Kasutaja juurdepääsu Portaalile võib kuni sellise kinnituse saamiseni kas täielikult või osaliselt peatada.

12.3 Portaali klienditeenindus on loodud selleks, et võimaldada Kasutajatele maksimaalselt kasulikku ja mugavat Portaali kasutamist ning seetõttu on Kasutajad oodatud esitama oma küsimusi, ettepanekuid ja kaebusi Portaali jaotises „Kontaktid“ mis tahes Portaali funktsioonide kohta või mis tahes osapoole tegevuse kohta, kes on seotud Portaali kaudu või seoses sellega pakutavate teenustega. Arvestades siiski, et Portaal on peamiselt digitaalne tööriist, pakkudes kõigile sellel osalejatele kulutõhusaid lahendusi, võib Kasutajate suhtluse käsitsi haldamise võimekus olla piiratud ja PreferRentil on õigus sellisele suhtlusele mitte reageerida.