Regulamin

Spis treści

Wprowadzenie

1 Definicje

2 Zakres usług Portalu

3 Polityka prywatności i korzystania z plików cookie

4 Rejestracja Użytkowników

5 Wyszukiwanie i Rezerwacja

6 Ranking i ocena Użytkowników

7 Zakaz korzystania z Portalu

8 Prawa własności intelektualnej

9 Poufność

10 Oświadczenia i zastrzeżenia

11 Prawo właściwe, sądy właściwe i rozstrzyganie sporów

12 Postanowienia dodatkowe

Załącznik 1 Polityka prywatności i korzystania z plików cookie

Załącznik 2 Program Rental Points

Załącznik 3 Ranking i rating

Załącznik 4 Lista spółek PreferRent

Wprowadzenie

Portal PreferRent to platforma internetowa przeznaczona do obsługi usług wynajmu sprzętu budowlanego. Misją portalu PreferRent jest zapewnianie Użytkownikom wygodnego i ujednoliconego narzędzia do wyszukiwania i rezerwowania sprzętu na wynajem oferowanego przez liczne wypożyczalnie w warunkach konkurencyjnych, co umożliwia osiągniecie lepszych warunków w zakresie wyceny i jakości.

Użytkownicy portalu PreferRent nie wnoszą żadnych opłat na rzecz PreferRent. . Platforma PreferRent zawarła umowy ze swoimi klientami komercyjnymi (wypożyczalniami i właścicielami sprzętu), w których przewidziano prowizje płatne na rzecz PreferRent od przychodów z wynajmu dokonanego za pośrednictwem portalu PreferRent. Opłaty należne PreferRent nie są dodawane do ceny wynajmu.

Portal PreferRent występuje wyłącznie w roli platformy i nie jest stroną transakcji związanych z wynajmem. Umowy najmu zawierane są bezpośrednio pomiędzy spółkami wypożyczającymi i korzystającymi, chociaż portal PreferRent może zapewniać narzędzia do zawierania umów/składania zamówień.

Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość wyszukiwania i rezerwowania sprzętu na portalu PreferRent. Wyłącznie osoby fizyczne, które mogą później zostać korzystającymi albo występują w imieniu korzystających ze sprzętu jako ich pracownicy albo przedstawiciele mogą zostać zarejestrowanymi Użytkownikami.

Portal PreferRent (i) na podstawie oceny wiarygodności kredytowej ewentualnych korzystających uzyskanej od kredytowych agencji ratingowych zapewnia spółkom wypożyczającym informacje na temat zdolności kredytowej korzystających, jak również (ii) prowadzi rankingi i oceny Użytkowników portalu PreferRent, które głównie zależą od kwot pieniężnych rezerwacji, jednostronnego odwoływania potwierdzonych rezerwacji przez Użytkowników i opinii zwrotnych uzyskiwanych przez spółki wypożyczające za pośrednictwem portalu PreferRent, oraz (iii) prowadzi oceny spółek wypożyczających, które głównie zależą od opinii zwrotnych Użytkowników portalu PreferRent dotyczących wynajmowanego sprzętu i współpracy ze spółką wypożyczającą na portalu PreferRent.

PreferRent zarządza programem lojalnościowym o nazwie Rental Points Program, który umożliwia wypożyczalniom przyznawanie Użytkownikom punktów za zamówienia złożone za pośrednictwem portalu PreferRent, które można pobrać w postaci środków pieniężnych. Uczestnictwo w Programie Rental Points jest nieobowiązkowe.

To wprowadzenie służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi części Regulaminu.


1 Definicje

Portal

oznacza witrynę internetową www.PreferRent.com, jak również wszelkie aplikacje i narzędzia służące do korzystania z usług zapewnianych przez tą witrynę internetową.


Właściciel Portalu


oznacza Preferrent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: NIP: 5272973386, która jest właścicielem i operatorem Portalu.

PreferRent

oznacza określoną w Załączniku 4 osobę prawną zarejestrowaną w Kraju, w którym Korzystający będzie używać Sprzętu zarezerwowanego za pośrednictwem Portalu.


Kraj


oznacza odpowiednio Republikę Łotwy, Republikę Litewską, Rzeczpospolitą Polską albo Republikę Estońską, zależnie od tego, w którym z tych krajów Korzystający będzie używać Sprzętu zarezerwowanego za pośrednictwem Portalu.

Użytkownik

oznacza osobę (wyłącznie osobę fizyczną), która zarejestrowała się jako Użytkownik Portalu.


Korzystający

oznacza osobę fizyczną albo podmiot wynajmujący Sprzęt od Spółki wypożyczającej, przy czym Użytkownik również może zostać Korzystającym.


Wypożyczalnia

oznacza podmiot, któremu przekazywane są zapytania dotyczące usług najmu Sprzętu za pośrednictwem Portalu.Sprzęt

oznacza maszyny, narzędzia i sprzęt oferowany na wynajem za pośrednictwem Portalu.


Rezerwacja

oznacza dokonaną za pośrednictwem Portalu rezerwację wynajmu określonego Sprzętu od określonej Spółki wypożyczającej na określony czas i za określoną cenę.


Rental Points Program


oznacza program lojalnościowy dla Użytkowników, który opisano szczegółowo w Załączniku 2.


Prawa własności intelektualnej

oznaczają prawa autorskie i pokrewne (w tym prawa do baz danych i prawa do fotografii), patenty, prawa do projektów, znaki towarowe, nazwy handlowe, tajemnice handlowe, wiedzę specjalistyczną i wszelkie inne formy zarejestrowanych i niezarejestrowanych praw własności intelektualnej.


Godziny pracy

oznacza okres od godziny 8:00 do godziny 17:00 w dni robocze w Kraju.


Regulamin

oznacza niniejszy regulamin wraz z jego załącznikami.


2 Zakres usług Portalu

2.1 Podstawowe usługi świadczone na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Portalu obejmują:

2.1.1 wyszukiwanie dostępnego Sprzętu wymaganego przez Użytkownika;

2.1.2 przekazywanie informacji na temat zapytań dotyczących wynajmu i przyjęcia Rezerwacji pomiędzy Użytkownikami i Spółkami wypożyczającymi.

2.2 Dodatkowe (nieobowiązkowe) usługi świadczone na rzecz Użytkowników za pośrednictwem portalu obejmują:

2.2.1 zarządzanie Programem Rental Points w sposób opisany dokładniej w Załączniku 2.

2.3 Usługi świadczone przez PreferRent nie obejmują usług wynajmu i PreferRent nie jest stroną żadnej umowy najmu ani pełnomocnikiem czy przedstawicielem żadnej ze stron takiej umowy. Cały stosunek prawny dotyczący wynajmu Sprzętu istnieje wyłącznie pomiędzy Spółkami wypożyczającymi i Korzystającymi lub Użytkownikami (w przypadku przewidzianym w ust. 5.11).

2.4 Cały stosunek prawny pomiędzy PreferRent a Spółkami wypożyczającymi albo właścicielami Sprzętu opiera się na osobnych umowach i nie podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.


3 Polityka prywatności i korzystania z plików cookie

PreferRent uzyskuje, przetwarza, gromadzi i przekazuje Spółkom wypożyczającym określone informacje na temat Użytkowników i Korzystających. Polityka ochrony prywatności i korzystania z plików cookie PreferRent opisano w Załączniku 1.


4 Rejestracja Użytkowników

4.1 Wyłącznie zarejestrowani użytkownicy mogą wyszukiwać i rezerwować Sprzęt za pośrednictwem Portalu.

4.2 Rejestracja Użytkowników na Portalu dostępna jest przez Internet, poprzez wypełnienie informacji i wykonanie wymaganych etapów w części Portalu „User Registration” (Rejestracja Użytkownika). Podczas rejestracji Użytkownik wybiera Kraj, w którym Korzystający będzie używać Sprzętu zarezerwowanego za pośrednictwem Portalu. W celu wyszukiwania i rezerwowania Sprzętu na użytek Korzystającego w określonym Kraju wymagane jest wypełnienie wszystkich formalności związanych z rejestracją w sposób określony na Portalu. Użytkownik może zarejestrować działalność w więcej niż jednym Kraju.

4.3 Adres e-mail i numer telefonu wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji zostanie wykorzystany na potrzeby identyfikacji Użytkownika, potwierdzania Rezerwacji oraz podpisywania umów najmu i innych dokumentów zawieranych ze Spółkami wypożyczającymi. W związku z tym Użytkownik powinien dbać o to, aby informacje na temat takiego adresu e-mail i numeru telefonu były zawsze aktualne i aktualizować je w razie zmiany adresu e-mail albo numeru telefonu. Informacje Użytkownika można zaktualizować w części Portalu „User Registration” (Rejestracja Użytkownika).

4.4 Okresowe aktualizowanie informacji rejestracyjnych może być wymagane od Użytkownika.

4.5 Rejestrując się na Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się w pełni ich przestrzegać.

4.6 Uczestnictwo w Programie Rental Points jest nieobowiązkowe i podlega osobnej rejestracji, co Użytkownik może w każdej chwili zmienić (dodać albo usunąć) w części Portalu „User Registration” (Rejestracja Użytkownika).

4.7 Na potrzeby rejestracji i dla wygody korzystania z usług Portalu Użytkownik pobiera aplikację mobilną „PreferRent” ze sklepu App Store w przypadku Użytkowników urządzeń iPhone albo ze sklepu Google Play w przypadku Użytkowników urządzeń z systemami Android. Aplikacja PreferRent stanowi integralną część Portalu i podlega postanowieniom Regulaminu.


5 Wyszukiwanie i Rezerwacja

5.1 W celu przeprowadzenia wyszukiwania Sprzętu na Portalu Użytkownik musi zalogować się i wypełnić wymagane informacje zgodnie z poleceniami na Portalu..

5.2 Oferty wskazane w wyniku wyszukiwania generowane są na podstawie ogólnych informacji dotyczących flot Spółek wypożyczających, przy czym dostępność w określonym okresie najmu wskazanym przez Użytkownika nie jest aktualizowana przez Internet. W związku z tym oferty i ceny wskazane w wyniku wyszukiwania są szacunkowe i wymagają dalszego potwierdzenia ze strony odpowiedniej Spółki wypożyczającej.

5.3 Użytkownik może wybrać jedną albo kilka z pożądanych ofert bądź zdecydować się na wysłanie zapytań do wszystkich Spółek wypożyczających. Po dokonaniu wyboru przez Użytkownika PreferRent wysyła do odpowiednich (albo wszystkich) Spółek wypożyczających zapytanie wraz z informacjami na temat zdolności kredytowej Korzystającego oraz informacjami na temat rankingu i oceny Użytkownika opracowanymi przez PreferRent. Jednakże w przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na uzyskanie informacji na temat zdolności kredytowej albo niezgodności informacji na temat zdolności kredytowej Korzystającego z wewnętrzną polityką zarządzania ryzykiem PreferRent żadne informacje nie są przekazywane, a wyszukiwanie zostaje zakończone. Spółki wypożyczające, które nie zawarły umowy z PreferRent, mogą otrzymywać zapytania w późniejszym terminie, przy czym nie są do nich wysyłane żadne informacje na temat zdolności kredytowej Korzystającego ani informacje na temat rankingu i oceny Użytkownika.

5.4 W przypadku wybrania jednej pożądanej oferty przez Użytkownika i przyjęcia przez Spółkę wypożyczającą zapytania bez wprowadzania zmian albo za niższą cenę najmu niż cena wskazana w zapytaniu Użytkownik otrzymuje odpowiednią informację we wiadomości wysłanej na odpowiedni adres e-mail i w aplikacji mobilnej „PreferRent” Użytkownika, a Rezerwację w odniesieniu do określonego zapytania uznaje się za dokonaną i ważną.

5.5 W przypadku wybrania kilku pożądanych ofert przez Użytkownika oferty odpowiednich Spółek wypożyczających otrzymane w terminie wskazanym na Portalu są wysyłane na adres e-mail i do aplikacji mobilnej „PreferRent” Użytkownika. Użytkownik może wybrać i potwierdzić każdą z otrzymanych ofert w terminie wskazanym na Portalu, korzystając z łącza załączonego do odpowiedniej oferty i potwierdzając ofertę zgodnie z przedstawionymi tam poleceniami. W przypadku zatwierdzenia oferty przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu Rezerwację w odniesieniu do określonej oferty uznaje się za dokonaną i ważną.

5.6 Zapytanie Użytkownika jest wysyłane do wszystkich Spółek wypożyczających dostępnych na rynku w każdym z następujących przypadków (Spółki wypożyczające, które nie zawarły umowy o świadczenie usług z PreferRent, mogą otrzymywać zapytania w późniejszym terminie):

5.6.1 wybranie przez Użytkownika wysłania zapytania do wszystkich Spółek wypożyczających;

5.6.2 wybranie przez Użytkownika jednej pożądanej oferty i niepotwierdzenie przez Spółkę wypożyczającą zapytania Użytkownika w terminie wskazanym na Portalu, zaproponowanie przez nią wyższej ceny najmu albo zmienienie przez nią innych parametrów zapytania (ilości albo specyfikacji Sprzętu bądź okresu najmu);

5.6.3 wybranie przez Użytkownika kilku pożądanych ofert i niezłożenie oferty przez żadną z odpowiednich Spółek wypożyczających w terminie wskazanym na Portalu albo niepotwierdzenie przez Użytkownika żadnej z otrzymanych ofert w terminie wskazanym na Portalu.

5.7 W przypadku opisanym w ust. 5.6 powyżej oferty otrzymane od Spółek wypożyczających w terminie wskazanym na Portalu zostaną przesłane na adres e-mail i do aplikacji mobilnej „PreferRent” Użytkownika. Oferty spełniające kryteria określone w zapytaniu Użytkownika mogą mieć pierwszeństwo przed innymi ofertami, w których określono wyższą cenę najmu albo zmieniono inne parametry zapytania (ilość albo specyfikację Sprzętu bądź okres najmu). W przypadku otrzymania dużej liczby ofert liczba wysyłanych ofert może zostać ograniczona dla wygody. Oferty Spółek wypożyczających, które zawarły umowę o świadczenie usług z PreferRent, mogą mieć pierwszeństwo przed ofertami innych Spółek wypożyczających. W przypadku nieotrzymania żadnych ofert zgodnie z postanowieniami tego ustępu Użytkownik otrzymuje wiadomość, że Sprzęt odpowiadający zapytaniu nie jest dostępny, a odpowiednie wyszukiwanie uznaje się za zakończone.

5.8 Użytkownik może wybrać i przyjąć każdą z otrzymanych ofert od innych Spółek wypożyczających (ust. 5.7) w terminie wskazanym na Portalu, korzystając z łącza załączonego do odpowiedniej oferty i zatwierdzając ofertę zgodnie z przedstawionymi tam poleceniami. W przypadku przyjęcia oferty przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu Rezerwację w odniesieniu do określonej oferty uznaje się za dokonaną i ważną. W przypadku nieprzyjęcia żadnej oferty przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu odpowiednie wyszukiwanie uznaje się za zakończone.

5.9 Po potwierdzeniu Rezerwacji (ust. 5.4, 5.5 albo 5.8), zależnie od wymagań proceduralnych określonej Spółki wypożyczającej Korzystający może przejść do podpisywania umowy najmu albo realizacji transakcji najmu.

5.10 Każde (niektóre albo wszystkie) z czynności opisanych w tym ustępie można również wykonać z wykorzystaniem aplikacji mobilnej PreferRent.

5.11 Po potwierdzeniu Rezerwacji z pośrednictwem Portalu Użytkownik nie może anulować takiej Rezerwacji ani unikać podpisania odpowiedniej umowy najmu bądź realizacji odpowiedniej transakcji najmu lub zawarcia bezpośredniej transakcji z odpowiednią Spółką wypożyczającą (bez pośrednictwa PreferRent), dotyczącej takiego samego albo zasadniczo takiego samego Sprzętu i okresu.

5.12 Użytkownik oświadcza, że jest w pełni uprawniony i umocowany do występowania w imieniu albo w interesie Korzystającego wskazanego przez Użytkownika w każdym zapytaniu dotyczącym najmu. W przypadku nieodebrania Sprzętu przez Korzystającego i nierozpoczęcia najmu w sposób przewidziany w Rezerwacji potwierdzonej za pośrednictwem Portalu Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność wobec Spółki wypożyczającej za opłacenie pełnej ceny najmu i kosztów transportu (w stosownych przypadkach) przewidzianych w potwierdzonej Rezerwacji. Ponadto nieodebranie Sprzętu po potwierdzeniu Rezerwacji za pośrednictwem Portalu może negatywnie wpłynąć na ocenę Użytkownika, co z kolei może negatywnie wpłynąć na chęć Spółek wypożyczających do przyjmowania zapytań od odpowiedniego Użytkownika w przyszłości, jak również na liczbę oferowanych Rental Points (w stosownych przypadkach). Użytkownik zdaje sobie sprawę, że takie czyny stanowią istotne naruszenie postanowień Regulaminu, co może prowadzić do zawieszenia albo wykluczenia Użytkownika z możliwości uczestniczenia w Portalu.

5.13 Polityka bierz albo płać. Umowy najmu Spółek wypożyczających na ogół nie zawierają postanowień dotyczących przedterminowego zwrotu, w związku z czym czynsz i inne opłaty mogą być naliczane za pełny okres Rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Portalu.

5.14 Użytkownik ma prawo anulować potwierdzoną Rezerwację, informując Spółkę wypożyczającą za pośrednictwem Portal przed zaplanowanym terminem odbioru albo dostawy Sprzętu.


6 Ranking i ocena Użytkowników

6.1 PreferRent prowadzi ranking i ocenę Użytkowników, które są ujawniane Spółkom wypożyczającym przy każdym odpowiednim zapytaniu dotyczącym najmu i wpływają na chęć Spółek wypożyczających do przyjęcia zapytania, jak również mogą wpływać na ilość przyznanych Użytkownikowi Rental Points (w stosownych przypadkach). Postanowienia dotyczące rankingu i oceny opisano dokładniej w Załączniku 3.

6.2 PreferRent ma prawo ujawniać Spółkom wypożyczającym informacje dotyczące rankingu i ocen posiadanych obecnie przez każdego Użytkownika, a Użytkownicy nie mogą wnosić sprzeciwu wobec takiego ujawnienia.


7 Zakaz korzystania z Portalu

7.1 Portal stanowi własność Właściciela Portalu, przy czym Właściciel Portalu lub PreferRent mają prawo zawiesić dostęp albo zakazać uzyskiwania dostępu do Portalu albo korzystania w przypadku każdego Użytkownika, Korzystającego, osoby fizycznej, organizacji, adresu e-mail albo innego źródła komunikacji, które narusza postanowienia Regulaminu albo bezprawnie szkodzi bądź zdaniem PreferRent może ewentualnie szkodzić prawom lub interesom Właściciela Portalu, PreferRent, Użytkowników Portalu, Korzystających albo Spółek wypożyczających. PreferRent nie ma obowiązku wyjaśniać, uzasadniać ani przedstawiać jakichkolwiek dowodów czy powodów takiego zawieszenia albo zakazu.

7.2 W szczególności każda z następujących czynności stanowi powód do zawieszenia albo zakazania dostępu do Portalu:

7.2.1 niezrealizowanie Rezerwacji potwierdzonych za pośrednictwem Portalu 5 (pięć) albo więcej razy w okresie 3 (trzech) miesięcy, chyba że Rezerwację anulowano zgodnie z postanowieniami ust. 5.14;

7.2.2 anulowanie potwierdzonych Rezerwacji zgodnie z postanowieniami ust. 5.14 10 (dziesięć) albo więcej razy w okresie 3 (trzech) miesięcy;

7.2.3 nieprawdziwe oświadczenie Użytkownika, że jest umocowany do występowania w imieniu albo w interesie Korzystającego wskazanego przez Użytkownika w jakimkolwiek zapytaniu dotyczącym najmu;

7.2.4 naruszenie albo niespełnienie jakichkolwiek wymagań dotyczących stosowania programów antywirusowych albo innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa IT, korzystanie z jakichkolwiek programów albo narzędzi automatycznych w celu uzyskania dostępu do Portalu i obsługiwania Portalu;

7.2.5 korzystanie z Portalu w jakichkolwiek celach innych niż zgodne z normalnym przeznaczeniem, działanie z naruszeniem postanowień Regulaminu albo inne działanie sprzeczne z interesami PreferRent lub Właściciela Portalu.


8 Prawa własności intelektualnej

8.1 Wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w celu świadczenia usług PreferRent albo dostępne na Portalu i wszelkie Prawa własności intelektualnej do treści Portalu stanowią wyłączną własność Właściciela Portalu lub jego usługodawców.

8.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie nadają Użytkownikowi żadnych Praw własności intelektualnej do usług PreferRent ani do treści Portalu, a wszelkie prawa nienadane wyraźnie na mocy postanowień niniejszego Regulaminu są zastrzeżone przez Właściciela Portalu, PreferRent i ich usługodawców.

8.3 PreferRent zachowuje wyłączne prawa własności do wszystkich informacji uzyskanych od Użytkowników i Spółek wypożyczających oraz innych osób za pośrednictwem Portalu oraz do bazy danych utworzonej przez PreferRent z wykorzystaniem takich informacji, a także ma prawo wykorzystywać wszystkie takie informacje wedle własnego uznania, z wyjątkiem zakresu ograniczonego na mocy postanowień dotyczących zachowania poufności przedstawionych w kolejnym ustępie.

8.4 Żadna osoba nie może kopiować, pozyskiwać metodą scrapingu, publikować, integrować, wykorzystywać, łączyć, zbierać ani w inny sposób wykorzystywać treści Portalu ani marki PreferRent bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia Właściciela Portalu lub PreferRent. Wszelkie bezprawne wykorzystanie albo każde z wyżej wymienionych działań bądź zachowań będzie stanowić istotne naruszenie Praw własności intelektualnej Właściciela Portalu lub PreferRent.


9 Poufność

9.1 Zachowanie poufności informacji Użytkowników i Spółek wypożyczających stanowi politykę PreferRent, w związku z czym PreferRent będzie wykorzystywać i ujawniać takie informacje wyłącznie w oparciu o zasadę wiedzy koniecznej i w zakresie zasadnie wymaganym w celu świadczenia usług Portalu.

9.2 Niezależnie od postanowień poprzedniego ustępu, PreferRent nie ujawni informacji na temat żadnych określonych transakcji jakiegokolwiek określonego Użytkownika albo Korzystającego bez wyraźnej zgody odpowiedniego Użytkownika albo Korzystającego, z wyjątkiem przekazywania Spółce wypożyczającej informacji na temat transakcji przeprowadzonych przez odpowiedniego Użytkownika albo Korzystającego z tą samą Spółką wypożyczającą.

9.3 Następujące przypadki ujawnienia informacji nie są uznawane za naruszenie obowiązku zachowania poufności:

9.3.1 jakiekolwiek ujawnienie wymagane na mocy jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa albo przepisów giełdowych bądź przez sąd albo organ właściwy;

9.3.2 ujawnienie jakichkolwiek informacji, które stały się powszechnie dostępne bez naruszenia obowiązku zachowania poufności przez PreferRent;

9.3.3 ujawnienie udziałowcom, członkom organów, pracownikom, doradcom, konsultantom, radcom, usługodawcom, podmiotom finansującym i potencjalnym nabywcom PreferRent albo jakiejkolwiek części działalności PreferRent w oparciu o zasadę wiedzy koniecznej pod warunkiem, że na takie osoby i podmioty zostaną nałożone podobne zobowiązania do zachowania poufności.

9.4 PreferRent wymaga podjęcia podobnych zobowiązań do zachowania poufności od Spółek wypożyczających i innych usługodawców zaangażowanych w świadczenie usług zapewnianych za pośrednictwem Portalu, jednak PreferRent nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia obowiązku zachowania poufności z ich strony.

9.5 Szczególne postanowienia dotyczące zachowania poufności w odniesieniu do Programu Rental Points przedstawiono w Załączniku 2.


10 Oświadczenia i zastrzeżenia

10.1 Poprzez zarejestrowanie się jako Użytkownik i korzystanie z usług dostępnych na Portalu Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Wyrażając zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:

10.1.1 Użytkownik jest w pełni uprawniony i umocowany do wykonania każdej czynności, którą wykona na Portalu albo w związku z nim i nie wymaga w tym celu żadnej zgody ani potwierdzenia ze strony jakiejkolwiek innej osoby bądź podmiotu;

10.1.2 Użytkownik jest umocowany do występowania w imieniu albo w interesie Korzystającego wskazanego przez Użytkownika w jakimkolwiek zapytaniu dotyczącym najmu, przy czym jednak w ramach wszelkich stosunków z PreferRent Użytkownik występuje we własnym imieniu, a nie w charakterze pełnomocnika czy przedstawiciela Korzystającego, z wyjątkiem tego, że Użytkownik może występować jako sygnatariusz umów najmu i innych dokumentów oraz w tym zakresie.

10.2 PreferRent nie udziela żadnych gwarancji ani nie podejmuje żadnych zobowiązań prawnych w odniesieniu do:

10.2.1 znalezienia oferty najmu w wyniku jakiegokolwiek wyszukiwania przeprowadzonego za pośrednictwem Portalu;

10.2.2 zawarcia umowy najmu w wyniku jakiejkolwiek Rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Portalu;

10.2.3 należytego wykonania jakiejkolwiek umowy najmu przez jakąkolwiek Spółkę wypożyczającą;

10.2.4 naruszenia jakichkolwiek zobowiązań przez jakąkolwiek Spółkę wypożyczającą albo innego usługodawcę, który we własnym imieniu świadczy usługi za pośrednictwem Portalu albo w związku z nim, chyba że PreferRent wyraźnie podejmie jakąkolwiek odpowiedzialność oraz w tym zakresie;

10.2.5 jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Korzystających albo osób innych niż Użytkownicy, chyba że PreferRent wyraźnie podejmie jakąkolwiek odpowiedzialność oraz w tym zakresie.

10.3 W każdym przypadku PreferRent może ponieść odpowiedzialność wyłącznie z tytułu naruszenia własnych obowiązków PreferRent wobec Użytkowników, popełnionego z powodu rażącego zaniedbania ze strony PreferRent.

10.4 Jeżeli Sprzęt wynajęty w wyniku Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Portalu jest ubezpieczony, PreferRent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadki odmowy albo braku wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia ani za żaden wkład własny, ograniczenie albo wyłączenie w tym zakresie.


11 Prawo właściwe, sądy właściwe i rozstrzyganie sporów

11.1 Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zamówienia, umowy albo zobowiązania związane z Portalem podlegają prawu materialnemu Kraju. W odniesieniu do konsumentów: zgodnie z art. 6(2) Rozporządzenia Rzym I konsumentowi przysługuje taka sama ochrona na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które byłoby właściwe w przypadku braku tego postanowienia.

11.2 Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszego Regulamin oraz wszelkich zamówień, umów albo zobowiązań związanych z Portalem bądź z nimi związane podlegają właściwości sądów Kraju, przy czym sądem pierwszej instancji jest sąd wskazany w Załączniku 4.


12 Postanowienia dodatkowe

12.1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być jednostronnie zmieniane przez PreferRent w każdej chwili i stają się wiążące za przynajmniej 14-dniowym (czternastodniowym), uprzednim zawiadomieniem dokonanym pocztą elektroniczną i w zasadnym zakresie uwidocznionym na Portalu. W celu dalszego wyszukiwania Sprzętu na Portalu Użytkownik musi wyrazić zgodę na aktualizacje wprowadzone w treści Regulaminu.

12.2 Ponowne potwierdzenie zgody na postanowienia Regulaminu albo którejkolwiek jego części może być w dowolnej chwili wymagane od Użytkownika, przy czym dostęp do Portalu może zostać w całości albo w części zawieszony do czasu dokonania takiego potwierdzenia.

12.3 W celu pomagania Użytkownikom w uzyskaniu maksymalnych korzyści i wygody w zakresie korzystania z Portalu utworzono dział obsługi klienta, w związku z czym Użytkowników zachęca się do przesyłania pytań, sugestii i zażaleń dotyczących jakiejkolwiek funkcjonalności Portalu albo działań jakichkolwiek osób albo podmiotów zaangażowanych w świadczenie usług zapewnianych za pośrednictwem Portalu albo w związku z Portalem na adres e-mail: info@preferrent.com. Jednak z uwagi na fakt, że Portal jest głównie narzędziem cyfrowym, dzięki czemu zapewnia opłacalne rozwiązania dla wszystkich swoich uczestników, zdolność do ręcznej obsługi komunikacji z Użytkownikami może być ograniczona, w związku z czym PreferRent zachowuje wszelkie prawa do nieudzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek takie wiadomości.