Sąlygos


Turinys

Įvadinė dalis

1 Sąvokos ir apibrėžimai

2 Portalo paslaugų apimtis

3 Privatumo ir slapukų politika

4 Vartotojų registravimas

5 Paieška ir rezervavimas

6 Vartotojų reitingavimas ir vertinimas

7 Draudimas naudotis Portalu

8 Intelektinės nuosavybės teisės

9 Konfidencialumas

10 Pareiškimai ir atsisakymai

11 Taikoma teisė, jurisdikcija ir ginčų sprendimas

12 Kitos nuostatos


1 priedas Privatumo ir slapukų politika


2 priedas Rental Points programa


3 priedas Reitingavimas ir vertinimas


4 priedas „PreferRent“ bendrovių sąrašas


Įvadinė dalis


Portalas PreferRent“ yra internetinė statybinės įrangos nuomos paslaugų prekyvietė. Portalo „PreferRent“ misija yra suteikti savo vartotojams patogią ir konsoliduotą priemonę ieškant ir rezervuojant nuomos įrangą iš daugybės nuomos bendrovių konkurencinėje aplinkoje, taip užtikrinant geresnes kainas ir kokybės sąlygas.


Portalo „PreferRent“ vartotojai nemoka jokių mokesčių „PreferRent“. „PreferRent“ yra sudariusi sutartis su savo komerciniais klientais (nuomos bendrovėmis ir įrangos savininkais), kuriose numatyti portalui „PreferRent“ mokėtini komisiniai mokesčiai už nuomos pajamas, gautas iš pardavimų, vykdomų per portalą „PreferRent“. Portalui „PreferRent“ mokami mokesčiai nėra pridedami prie nuomos kainų.


Portalas „PreferRent“ veikia tik kaip platforma ir jis nėra nuomos sandorių šalis. Nuomos sutartys sudaromos tiesiogiai tarp nuomos bendrovių ir nuomininkų, nors priemonės sutartims/užsakymams sudaryti gali būti pateiktos „PreferRent“ portale.


Tik registruoti vartotojai gali ieškoti ir rezervuoti įrangą „PreferRent“ portale. Registruotais vartotojais pripažįstami tik tie asmenys, kurie toliau gali tapti įrangos nuomininkais arba veikti įrangos nuomininkų vardu kaip jų darbuotojai ar atstovai.


„PreferRent“ (i) remdamasis potencialių nuomininkų kredito reitingais, gautais iš kredito reitingų agentūrų, teikia nuomos bendrovėms informaciją apie nuomininkų kreditingumą, taip pat (ii) atlieka „PreferRent“ portalo vartotojų reitingavimą ir įvertinimą, daugiausia atsižvelgiant į rezervacijų pinigines sumas, patvirtintų rezervacijų vartotojų vienašališką atšaukimą ir nuomos bendrovių per „PreferRent“ portalą gautus atsiliepimus, ir (iii) atlieka nuomos bendrovių reitingavimą, daugiausia remiantis „PreferRent“ vartotojų atsiliepimais apie nuomotą įrangą ir bendradarbiavimą su nuomos bendrove „PreferRent“ portale.


„PreferRent“ turi vartotojų lojalumo programą “Rental Points programa“, per kurią nuomos bendrovės gali suteikti vartotojams taškus už užsakymus, atliktus per „PreferRent“ portalą, kuriuos galima atsiimti pinigais. Dalyvavimas Rental Points programoje yra neprivalomas.


Ši įvadinė dalis skirta tik informaciniams tikslams ir nėra Sąlygų sudedamoji dalis.


1 Sąvokos ir apibrėžimai

Portalas

svetainė www.PreferRent.com, taip pat visos programėlės ir priemonės, naudojamos šioje svetainėje teikiamoms paslaugoms naudoti.


Portalo savininkas


SIA „PreferRent Investments“, Latvijos Respublikos įmonių registre įregistruota ribotos atsakomybės bendrovė, kurios registracijos numeris yra 44103125936 ir kuri yra Portalo savininkė ir operatorė.


„PreferRent“

4 priede nurodytas juridinis asmuo, įregistruotas Šalyje, kurioje Nuomininkas naudos per Portalą rezervuojamą Įrangą.


Šalis


Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika arba Estijos Respublika, priklausomai nuo to, kurioje šalyje Nuomininkas naudos per Portalą rezervuojamą Įrangą.


Vartotojas

asmuo (tik fizinis asmuo), įsiregistravęs kaip Portalo naudotojas.


Nuomininkas

fizinis ar juridinis asmuo, kuris nuomojasi Įrangą iš Nuomos bendrovės; Vartotojas taip pat gali tapti Nuomininku.


Nuomos bendrovė

juridinis asmuo, kuriam per Portalą perduodami prašymai dėl Įrangos nuomos paslaugų.Įranga

mechanizmai, įrankiai ir įranga, kurią siūloma išsinuomoti per Portalą.


Rezervacija

tam tikros Įrangos nuomos rezervavimas iš konkrečios Nuomos bendrovės tam tikram laikotarpiui ir už tam tikrą kainą, atliekamas per Portalą.


Rental Points programa

Vartotojų lojalumo programa, išsamiai aprašyta 2 priede.


Intelektinės nuosavybės teisės

autorių teisės ir gretutinės teisės (įskaitant teises į duomenų bazes ir teises į fotografiją), patentai, dizaino teisės, prekių ženklai, prekiniai pavadinimai, komercinės paslaptys, praktinė patirtis (know-how) ir bet kokia kita registruotų ar neregistruotų intelektinės nuosavybės teisių forma.


Darbo valandos

laikotarpis nuo 8.00 iki 17.00 val. bet kurią darbo dieną Šalyje.


Sąlygos

šios sąlygos, įskaitant visus jų priedus.


2 Portalo paslaugų apimtis

2.1 Pagrindinės paslaugos, kurios yra teikiamos Vartotojams per Portalą:

2.1.1 Turimos Įrangos, kurios pageidauja Vartotojas, paieška;

2.1.2 Informacijos perdavimas tarp Vartotojų ir Nuomos bendrovių dėl nuomos prašymų ir Rezervacijų priėmimo.

2.2 Papildomos (neprivalomos) paslaugos, kurios teikiamos Vartotojams per Portalą:

2.2.1 Rental Points programos valdymas, kaip aprašyta išsamiau 2 priede.

2.3 PreferRent“ paslaugos neapima nuomos paslaugų ir „PreferRent“ neveikia kaip kurios nors nuomos sutarties šalis, patikėtinis ar atstovas. Visi teisiniai santykiai, susiję su Įrangos nuoma, egzistuoja tik tarp Nuomos bendrovių ir Nuomininkų ir (arba) Vartotojų (5.11 punkte numatytu atveju).

2.4 Visi teisiniai santykiai tarp „PreferRent“ ir Nuomos bendrovių ar Įrangos savininkų yra paremti atskiromis sutartimis ir šios Sąlygos jiems nėra netaikomos.


3 Privatumo ir slapukų politika

3.1 „PreferRent“ gauna, tvarko, kaupia ir perduoda Nuomos bendrovėms tam tikrą informaciją apie Vartotojus ir Nuomininkus. „PreferRent“ privatumo ir slapukų politika yra aprašyta 1 priede.


4 Vartotojų registravimas

4.1 Tik registruoti vartotojai gali atlikti Įrangos paiešką ir rezervavimą per Portalą.

4.2 Vartotojai gali būti registruojami internetu Portale, užpildant informaciją ir atliekant registracijos veiksmus, kurių prašoma Portalo skiltyje „Vartotojo registracija“. Registruodamasis Vartotojas turi pasirinkti Šalį, kurioje Nuomininkas naudosis per Portalą rezervuota Įranga. Reikalingi registracijos formalumai turi būti atlikti kaip nurodyta Portale, kad būtų galima ieškoti ir rezervuoti Įrangą Nuomininkui naudoti konkrečioje Šalyje. Vartotojas gali registruotis veikimui daugiau nei vienoje Šalyje.

4.3 Vartotojo registracijos metu nurodytas el. pašto adresas ir telefono numeris bus naudojami Vartotojui identifikuoti, Rezervacijoms patvirtinti, nuomos sutartims ir kitiems dokumentams pasirašyti su Nuomos bendrovėmis. Todėl Vartotojas visada turėtų užtikrinti naujausią informaciją apie tokį el. pašto adresą ir telefono numerį ir ją atnaujinti, jei adresas ar numeris pasikeičia. Vartotojo informaciją galima atnaujinti Portalo skiltyje „Vartotojo registracija“.

4.4 Vartotojo gali būti paprašyta laikas nuo laiko atnaujinti savo registracijos informaciją.

4.5 Užsiregistruodamas Portale, Vartotojas sutinka su Sąlygomis ir įsipareigoja jų visapusiškai laikytis.

4.6 Dalyvavimas Rental Points programoje yra neprivalomas ir tam reikalinga atskira registracija, kurią Vartotojas gali bet kada pakeisti (pridėti ar pašalinti) Portalo skiltyje „Vartotojo registracija“.

4.7 Registracijos ir patogumo naudotis Portalo paslaugomis tikslais Vartotojai turi atsisiųsti mobilią programėlę „PreferRent“ iš „App Store“, skirtą „iPhone“ vartotojams, ir iš „Google Play“, skirtą „Android“ vartotojams. „PreferRent“ programėlė yra neatsiejama Portalo dalis ir jai yra taikomos Sąlygų nuostatos.


5 Paieška ir rezervavimas

5.1 Norėdamas atlikti Įrangos paiešką Portale, Vartotojas turi prisijungti ir užpildyti prašomą informaciją pagal Portale pateiktas instrukcijas.

5.2 Pasiūlymai, nurodyti kaip paieškos rezultatai, yra generuojami iš bendros Nuomos bendrovių parkų informacijos, o prieinamumas konkrečiam Vartotojo nurodytam nuomos laikotarpiui nėra atnaujinamas internete. Todėl pasiūlymai ir kainos, nurodyti atlikus paiešką, yra orientacinio pobūdžio ir juos turi patvirtinti atitinkama Nuomos bendrovė.

5.3 Vartotojas gali pasirinkti vieną ar kelis pageidaujamus pasiūlymus arba pasirinkti, kad prašymai būtų siunčiami visoms Nuomos bendrovėms. Vartotojui pasirinkus, „PreferRent“ nusiųs atitinkamai Nuomos bendrovei (ar visoms Nuomos bendrovėms) prašymą kartu su Nuomininko kreditingumo informacija ir „PreferRent“ suformuota Vartotojo reitingavimo ir vertinimo informacija. Tačiau tuo atveju, jei Vartotojas nepateikia sutikimo gauti informaciją apie kreditingumą arba jei Nuomininko kreditingumo informacija neatitinka „PreferRent“ vidaus rizikos politikos, joks prašymas ar informacija nėra siunčiami ir paieška yra nutraukiama. Nuomos bendrovės, nesudariusios sutarties su „PreferRent“, prašymus gali gauti vėliau, taip pat joms nėra siunčiama Nuomininko kreditingumo informacija ir Vartotojo reitingavimo ir vertinimo informacija.

5.4 Jei Vartotojas pasirinko vieną pageidaujamą pasiūlymą ir Nuomos bendrovė priėmė prašymą be pakeitimų arba su mažesniu nuomos mokesčiu nei nurodyta prašyme, apie tai Vartotojas yra atitinkamai informuojamas pranešimu atitinkamu el. pašto adresu ir į Vartotojo „PreferRent“ mobiliąją programėlę, o Rezervacija, susijusi su konkrečiu prašymu, laikoma atlikta ir galiojančia.


5.5 Jei Vartotojas pasirinko kelis pageidaujamus pasiūlymus, atitinkamų Nuomos bendrovių pasiūlymai, gauti per Portale nurodytą laiką, bus išsiųsti Vartotojo el. pašto adresu ir į Vartotojo „PreferRent“ mobiliąją programėlę. Vartotojas gali pasirinkti ir patvirtinti bet kurį iš gautų pasiūlymų per Portale nurodytą laiką, paspausdamas prie atitinkamo pasiūlymo esančią nuorodą ir patvirtindamas pasiūlymą pagal jame pateiktas instrukcijas. Jei Vartotojas patvirtino pasiūlymą pagal šį punktą, konkretaus pasiūlymo Rezervacija laikoma atlikta ir galiojančia.

5.6 Vartotojo prašymas siunčiamas visoms kitoms rinkoje veikiančioms Nuomos bendrovėms bet kuriuo iš šių atvejų (Nuomos bendrovės, nesudariusios paslaugų sutarties su „PreferRent“, prašymus gali gauti vėliau):

5.6.1 Jei Vartotojas pasirinko, kad prašymai būtų siunčiami visoms Nuomos bendrovėms;

5.6.2 Jei Vartotojas pasirinko vieną pageidaujamą pasiūlymą ir atitinkama Nuomos bendrovė per Portale nurodytą laiką nepatvirtino Vartotojo prašymo arba pasiūlė didesnį nuomos mokestį, ar pakeitė kitus prašymo parametrus (Įrangos kiekį ar specifikaciją arba nuomos laikotarpį);

5.6.3 Jei Vartotojas pasirinko kelis pageidaujamus pasiūlymus ir per Portale nurodytą laiką jokia atitinkama Nuomos bendrovė nepateikė savo pasiūlymo arba Vartotojas per Portale nurodytą laiką nepatvirtino nė vieno iš gautų pasiūlymų.

5.7 5.6 punkte nurodytu atveju, Nuomos bendrovių pasiūlymai, gauti per Portale nurodytą laiką, bus išsiųsti Vartotojo el. pašto adresu ir į Vartotojo „PreferRent“ mobiliąją programėlę. Vartotojo prašyme nurodytus kriterijus atitinkantiems pasiūlymams gali būti teikiama pirmenybė lyginant su kitais pasiūlymais, kuriuose nurodytas didesnis nuomos mokestis arba kuriuose keičiami kiti prašymo parametrai (Įrangos kiekis ar specifikacija arba nuomos laikotarpis). Jei gautų pasiūlymų kiekis yra didelis, patogumo dėlei siunčiamų pasiūlymų skaičius gali būti ribojamas. Nuomos bendrovių, sudariusių paslaugų sutartis su „PreferRent“, pasiūlymams gali būti teikiama pirmenybė prieš kitų Nuomos bendrovių pasiūlymus. Negavus pasiūlymų pagal šį punktą, Vartotojas gaus pranešimą, kad užklausą atitinkančios Įrangos nėra, ir atitinkama paieška bus laikoma nutraukta.

5.8 Vartotojas gali pasirinkti ir priimti bet kurį iš kitų Nuomos bendrovių gautą pasiūlymą (5.7 punktas) per Portale nurodytą laiką, spustelėdamas nuorodą, pridėtą prie atitinkamo pasiūlymo, ir patvirtindamas pasiūlymą pagal ten pateiktas instrukcijas. Jei Vartotojas priima pasiūlymą pagal šį punktą, Rezervacija, susijusi su konkrečiu pasiūlymu, laikoma atlikta ir galiojančia. Jei Vartotojas nepriima jokio pasiūlymo pagal šį punktą, atitinkama paieška laikoma nutraukta.

5.9 Patvirtinęs rezervaciją (5.4, 5.5 ar 5.8 punktas), Nuomininkas, atsižvelgdamas į konkrečios Nuomos bendrovės procedūrinius reikalavimus, gali pradėti nuomos sutarties pasirašymą arba nuomos sandorio sudarymą.

5.10 Bet kurias (kai kurias ar visas) šiame skirsnyje aprašytas veiklas taip pat galite atlikti naudodamiesi mobiliąja „PreferRent“ programėle.

5.11 Patvirtinus Rezervaciją per Portalą, Vartotojas negali atšaukti tokios Rezervacijos arba vengti pasirašyti atitinkamą nuomos sutartį ar vykdyti atitinkamą nuomos sandorį ir (arba) sudaryti tiesioginį sandorį su atitinkama Nuomos bendrove (be „PreferRent“ tarpininkavimo) tai pačiai arba iš esmės tai pačiai Įrangai ir tam pačiam laikotarpiui.

5.12 Vartotojas pareiškia, kad jis turi visas teises ir įgaliojimus veikti Nuomininko vardu ar interesais, kuriuos Vartotojas nurodo bet kuriame prašyme dėl nuomos. Tuo atveju, jei Nuomininkas nepriima Įrangos ir nepradeda nuomos, kaip numatyta per Portalą patvirtintoje Rezervacijoje, Vartotojas asmeniškai bus atsakingas Nuomos bendrovei už viso nuomos mokesčio ir transportavimo išlaidų (jei taikytina), numatytų patvirtintoje Rezervacijoje, sumokėjimą. Be to, jei per Portalą patvirtinus Rezervaciją Įranga nepriimama, tai gali neigiamai paveikti Vartotojo reitingą, o tai savo ruožtu gali turėti neigiamos įtakos Nuomos bendrovių norui priimti atitinkamo Vartotojo prašymus ateityje ir pasiūlytų Rental Points skaičiui (jei taikytina). Vartotojas supranta, kad tokie veiksmai laikomi esminiu Sąlygų pažeidimu, dėl kurio Vartotojo dalyvavimas Portale gali būti sustabdytas arba jis gali būti pašalintas.

5.13 „Imk arba mokėk“ politika. Nuomos bendrovių nuomos sutartyse paprastai nėra numatytos išankstinio grąžinimo nuostatos, todėl nuomos mokestis ir kiti taikomi mokesčiai gali būti imami už visą Rezervacijos, atliktos per Portalą, laikotarpį.

5.14 Vartotojas turi teisę atšaukti patvirtintą Rezervaciją informuodamas Nuomos bendrovę per Portalą iki numatyto Įrangos atsiėmimo ar pristatymo laiko.


6 Vartotojų reitingavimas ir vertinimas

6.1 „PreferRent“ atlieka ir prižiūri Vartotojų reitingą ir įvertinimą, kuris yra atskleidžiamas Nuomos bendrovėms kiekvieno atitinkamo nuomos prašymo atveju ir kuris turi įtakos Nuomos bendrovių norui priimti prašymus ir gali turėti įtakos Vartotojui suteikiamų Rental Points kiekiui (jei taikytina). Reitingavimo ir vertinimo nuostatos yra išsamiau aprašytos 3 priede.

6.2 „PreferRent“ turi teisę atskleisti Nuomos bendrovėms informaciją apie šiuo metu bet kurio Vartotojo turimus reitingus ir įvertinimus, o Vartotojai negali reikšti jokių prieštaravimų dėl tokio informacijos atskleidimo.


7 Draudimas naudotis Portalu

7.1 Portalas yra Portalo savininko nuosavybė ir Portalo savininkas ir (arba) „PreferRent“ turi teisę sustabdyti bet kurio Vartotojo, Nuomininko, asmens, subjekto, organizacijos prieigą prie Portalo arba uždrausti patekti į Portalą ar naudotis Portalu, el. pašto adresą ar kitą komunikacijos šaltinį, kuris pažeidžia Sąlygas arba neteisėtai kenkia ar, „PreferRent“ nuomone, gali pakenkti Portalo savininko, „PreferRent“, Portalo Vartotojų, Nuomininkų ar Nuomos bendrovių teisėms ir (arba) interesams. „PreferRent“ neprivalo paaiškinti, pagrįsti ar pateikti įrodymų dėl tokio sustabdymo ar draudimo priežasčių.

7.2 Bet kuri iš šių veiklų bus ypač svarbi priežastis sustabdyti prieigą prie Portalo arba uždrausti juo naudotis:

7.2.1 Rezervacijos, patvirtintos per Portalą, nevykdymas penkis (5) ar daugiau kartų per bet kurį trijų (3) mėnesių laikotarpį, nebent Rezervacija būtų tinkamai atšaukta pagal 5.14 punktą;

7.2.2 patvirtintos Rezervacijos atšaukimas pagal 5.14 punktą dešimt (10) ar daugiau kartų per bet kurį trijų (3) mėnesių laikotarpį;

7.2.3 klaidingas Vartotojo pareiškimas, kad jis / ji yra įgaliotas veikti Nuomininko vardu ar jo interesais, kurį Vartotojas nurodo bet kuriame prašyme dėl nuomos;

7.2.4 bet kokių antivirusinių ar kitų IT saugos reikalavimų pažeidimas ar nesilaikymas, bet kurios automatizuotos programos ar priemonių naudojimas siekiant patekti į Portalą ir jame veikti;

7.2.5 Portalo naudojimas bet kokiems kitiems nei paprastai numatytiems tikslams, pažeidžiant Sąlygas arba kitaip veikiant prieš „PreferRent“ ir (arba) Portalo savininko interesus.


8 Intelektinės nuosavybės teisės

8.1 Visa programinė įranga, naudojama „PreferRent“ paslaugoms teikti arba prieinama Portale, ir visos Intelektinės nuosavybės teisės į Portalo turinį yra išimtinė Portalo savininko ir (arba) jo paslaugų teikėjų nuosavybė.

8.2 Šios Sąlygos nesuteikia Vartotojui jokių Intelektinės nuosavybės teisių į „PreferRent“ paslaugas ar į Portalo turinį, ir visas teises, kurios nėra aiškiai suteikiamos pagal šias Sąlygas, pasilieka Portalo savininkas, „PreferRent“ ir jo paslaugų teikėjai.

8.3 „PreferRent“ pasilieka išimtinę nuosavybės teisę į visą informaciją, gaunamą iš Vartotojų ir Nuomos bendrovių bei kitų asmenų per Portalą ir „PreferRent“ sukurtą duomenų bazę naudojant tokią informaciją, ir turi teisę naudoti visą tokią informaciją savo nuožiūra, išskyrus tiek, kiek tai riboja kitame skirsnyje numatytos konfidencialumo nuostatos.

8.4 Niekas negali kopijuoti, šalinti, publikuoti, integruoti, naudoti, apjungti, rinkti ar kitaip naudoti Portalo turinį ar „PreferRent“ prekės ženklą be aiškaus rašytinio Portalo savininko ir (arba) „PreferRent“ leidimo. Bet koks neteisėtas naudojimas ar bet kuris minėtas veiksmas ar elgesys bus laikomas esminiu Portalo savininko ir (arba) „PreferRent“ Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu.


9 Konfidencialumas

9.1 „PreferRent“ politika yra saugoti Vartotojų ir Nuomos bendrovių informacijos konfidencialumą ir ji naudos bei atskleis tokią informaciją tik būtinybės žinoti pagrindu ir tik tiek, kiek pagrįstai reikia Portalo paslaugų teikimui.

9.2 Nepaisant ankstesnio punkto, „PreferRent“ neatskleis informacijos apie bet kurį konkretų konkretaus Vartotojo ar Nuomininko sandorį ar sandorius be atitinkamo Vartotojo ar Nuomininko aiškaus sutikimo, išskyrus informacijos teikimą Nuomos bendrovei apie atitinkamo Vartotojo ar Nuomininko su ta Nuomos bendrove vykdomus sandorius.

9.3 Žemiau nurodytas informacijos atskleidimas nebus laikomas konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu:

9.3.1 Bet koks galiojančių įstatymų ar informacijos keitimosi taisyklių, teismo ar kompetentingos institucijos reikalaujamas informacijos atskleidimas;

9.3.2 Informacijos, kuri pateko į viešąją erdvę, nepažeidžiant „PreferRent“ konfidencialumo įsipareigojimo, atskleidimas;

9.3.3 Informacijos atskleidimas akcininkams, pareigūnams, darbuotojams, patarėjams, konsultantams, advokatams, paslaugų teikėjams, finansininkams ir potencialiems „PreferRent“ ar bet kurios jos verslo dalies pirkėjams būtinybės žinoti pagrindu, jei tokiems asmenims taikomas panašus konfidencialumo įsipareigojimas.

9.4 „PreferRent“ reikalauja panašių konfidencialumo įsipareigojimų iš Nuomos bendrovių ir kitų paslaugų teikėjų, dalyvaujančių vykdant per Portalą teikiamas paslaugas; tačiau „PreferRent“ neprisiima jokios atsakomybės už jų padarytus konfidencialumo pažeidimus.

9.5 Specialios konfidencialumo nuostatos dėl Rental Points programos yra pateiktos 2 priede.


10 Pareiškimai ir atsisakymai

10.1 Registruodamasis Vartotoju ir naudodamasis Portale esančiomis paslaugomis, Vartotojas sutinka su šiomis Sąlygomis. Sutikdamas su šiomis Sąlygomis, Vartotojas pareiškia, kad:

10.1.1 Vartotojas turi visas teises ir įgaliojimus atlikti kiekvieną veiklą, kurią jis/ji atliks Portale ar ryšium su Portalu, ir tam nereikia jokios kitos šalies sutikimo ar patvirtinimo;

10.1.2 Vartotojas yra įgaliotas veikti Nuomininko vardu ar jo interesais, ką Vartotojas nurodo bet kuriame nuomos prašyme; tačiau visuose santykiuose su „PreferRent“ Vartotojas veikia savo vardu, o ne kaip Nuomininko įgaliotinis ar atstovas, išskyrus atvejus, kai Vartotojas gali veikti kaip nuomos sutartis ir kitus dokumentus pasirašęs asmuo.

10.2 „PreferRent“ negarantuoja ir neprisiima jokio teisinio įsipareigojimo:

10.2.1 Kad atlikus bet kokią paiešką per Portalą, bus surastas nuomos pasiūlymas;

10.2.2 Kad atlikus bet kokią Rezervaciją per Portalą, bus sudaryta nuomos sutartis;

10.2.3 Kad Nuomos bendrovė tinkamai vykdys nuomos sutartį;

10.2.4 Kad kuri nors Nuomos bendrovė ar kitas paslaugų teikėjas, kuris savo vardu teikia paslaugas per Portalą arba Portalo atžvilgiu, nevykdys kurio nors įsipareigojimo, išskyrus atvejus ir tiek, kiek atsakomybę aiškiai prisiima „PreferRent“;

10.2.5 Dėl atsakomybės prieš Nuomininkus ar kitas šalis, ne Vartotojus, išskyrus atvejus ir tiek, kiek atsakomybę aiškiai prisiima „PreferRent“.

10.3 Bet kokiu atveju „PreferRent“ gali būti laikoma atsakinga tik už savo įsipareigojimų Vartotojams pažeidimą, padarytą dėl didelio „PreferRent“ aplaidumo.

10.4 Jei Įranga, išnuomota pagal Rezervacijas, atliktas per Portalą, yra apdrausta, „PreferRent“ neatsako už jokios kompensacijos pagal draudimą atsisakymą mokėti ar nemokėjimą ar jai taikomą išskaitą, limitą ar išimtį.


11 Taikoma teisė, jurisdikcija ir ginčų sprendimas


11.1 Šioms Sąlygoms ir bet kokiai su Portalu susijusiai sutarčiai, susitarimui ar įsipareigojimui taikoma Šalies materialinė teisė. Vartotojų atžvilgiu: pagal „Roma I“ reglamento 6 straipsnio 2 dalį Vartotojas taip pat turi teisę į privalomų įstatymo nuostatų, kurios būtų taikomos, jei šios nuostatos nebūtų, apsaugą.

11.2 Visi ginčai, kilę dėl šių Sąlygų ir bet kurios su Portalu susijusios sutarties, susitarimo ar įsipareigojimo, bus nagrinėjami Šalies teismuose, o pirmosios instancijos teismas yra nurodytas 4 priede.


12 Kitos nuostatos

12.1 „PreferRent“ šias Sąlygas gali bet kada vienašališkai pakeisti, ir jos tampa privalomos pateikus išankstinį pranešimą ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki jų pateikimo elektroniniu paštu ir matymo Portale. Norėdamas atlikti Įrangos paiešką Portale, Vartotojas turi sutikti su Sąlygų atnaujinimais.

12.2 Vartotojo bet kuriuo metu gali būti paprašyta dar kartą patvirtinti savo sutikimą su Sąlygomis ar bet kuria jų dalimi, o prieiga prie Portalo gali būti visiškai arba iš dalies sustabdyta, kol toks patvirtinimas bus pateiktas.

12.3 Portalo klientų aptarnavimas yra sukurtas tam, kad padėtų Vartotojams gauti maksimalią naudą ir patogumą naudojantis Portalu, ir todėl Vartotojai gali siųsti savo klausimus, pasiūlymus ir skundus apie bet kokias Portalo funkcijas ar bet kurios šalies, susijusios su paslaugomis, teikiamomis per Portalą ar jo atžvilgiu, veiklą el. pašto adresu info@preferrent.com. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Portalas visų pirma yra skaitmeninė priemonė, todėl teikiant ekonomiškus sprendimus visiems jo dalyviams galimybė rankiniu būdu valdyti komunikaciją su Vartotojais gali būti apribota, o „PreferRent“ pasilieka visas teises nereaguoti į tokią komunikaciją.