Kasutustingimuste Lisa 1


PRIVAATSUSEESKIRJAD, KÜPSISE-EESKIRJAD


I PRIVAATSUSEESKIRJAD

Käesolevad privaatsuseeskirjad kohalduvad isikuandmete töötlemisele PreferRent („Vastutav töötleja“, „meie“, „me“) poolt ja kirjeldab, kuidas me töötleme teie kui kasutaja, üürniku või üürileandja isikuandmeid PreferRenti üüriportaalis ( “Portaal”).

Käesolevad privaatsuseeskirjad kirjeldavad isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja eesmärke Portaalis teenuste osutamisega seoses. Samuti kirjeldatakse, kuidas isik võib kasutada oma andmesubjekti õigusi. Töötleme isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele („IKÜM“) ja muudele kehtivatele seadustele. Kui pole täpsustatud teisiti, on käesolevas privaatsuspoliitikas kasutaud mõistetel sama tähendus nagu toodud IKÜM artiklis 4.

Isikuandmete läbipaistva töötlemise tagamiseks selgitatakse käesolevates Privaatususeeskirjades järgmist:


1 Milliseid isikuandmeid töödeldakse;

2 Kuidas me isikuandmed saame;

3 Millistel eesmärkidel ja millisel õiguslikul alusel teie andmeid töödeldakse;

4 Kui kaua me teie isikuandmeid töötleme;

5 Millal võidakse isikuandmeid jagada kolmandate osapooltega;

6 Teave isikuandmete edastamise kohta väljaspool ELi;

7 Laste isikuandmete töötlemise info;

8 Automaatne töötlemine;

9 Teie IKÜM-ist tulenevad õigused;

10 Privaatsuseeskirjade täiendamine;

11 Vastutava töötleja kontaktandmed.


Kasutades meie Portaali kaudu pakutavaid teenuseid, kinnitate, et olete meie Privaatsuseeskirjadega tutvunud ja nõustute nendega. Vastasel juhul lõpetage palun kohe meie teenuste kasutamine.

1 Milliseid isikuandmeid töödeldakse

Meie teenuste pakkumiseks ja järgmises peatükis sätestatud eesmärkide saavutamiseks peame töötlema teatud sinuga seotud isikuandmeid. Allpool oleme näidanud, milliseid isikuandmete kategooriaid me töötleme.

Registreerimisandmed - meie teenuste pakkumiseks töötleme teie isikuandmeid, mille esitate meile oma konto registreerimisel Portaalis. Sellised registreerimisandmed võivad sisaldada teie nime, perekonnanime, isikukoodi või sünniaega, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja registreerimisriiki.

Identifitseerimisandmed - meie teenuste teile otse pakkumiseks võib meil olla vajalik teid tuvastada. Identifitseerimisandmed võivad sisaldada teie eesnime, perekonnanime, isikukoodi või sünniaega. Juhul kui tegutsete üürniku esindajana, võime teie esindusõiguste kontrollimiseks töödelda ka teavet teie positsiooni kohta ettevõttes.

Kontaktandmed - et saaksime teiega ühendust võtta, võime töödelda teie e-posti aadressi, telefoninumbrit ja aadressi.

Makseandmed - vajalike maksete tegemiseks võime töödelda teie makseandmeid, mis võivad sisaldada teie konto numbrit, saadetud makseid ja muud maksetega seotud teavet.

Tehinguandmed - teenuse osutamiseks võime töödelda taotletud ja täidetud tehinguga seotud erinevaid andmeid, näiteks teavet taotletud teenuse, lepingute tühistamise ja teave Rental Points tehingute kohta.

Krediidireitingute andmed - finantsriskide haldamiseks võime töödelda teie isikuandmeid, mis on seotud krediidiriskide, varasemate ja lühiajaliste kohustuste, võlgade, maksete tegemata jätmise ja muude andmetega. Selle teabe põhjal määrame kasutajale paremusjärjestuse ning reitingu ja krediidivõimelisuse teabe.

Tehnilised andmed - meie teenuste sujuva pakkumise tagamiseks võime töödelda tehnilisi andmeid, mis võivad sisaldada teie seadme Interneti-protokolli aadressi (IP-aadressi), brauseri teavet, teavet teie seadme opsüsteemi kohta, seadeid, keelt, seadme kuupäeva ja muud vajalikku teave, mida võidakse hankida ka meie portaalis küpsiste abil.


2 Kuidas me isikuandmed saame

Meie teenuste osutamise käigus võime saada teie isikuandmeid otse teilt või kolmandatelt isikutelt.

Osa isikuandmetest saame otse teilt, kui registreerite oma konto või kui kasutate meie Portaali teenuseid. Kui registreerite oma konto või tuvastate end Portaali manustatud kolmandate osapoolte teenuste kaudu (nt Smart ID), saame andmed teie identiteedi kohta asjakohaselt identifitseerimisteenuse pakkujalt, näiteks SK ID Solutionsilt, kui te kasutate Smart ID lahendust.

Lisaks võime teatud tingimustel, nagu on ette nähtud Privaatsuseeskirjades, saada teie isikuandmeid ettevõtteregistritest, krediidiriski registritest, võlgade registritest ja teistelt, näiteks AS Creditinfo Eesti, et hinnata, kas olete finantsiliselt usaldusväärne osapool. Kasutaja järjestuse ja hinnangu arvutamiseks vastavalt Portaali tingimustele võime saada üüriettevõtetelt ka isikuandmeid / tagasisidet pakutud teenuste kohta („Üürileandjad“).

Viimaks, võime saada teie isikuandmeid äriühingutelt, mida te esindate.


3 Millistel eesmärkidel ja millisel õiguslikul alusel teie andmeid töödeldakse Millistel eesmärkidel ja millisel õiguslikul alusel teie andmeid töödeldakse

Selles jaotises kirjeldame, millistel eesmärkidel võime eri kategooria isikuandmeid töödelda ning määrame õigusliku aluse, mille alusel teie isikuandmeid töötleme.

Eesmärk

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Meie Portaali teenuste pakkumiseks konto registreerimiseks

Registreerimisandmed

Vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil teenuste osutamiseks (IKÜM Art. 6.1.b.). Lisaks kui te tegutsete üürniku või Üürileandja esindajana, on teie andmete töötlemise õiguslikuks aluseks samuti meie õiguslik huvi täita teie esindatava ühinguga sõlmitud lepingut (IKÜM Art. 6.1.f).

Meie portaali teenuste pakkumine (broneeringute kinnitamiseks)

Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, tehinguandmed.

Vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil teenuste osutamiseks (IKÜM Art. 6.1.b.)

Oma esindusõiguste kinnitamiseks üürniku või Üürileandja esindajana (vajaduse korral)

Identifitseerimisandmed

Meie õigustatud huvi (IKÜM Art. 6.1.f) et tagada, et teil on õigus üürnikku või Üürileandjat esindada ja lepingut sõlmida

Isikuandmete edastamine Üüriettevõttele üürilepingu sõlmimiseks

Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, tehinguandmed, kasutaja paremusjärjestuse ja reitinguandmed ning teave krediidivõime kohta

Vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil teenuste osutamiseks (IKÜM Art. 6.1.b.)

Andmete jagamine Üüriettevõttega on vajalik meie teenuse pakkumiseks. Ilma selleta ei oleks teil võimalik Üüriettevõttega lepingut sõlmida.

Isikuandmete edastamine Üüriettevõttele juhul kui teie kontole Portaalis on saadud õigustamata juurdepääs

Identifitseerimisandmed, tehnilised andmed ja teised kättesaadavad andmed

Meie ja meie partnerite (Üüriettevõtete) õigustatud huvi (IKÜM Art 6.1.f) koguda tõendeid ja uurida väidetavat õigustamatut juurdepääsu, et kindlaks teha kas Üüriettevõtjaga sõlmitud üürilepingut on rikutud.

Üüriettevõtte finantsriskide maandamiseks ja krediidivõimelisuse teabe määramiseks (kui olete ise rentnik)

Krediidireitingu andmed (kui olete ise üürnik), mis on saadud kolmandate osapoolte andmebaasidest (nt krediidiriski agentuurid)

Teie nõusolek (IKÜM Art. 6.1.a).

Teie krediidivõimelisuse teabe kindlakstegemine on meie teenuse lahutamatu osa ja ilma teie nõusolekut andmata võime keelduda teile oma teenuste pakkumisest.

Kasutajate järjestus ja hinnang

Krediidireitingu andmed, tehinguandmed, üüriettevõttelt saadud tagasiside

Meie õigustatud huvi (IKÜM Art. 6.1.f) on tagada, et meie partnerid (Üüriettevõtted) ja me suudaksime teenuseid osutades rahalisi riske juhtida

Rental Points programmi läbiviimiseks

Identifitseerimisandmed, tehinguandmed, makseandmed

Vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil teenuste osutamiseks (IKÜM Art. 6.1.b.)

Teie kaebuse või üüriettevõtte poolt teie kohta esitatud kaebuse läbivaatamine

Identifitseerimisandmed, muu kaebuses meile edastatud teave

Meie õigustatud huvi (IKÜM Art. 6.1.f) tagada Portaali ja osutatavate teenuste kvaliteet.

Raamatupidamine

Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, tehinguandmed

Meie kohalduvast õigusest tulenev kohustus (IKÜM Art. 6.1.c), mis tuleneb raamatupidamisseadustest, töödelda raamatupidamislikke dokumente.

Teavitamaks teid uudistest, eripakkumistest ja üldisest teabest meie teenuste kohta

Identifitseerimisandmed, kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber jne).

Teie nõusolek (IKÜM Art. 6.1.a) või meie õigustatud huvi (IKÜM Art. 6.1.f) teavitada olemasolevaid kliente meie teenustest või pakkuda neile asjakohaseid uudiseid.

Teil on igal ajal õigus loobuda sellise teabe saamisest või võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks sel eesmärgil.

Meie portaali turvalisuse tagamiseks, tehniliste probleemide avastamiseks ja lahendamiseks

Tehnilised andmed (sh küpsiste andmed)

Meie õigustatud huvi (IKÜM Art. 6.1.f) kaitsta meie Portaali terviklikkust ja turvalisust ning seda parandada.


Kui töötleme teie isikuandmeid teiega lepingu sõlmimiseks või lepingu täitmiseks (IKÜM Art 6.1.b), on küsitud teave sellel eesmärgil vajalik teave. Vastasel juhul ei saaks me teile oma teenuseid pakkuda.


Võime teie isikuandmeid töödelda ka muudel seaduslikel eesmärkidel, kui:


(i) Kui te olete andnud meile selliseks töötlemiseks nõusoleku (IKÜM Art. 6.1.a);

(ii) Teie andmete töötlemine on vajalik meie teenuste tagamiseks (IKÜM Art. 6.1.b);

(iii) Teie isikuandmete töötlemine on vajalik, et saaksime täita juriidilisi kohustusi (IKÜM Art. 6.1.c);

(iv) Meil on töötlemiseks õigustatud huvi, mida ei kaalu üles teie õigustatud huvi või põhiõigused (IKÜM Art 6.1.f).

Kui töötleme teie isikuandmeid muudel eesmärkidel kui need, mis on märgitud ülaltoodud tabelis, veendume, et selline töötlemine on kooskõlas eesmärkidega, mille jaoks isikuandmeid koguti. Võimaluse korral teavitame teid uutest andmetöötluse eesmärkidest.


4 Kui kaua me teie isikuandmeid töötleme

Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevates Privaatsuseeskirjades sätestatud eesmärkidel.

Teie registreerimisandmeid, identifitseerimisandmeid ja kontaktandmeid säilitatakse seni, kuni teil on Portaalis registreeritud konto, ja veel viis (5) aastat pärast vastava konto kustutamist. Kasutajate järjestust ja reitingut, krediidivõimelisuse teavet ja krediidireitingu andmeid säilitatakse viis (5) aastat või seni, kuni see on vajalik potentsiaalsete nõuete eest kaitsmiseks. Seda teavet koos tehinguandmetega säilitatakse, et kaitsta ennast juhul, kui meie vastu esitatakse nõue seoses meie teenustega.

Üüriettevõtetega sõlmitud üürilepingutega seotud isikuandmeid, makseid ja tehinguid hoitakse seitse (7) aastat või seni, kuni kehtivad raamatupidamise seadused seda nõuavad.

Kui teie isikuandmed sisalduvad ka meiega sõlmitud teenuselepingutes, kasutustingimustes või teistes lepingutes, võime me selliseid andmeid säilitada kuni vastava lepingu lõppemiseni ning pärast seda kuni sellistest lepingutest tuleneda võivate nõuete aegumistähtaja lõpuni, välja arvatud juhul kui andmete säilitamiseks pikemaks ajaks on muu õiguslik alus (nt raamatupidamise eesmärgil).

Tehnilisi andmeid säilitatakse kuni üks (1) aasta või kauem, kui need ei sisalda tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku isikuandmeid.

Vajadusel säilitame ja kasutame ka teie isikuandmeid (sealhulgas andmeid, mille olete meile edastanud) ulatuses, mis on vajalik meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või meie seaduste õiguste kaitse tagamiseks (nt vaidluste lahendamiseks ja meie juriidiliste lepingute jõustamiseks ).

Kui te ei logi oma kontole sisse kauem kui kaks aastat, kustutatakse teie konto. Pange tähele, et teie isikuandmeid võidakse säilitada ja töödelda ka pärast teie konto kustutamist ülalnimetatud ajavahemike jooksul.


5 Millal võidakse isikuandmeid kolmandate osapooltega jagada

Meie teenuste osutamise eesmärgil võime jagada teie isikuandmeid üüriettevõtetega, kellega sõlmite üürilepingud. Üüriettevõtete poolt töödeldavate isikuandmete suhtes kohaldatakse vastava üüriettevõtte privaatsuseeskirjasid. Üldiselt võivad üüriettevõtted teie isikuandmeid töödelda muuhulgas, et hinnata, kas sõlmida teiega leping, ja kinnitada, kas kasutajal on õigus üürnikku üürilepingu sõlmimisel esindada. Iga üüriettevõtte privaatsuspõhimõtete kohta leiate täielikku teavet vastava üüriettevõtte poolt vastu võetud privaatsuseeskirjadest.

Võime jagada teie isikuandmeid meie poolt volitatud isikutega ja koostööpartneritega, kes aitavad meil oma teenuseid tagada ja võivad tegutseda meie andmetöötlejatena, tegutsedes IT-teenuse pakkujatena (sealhulgas, kuid mitte ainult, e-post teenusepakkujad, veebisaitide hooldusteenused, serverite pakkujad või hooldajad jne), turundusteenuse pakkujana, makseteenuse pakkujana ja teised teenusepakkujad. Teie isikuandmete jagamisel kolmandate isikutega teeme kõik vajalikud toimingud tagamaks, et kolmandad isikud tagavad teie isikuandmete piisava kaitse.

Lisaks võime teie isikuandmeid jagada järgmistes olukordades:

(i) põhjendatud taotluse saamisel vastavalt kohaldatavale seadusele võime jagada teie isikuandmeid seadusega selleks volitatud isikutega (nt uurimisasutustega);

(ii) kui see on vajalik meie seadustega kaitstud huvide kaitsmiseks (nt kui isik on meie huve rikkunud), võime jagada isikuandmeid kohtute, kohtutäiturite või muude asjakohaste riigiasutustega;

(iii) vajadusel meie partneritele, näiteks audiitoritele, juristidele ja teistele spetsialistidele või konsultantidele, finantsasutustele, kindlustusandjatele; samuti võidakse andmeid jagada vajaduse korral meie aktsionäride, rahastajate ja meie ettevõtte või selle osa potentsiaalsete ostjatega;

(iv) makseteenuse pakkujatele ulatuses, mis on vajalik maksete tegemiseks või vastuvõtmiseks;

(v) PreferRent Investments’ile ja / või teistele PreferRenti grupi ettevõtetele administratiivsetel eesmärkidel.

Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandate isikutega, kui selleks puudub seaduslik eesmärk ja seaduslik alus.

Teatud olukordades, kui teeme koostööd kolmandate isikutega (nt finantsteenuste pakkujate kasutamisel), kohaldub teie isikuandmete töötlemisele lisaks käesolevatele Privaatsuseeskirjadele ka vastavate kolmandate isikute privaatsuseeskirjad. Soovitame teil tutvuda vastavate privaatsuseeskirjadega. Siiski, me ei vastuta nende sisu eest.

Viimaks, kui te tegutsete üürniku või üürileandja esindajana, võime me teie andmeid jagada ühinguga, mida te esindate.


6 Teave isikuandmete edastamise kohta väljaspool ELi

Me ei edasta isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriike. Kuid me kasutame makseteenuse pakkujaid, kes asuvad ja töötlevad isikuandmeid Ühendkuningriigis, mis ei kuulu Euroopa Liitu alates 1. jaanuarist 2021, kuid siiski vastavalt Euroopa Liidu ja Ühendkuningriikide vahel sõlmitud kaubandus- ja koostöölepingule, mis kehtestab tingimusliku ajutise režiimi, on Ühendkuningriiki ja Ühendkuningriigist saadetavate andmete liikumine vaba kuni 1. juuli 2021. Alates 1. juulist 2021 tagame teie isikuandmete edastamiseks vajalikud kaitsemeetmed isikuandmeid Ühendkuningriigile. Isikuandmete edastamine põhineb meie ja Ühendkuningriigis asuva andmesaaja vahel sõlmitud Euroopa Komisjoni standardsetel andmekaitseklauslitel, kui Euroopa Komisjon ei ole vastu võtnud otsust, milles kinnitatakse, et Ühendkuningriik tagab piisavad andmekaitsestandardid (piisavusotsus) või kui tingimuslikku ajutist režiimi ei pikendata. Rakendatud kaitsemeetmete ja nende koopiate kohta lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust, kasutades allpool näidatud meie kontaktandmeid.

7 Laste isikuandmete töötlemine

Meie Portaali teenused ei ole suunatud kellelegi, kes on alla 18-aastane (“Laps” või “Lapsed”).

Me ei kogu teadlikult isikut tuvastavat teavet kelleltki alla 18-aastastelt. Kui teil on lapse hooldusõigus ja olete teadlik, et teie laps on meile isikuandmeid esitanud, võtke meiega ühendust. Kui saame teada, et oleme lapselt hooldusõiguse omaja luba saamata kogunud isikuandmeid, võtame vajalikud sammud vastava teabe eemaldamiseks oma serveritest.


8 Automaatne otsuste tegemine

Viime kasutajate järjestuse ja reitingu määramiseks läbi automaatse otsustusprotsessi vastavalt Portaali tingimuste jaotises 6 sätestatule. Samuti määrame teie krediidivõimelisuse teabe automaatselt kooskõlas meie sisemise riskipoliitikaga, tuginedes ettevõttelt kolmandate isikute andmebaaside teabele (nt reitinguagentuuridelt). Juhul, kui arvate, et kasutaja järjestust ja reitingut või krediidivõimet käsitlevat teavet ei ole arvutatud õigesti, on teil õigus vastuväidete avaldamiseks, taotleda inimlikku sekkumist ja vaidlustada otsus meiega ühendust võttes.


9 Teie IKÜM-ist tulenevad õigused

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele on teil isikuandmete töötlemisega seoses teatud õigused. IKÜM-is ette nähtud järgmised õigused:

(i) Juurdepääsuõigus

(ii) Õigus andmete parandamisele

(iii) Õigus andmete kustutamisele

(iv) Õigus vastuväidetele

(v) Õigus oma nõusolek tagasi võtta

(vi) õigus piirata isikuandmete töötlemist

(vii) õigus andmete kaasaskantavusele

Oma õiguste täitmise taotlemiseks võtke meiega ühendust e-posti teel: privacy.ee@preferrent.com. Pange tähele, et teie taotletud õiguse täitmiseks võime teilt nõuda täiendavate isikuandmete töötlemist ja taotleda teie isikut tõendavat dokumenti.

Olukordades, kus te pole meie andmetöötlustoimingutega rahul, on teil alati õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (aadress Tatari 39, 10134 Tallinn e-post: info@aki.ee; veebileht: www.aki.ee) või oma asukohariigi andmekaitseasutusele (oma andmekaitseasutuse leiate järgmiselt veebisaidilt: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).


10 Täiendused Privaatsuseeskirjadesse

Jätame endale õiguse käesolevaid Privaatsuseeskirjasid igal ajal ühepoolselt uuendada. Privaatsuseeskirjade uuendatud versioon on saadaval meie Portaalis. Soovitame käesolevad Privaatsuseeskirjad regulaarselt üle vaadata, et oleksite kursis muudatustega.


11 Vastutava töötleja kontaktandmed

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise või käesolevate Privaatsuseeskirjade kohta, võtke meiega ühendust, kirjutades meie e-posti aadressile: privacy.ee@preferrent.com või kasutades alltoodud kontaktandmeid:

„PreferRent” SIA

Registreerimisnumber: 40203174630

Registreeritud aadress: Maskavas iela 240-3, Riia, LV-1063, Läti

Käesolev privaatsuseeskiri jõustub 14. mail 2021


II KÜPSISE-EESKIRJAD

Käesolevad Küpsise-eeskirjad kehtib lisaks meie Privaatsuseeskirjadele. Meie Privaatsuseeskirjad teavitavad teid sellest, kuidas PreferRent (ka „meie”, „me”) teie isikuandmeid kogub, jagab ja töötleb. Need Küpsise-eeskirjad kehtivad küpsiste kasutamise kohta, kui kasutate meie üüriportaali („portaal“). Meie Küpsise-eeskirjad on meie Privaatsuseeskirjade lahutamatu osa (saadaval siin) ja sisaldab järgmist teavet:

1 Mis on küpsised;

2 Küpsiste kasutamine PreferRenti poolt;

3 Mis tüüpi küpsiseid me kasutame;

4 kolmanda osapoole küpsised;

5 Kuidas kontrollida küpsiseid;

6 Lisateave;

7 Küpsiseeskirjade täiendused;

8 Kontaktandmed.

Küpsise-eeskirjade tähenduses hõlmab mõiste "küpsised" nii küpsiseid kui ka küpsistele sarnaseid meetodeid (nagu pikslid, majakad, sildid ja muud).

1 Mis on küpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille teie arvutisse paigutavad külastatavad veebisaidid. Neid kasutatakse laialdaselt veebisaitide funktsionaalsuse tagamiseks, veebisaitide tõhusamaks muutmiseks ning veebisaitide omanikele kasuliku teabe, näiteks veebisaitide külastuste arvu pakkumiseks.

Küpsiste kasutamine on enamikul veebisaitidel ja rakendustes muutunud tavapraktikaks. Kui te aga ei soovi küpsiste pakutavaid funktsioone kasutada, saate neid hallata ja juhtida, kasutades oma brauserit, et neid brauseri ajaloost mitte aktsepteerida ega kustutada.

Lisateavet küpsiste ja nende haldamise või kustutamise kohta leiate veebisaidilt www.aboutcookies.org.


2 Küpsiste kasutamine PreferRenti poolt

Meie Portaal kasutab nii meie hallatavaid küpsiseid (esimese osapoole küpsiseid) kui ka kolmanda osapoole küpsiseid. Küpsised salvestatakse teie seadmesse, kui külastate Portaali ja kasutate seda.

Enamasti kasutatakse küpsiseid registreeritud kasutaja tuvastamiseks, Portaali turvalisuse tagamiseks, külastajate Portaali kasutamise analüüsimiseks ning portaali üldise funktsionaalsuse parandamiseks ja tagamiseks.

Kui olete Portaali registreeritud kasutaja, võib teatud küpsistest saadud teave olla teie kontoga seotud ja kombineeritud muu teabega, mida teie kohta hoiame. Vastasel juhul ei kasutata küpsistest saadud teavet meie Portaali registreerimata külastajate tuvastamiseks.


3 Mis tüüpi küpsiseid me kasutame

Vajalikud küpsised - vajalikke küpsiseid kasutatakse Portaali funktsionaalsuse tagamiseks, näiteks teie sisselogimisandmete meelespidamiseks, turvalisuse tagamiseks jne. Ilma vastavate küpsisteta ei saa Portaal korralikult toimida. Seetõttu on nende kasutamine vajalik ja see ei sõltu teie nõusolekust.

Vajalikud küpsised võivad sisaldada küpsiseid autentimise eesmärgil (teie sisselogimisoleku mäletamiseks) ja turvalisuse tagamiseks (nt kasutajaandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu eest).

Küpsis

Pakkuaja

Eesmärk

Säilitamistähtaeg

CONSENT

PreferRent

Määrab, kas kasutaja on küpsised aktsepteerinud

1 aasta

ARRAffinity

PreferRent/ Microsoft

Kasutatakse koormuse tasakaalustamiseks

1 aasta

Funktsionaalsed küpsised - funktsionaalsed (nimetatakse ka „eelistuseküpsisteks“) küpsised võimaldavad Portaalil teie valitud seadeid meelde jätta, mis mõjutab lehe kuvamise viisi. Nende küpsiste kasutamine põhineb meie õigustatud huvidel, et tagada teile Portaali täielik funktsionaalsus.

Küpsis

Pakkuaja

Eesmärk

Säilitamistähtaeg

N/A

N/A

N/A

N/A

Analüütilised küpsised - analüütilised küpsised võimaldavad meil jälgida meie külastajate käitumist Portaalis ja mõista, kuidas nad Portaaliga kasutavad. Nende küpsiste kasutamine põhineb meie õigustatud huvidel analüüsida külastajate käitumist ja Portaali kasutamist, et seda parandada.

Küpsis

Pakkuaja

Eesmärk

Säilitamistähtaeg

_utmz

Google

Pakub teavet selle kohta, kuidas külastaja on meie Portaali jõudnud.

1 aasta

_utma

Google

Jälgib, mitu korda külastaja on meie Portaali näinud.

1 aasta

_ga

Google

Registreerib kordumatu ID, mida kasutatakse statistiliste andmete loomiseks selle kohta, kuidas külastaja meie Portaali kasutab.

1 aasta

Turundusküpsised - turundusküpsised võimaldavad meil pakkuda teile teie jaoks kõige asjakohasemat sisu, lähtudes teie suhtlemisest meie Portaaliga, ja pakkuda teile otseturunduse reklaame muudel meediumisaitidel, mis ei kuulu meile. Nende küpsiste kasutamine põhineb meie õigustatud huvidel oma teenuseid turustada Portaaliga suhelnud inimestele.

Küpsis

Pakkuaja

Eesmärk

Säilitamistähtaeg

_fbp

Facebook

Kasutajate sihtimine Facebookis

1 aasta

Küpsiste kasutamisest saadud teavet kasutatakse kas koondvormingus või säilitatakse vastavalt meie Privaatsuseeskirjadele, kui meil on sellise andmetöötluse jaoks seaduslik eesmärk ja õiguslik alus.


4 Kolmanda osapoolte küpsised

Osa meie Portaali külastamisel teie seadmes lubatud küpsistest kuuluvad kolmandate osapoolte teenusepakkujatele. Kolmandate osapoolte teenusepakkujate küpsised aitavad meil pakkuda teile meie teenuseid, aitavad meil mõista kasutamist ja teie suhtlemist meie Portaaliga ning pakuvad meile võimalust pakkuda otseturunduse reklaame kolmandate osapoolte saitidel, et aidata meie teenuseid toetada ja hooldada. Kasutame neid küpsiseid käesolevas Küpsise-eeskirjas või meie Privaatsuseeskirjades sätestatud eesmärkidel. Need kolmandad isikud võivad siiski kasutada teie küpsiste abil kogutud andmeid oma määratletud eesmärkidel, mida me ei saa kontrollida. Kolmanda osapoole küpsiste aktsepteerimisega nõustute ka vastavate kolmandate osapoolte teenusepakkujate privaatsuseeskirjadega oma isikuandmete töötlemisel.

Allpool näete, millistel kolmanda osapoole teenusepakkujatel võib olla juurdepääs teie seadmes määratud küpsiste teabele. Pange tähele, et allpool olevad lingid viivad kolmandate osapoolte veebisaitidele, mille üle meil puudub kontroll ja me ei vastuta nende sisu eest.

Google Analyticsi teenus - Google Analytics on Google'i pakutav veebianalüüsi teenus, mis jälgib ja teatab veebisaidi liiklust. Google kasutab kogutud andmeid meie portaali kasutamise jälgimiseks ja jälgimiseks. Google'i privaatsustavade kohta lisateabe saamiseks külastage Google'i privaatsuse ja tingimuste veebisaiti: https://policies.google.com/privacy?hl=et.

Facebook - me kasutame Facebooki teenuseid, et pakkuda teile asjakohaseid reklaame, lähtudes teie külastusest meie portaalis, kui külastate sotsiaalvõrgustikku. Lisateavet Facebooki privaatsustavade kohta leiate Facebooki küpsiseeskirjadest: https://www.facebook.com/policy/cookies/.

Microsoft - meie portaali stabiilsuse tagamiseks kasutatakse Microsofti küpsiseid. Microsofti privaatsuspõhimõtete kohta lisateabe saamiseks külastage Microsofti privaatsusavaldust: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Hotjar - kasutame Hotjari teenuseid, et jälgida ja jälgida meie portaali kasutamist külastajate poolt ning analüüsida külastajate käitumist. Kogutud teavet kasutatakse meie portaali täiustamiseks. Hotjari privaatsuspõhimõtete kohta lisateabe saamiseks külastage Hotjari privaatsuseeskirju: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.


5 Kuidas küpsiseid kontrollida

Kui külastate meie Portaali, määrame küpsised, mis on vajalikud meie teenuste kasutamiseks.

Enamik brausereid (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer jne) võimaldavad teil küpsiseid juhtida brauseri seadete kaudu. Näiteks võite oma brauseri seadistada blokeerima võimaluse sinna mingeid või konkreetseid küpsiseid salvestada, küpsiseid kustutada või teavitada teid olukordadest, kui brauserisse salvestatakse uusi küpsiseid.

Klõpsates oma brauseri nupul „abi“, leiate juhised selle kohta, kuidas takistada brauseril küpsiste salvestamist, samuti millised küpsised on juba salvestatud ja kui soovite, need kustutada. Seadeid tuleb muuta iga kasutatava brauseri jaoks.

Pange tähele, et ilma teatud küpsiste salvestamiseta on võimalik, et te ei pääse juurde ega saa täielikult kasutada meie Portaali kõiki funktsioone ja teenuseid, kuna mõned portaali funktsioonid sõltuvad küpsistest.


6 Lisateave

Teave selle kohta, kuidas töötleme küpsiste kasutamisega seotud isikuandmeid, on saadaval meie Privaatsuseeskirjades, mis on saadaval siin.

Lisateave küpsiste kohta, sealhulgas selle kohta, kuidas näha, millised küpsised on seatud ning kuidas neid hallata ja kustutada, on kättesaadav nt külastades veebisaite www.aboutcookies.org, www.allaboutcookies.org või muid vastavaid Interneti-saite. Pange tähele, et need on lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele, mille üle meil puudub kontroll.


7 Täiendused Küpsiste-eeskirjadesse

Me jätame endale õiguse käesolevaid Küpsise-eeskirjasid igal ajal ühepoolselt uuendada. Käesolevate Küpsise-eeskirjade uuendatud versioon on saadaval meie Portaalis. Soovitame Küpsise-eeskirjasid regulaarselt üle vaadata, et oleksite kursis muudatustega.


8 Kontakt

Kui teil on isikuandmete töötlemise või selle Küpsise-eeskirjade kohta küsimusi, võtke meiega ühendust e-posti teel: privacy.ee@preferrent.com või kasutage allolevat kontaktteavet:

OÜ “PreferRent”

Registreerimisnumber: 14629210

Registreeritud aadress: Kadaka tee 3/2-304, Tallinn, Harjumaa, 10621, Eesti Vabariik

See küpsiseeskiri kehtib 14. mail 2021