Sąlygų 2 priedas


Rental Points programa


1 Įvadinė dalis ir sąvokos

1.1 Šis 2 priedas yra portalo „PreferRent.com“ neatsiejama dalis; visos Sąlygose apibrėžtos sąvokos turi tas pačias reikšmes kaip ir 2 priede.

1.2 Nuoroda į „punktą“ arba „skirsnį“ reiškia nuorodą į atitinkamą šių NT nuostatų „punktą“ arba „skirsnį“.

1.3 Papildomai prie Sąlygų, šiame 2 priede žemiau nurodytos sąvokos turi tokias reikšmes:

Rental Points programa

„PreferRent“ sukurta ir tvarkoma lojalumo programa Portalo Vartotojams.


NT nuostatos


šio 2 priedo nuostatos.


Rental Points

taškai, kuriuos galima surinkti ir panaudoti Rental Points programoje pagal NT nuostatas. Vieno Rental Points vertė – 1EUR (vienas euras). Rental Points nėra elektroniniai pinigai ar mokėjimo vienetai.


Rental Points paskyra

Vartotojui Portale atidaryta paskyra, skirta registruoti ir apskaityti surinktus ir panaudotus Rental Points.


Sankcijos

nacionalinės sankcijos – apribojimai, nustatyti pagal atitinkamos Šalies įstatymus ir kitus teisės aktus; ir (arba) tarptautinės sankcijos – apribojimai, nustatyti pagal tarptautinę teisę, kuriuos priėmė Jungtinių Tautų Organizacija, Europos Sąjunga ar kita tarptautinė organizacija, kurios narė yra atitinkama Šalis, ir kurie yra tiesiogiai taikomi arba įvesti atitinkamoje Šalyje.2 Dalyvavimas ir Rental Points paskyra

2.1 Tik registruoti Portalo Vartotojai gali dalyvauti Rental Points programoje, atlikę atskirą registraciją internetu Portale, pateikiant informaciją ir atliekant registracijos veiksmus, kurių reikalaujama Portalo skiltyje „Rental Points“ arba skiltyje „Pirkti“.

2.2 Įsiregistravus Rental Points programoje, kiekvienam Vartotojui atidaroma Rental Points paskyra.

2.3 Prieiga prie Rental Points paskyros ir galimybė ją peržiūrėti suteikiama, kai Vartotojas paprastuoju būdu identifikuojamas pagal Vartotojo telefono numerį ir PIN kodą. Pradinis PIN kodas sukuriamas Vartotojui įsiregistravus Rental Points programoje, o vėliau „PreferRent“ gali periodiškai jį keisti dėl saugumo priežasčių, taip pat Vartotojas gali būti paprašytas pakeisti PIN kodą jį pamiršus ar pametus. Rental Points galima naudoti, jei Vartotojo tapatybė tiksliai nustatoma naudojant „Smart ID“ ar kitą griežtą identifikavimo priemonę, kurią palaiko Portalas. Vartotojas yra visapusiškai atsakingas už visų prieigos kodų ir slaptažodžių, kurie jam buvo suteikti ir (arba) kuriuos jis sukūrė norėdamas patekti į savo Rental Points paskyrą, slaptumą ir saugumą.

2.4 Vartotojas privalo nedelsdamas pranešti Portalo skiltyje „Kontaktai“ apie bet kokią neteisėtą prieigą prie savo Rental Points paskyros ar naudojimąsi ja.

2.5 Kiekvienas Vartotojas gali turėti tik vieną Rental Points paskyrą. „PreferRent“ pasilieka teisę uždaryti bet kokias papildomas Rental Points paskyras, atidarytas tam pačiam Vartotojui. Tokiu atveju visi uždarytoje Rental Points paskyroje sukaupti Rental Points pervedami į likusią paskyrą.


3 Rental Points rinkimas

3.1 „PreferRent“ suteikia Vartotojui Rental Points įvykdžius visas šias sąlygas:

3.1.1 Vartotojui patvirtinus Rezervaciją per Portalą;

3.1.2 Po minėtos rezervacijos atlikus nuomos sandorį;

3.1.3 Nuomos bendrovei pervedus „PreferRent“ visą sumą, atitinkančią tam tikrus Rental Points;

3.1.4 Vartotojui sumokėjus taikomus mokesčius (tuo atveju, kai Vartotojas yra registruotas mokesčių mokėtoju ir privalo deklaruoti ir mokėti mokesčius) už pajamas, gautas iš Rental Points programos.

3.2 Vartotojui suteiktų Rental Points dydį, atitinkantį piniginę kiekvienos per Portalą patvirtintos Rezervacijos, jei tokia buvo, Įrangos nuomos sumą, nustato atitinkama Nuomos bendrovė ir paskelbia Portale kaip kiekvieno pasiūlymo dalį.

3.3 Atsižvelgiant į Vartotojo turimą kategoriją (auksinė, sidabrinė arba bronzinė pagal 3 priedą), gali būti skiriamas skirtingas Rental Points skaičius.


4 Rental Points panaudojimas

4.1 Vartotojo Rental Points paskyroje įrašyti Rental Points mokami pinigais pačiam Vartotojui arba Vartotojo nurodytam juridiniam asmeniui pagal Vartotojo instrukciją, pateiktą Portalo skiltyje „Rental Points“ (t. y. juridinio asmens atveju mokami tik Nuomininkui, kaip juridiniam asmeniui, kurio interesais Vartotojas veikė teikdamas prašymą dėl nuomos).

4.2 Vartotojas kaip mokėjimo gavėjus gali nurodyti tik juridinius asmenis, kurie atitinka visus šiuos kriterijus:

4.2.1 Turi galiojančią registraciją bet kurioje ES ar EEB valstybių narių jurisdikcijoje ir jų atžvilgiu nėra vykdomos likvidavimo, bankroto ar panašios procedūros pagal jų jurisdikcijos įstatymus;

4.2.2 Turi IBAN sąskaitą banke, įregistruotame bet kurioje ES ar EEB valstybių narių jurisdikcijoje arba Jungtinėje Karalystėje;

4.2.3 Jiems nėra taikomos Sankcijos;

4.2.4 Užpildė ir pasirašė Šalyje pripažįstamu kvalifikuotu elektroniniu parašu sutarties formą Portalo skiltyje „Rental Points“;

4.2.5 Jei turi galiojančią pridėtinės vertės mokesčio (PVM) registraciją bet kurioje ES ar EEB valstybių narių jurisdikcijoje, jie išrašė „PreferRent“ ir elektroniniu parašu pasirašė tinkamą, Šalyje pripažįstamą sąskaitą faktūrą.

4.3 Minimali išmokos suma už kiekvieną prašymą yra 50 EUR, išskyrus atvejus, kai Vartotojas nutraukia dalyvavimą Rental Points programoje arba yra pašalinamas iš jos.

4.4 Išmokos bus mokamos tik į banko sąskaitas bet kurios ES ar EEB valstybės narės jurisdikcijoje esančiame banke.

4.5 „PreferRent“ išmoka Vartotojo prašomą sumą per penkias (5) darbo dienas nuo prašymo pateikimo ir visų 4.2 punkte nurodytų kriterijų įvykdymo (jei taikoma).

4.6 „PreferRent“ turi teisę išskaičiuoti iš išmokų visus taikomus mokesčius.

4.7 Vartotojas yra visapusiškai atsakingas už tai, kad būtų tinkamai paskelbta visa informacija apie Vartotoją ir juridinį asmenį, kuriam turi būti atlikta Portalo skiltyje „Rental Points“ prašoma išmoka vadovaujantis Vartotojo nurodymais. „PreferRent“ nebus atsakinga už jokias mokestines pasekmes, kurias Vartotojas gali patirti, jei Vartotojas pateiktų melagingą informaciją Portalo skiltyje „Rental Points“.

4.8 Jei išmoką gaunantis juridinis asmuo ar Vartotojas, kaip savarankiškai dirbantis asmuo, yra įregistruotas PVM mokėtoju, PVM (jei taikoma) mokamas papildomai prie sumos, lygios panaudotų Rental Points vertei.

4.9 Tarpbankinius mokesčius ir gavėjo banko mokesčius apmoka gavėjas, ir tokie mokesčiai bus išskaičiuoti iš išmokėtos sumos.

4.10 „PreferRent“ neprisiima jokios atsakomybės už tarpbankinius pavedimus ir nurašymą iš gavėjo sąskaitos.

4.11 Rental Points, kurių nepaprašoma panaudoti išmokant lėšas per dvylika (12) mėnesių nuo jų įrašymo Rental Points paskyroje, nustoja galioti ir yra panaikinami. Rental Points apskaitomi Rental Points paskyrose vadovaujantis eiliškumo (“first in, first out”) principu.


5 Nutraukimas

5.1 Vartotojas gali bet kada nutraukti savo dalyvavimą Rental Points programoje atlikdamas veiksmus, nurodytus Portalo skiltyje „Rental Points“.

5.2 Vartotojas, kuriam yra uždraudžiama naudotis Portalu arba kuris savo noru nutraukė registraciją kaip Vartotojas, yra automatiškai pašalinamas iš dalyvavimo Rental Points programoje ir netenka galimybės naudotis savo Rental Points paskyra. Esant tokioms aplinkybėms, Vartotojas gali prašyti apmokėjimo kaip numatyta 4.1 punkte. Rental Points nustos galioti ir bus ištrinti, jei jų nebus paprašyta per šešis (6) mėnesius nuo Vartotojo dalyvavimo uždraudimo ar savanoriško nutraukimo.

5.3 „PreferRent“ gali nedelsdamas nutraukti bet kurio Vartotojo, kuris pažeidžia Sąlygas ar NT nuostatas arba neteisėtai kenkia „PreferRent“, kitų Portalo vartotojų, Nuomininkų ar Nuomos bendrovių teisėms ir (arba) interesams, dalyvavimą Rental Points programoje.

5.4 Bet kuris iš šių veiksmų bus priežastis nutraukti dalyvavimą Rental Points programoje:

5.4.1 Klaidingos informacijos, dokumento ar pareiškimo nurodymas ar pateikimas bet kurioje paraiškoje ar prašyme dėl Rental Points, aprašytų 4 skirsnyje, naudojimo.

5.4.2 Vartotojas nesumoka taikomų mokesčių (jei Vartotojas yra įregistruotas mokesčių mokėtoju ir yra atsakingas už mokesčių deklaravimą ir sumokėjimą) už pajamas, gautas iš Rental Points programos;

5.4.3 Rental Points programos naudojimas nesąžiningai veiklai, pinigų plovimui, mokesčių vengimui arba kitam neteisėtam ar Rental Points programos tikslams prieštaraujančiam tikslui;

5.4.4 Vartotojui taikomos arba gali būti taikomos sankcijos.

5.5 Rental Points, kurie yra Rental Points paskyroje pašalinimo metu, gali būti naudojami pagal 4.1 punktą arba jie gali būti anuliuoti pagal 5.6 punktą.

5.6 Jei Vartotojo dalyvavimas Rental Points programoje nutraukiamas remiantis 5.4 punktu, „PreferRent“ gali vienašališkai ištrinti Rental Points paskyroje nutraukimo metu esančius Rental Points.


6 Pareiškimai ir atsisakymai

6.1 Sutikdamas su NT nuostatomis, Vartotojas patvirtina „PreferRent“, kad:

6.1.1 Vartotojas perskaitė ir visiškai supranta Sąlygas ir NT nuostatas ir visapusiškai jų laikosi;

6.1.2 Visa Vartotojo Portalui pateikta informacija ir pareiškimai yra teisingi ir neklaidinantys;

6.1.3 Vartotojas turi teisę gauti ir naudoti Rental Points pagal NT nuostatas ir tuo nepažeidžia jokių taikomų įstatymų, sutartinių įsipareigojimų ar įmonės dokumentų;

6.1.4 Išskyrus mokesčius, kuriuos „PreferRent“ išskaičiuoja ir sumoka Vartotojo vardu, Vartotojas įsipareigoja tinkamai deklaruoti ir sumokėti visus mokesčius, kurie gali būti taikomi Vartotojo iš „PreferRent“ gautoms pajamoms Rental Points programos atžvilgiu.

6.2 „PreferRent“ nebus atsakinga už:

6.2.1 Nuomos bendrovių sumos, atitinkančios Rental Points, įtrauktus į atitinkamą pasiūlymą, sumokėjimą arba už tokio Nuomos bendrovių mokėjimo įvykdymo užtikrinimą ir, atitinkamai, už Rental Points, už kuriuos atitinkama Nuomos bendrovė nesumokėjo visos sumos „PreferRent“, suteikimą Vartotojui;

6.2.2 Vartotojui taikytinas mokestines pasekmes dėl visų Vartotojo iš „PreferRent“ gautų pajamų Rental Points programos atžvilgiu, išskyrus mokesčius, kuriuos „PreferRent“ išskaičiavo ir sumokėjo Vartotojo vardu.

6.2.3 Vartotojo ryšį su juridiniu asmeniu, kuriam „PreferRent“ atlieka mokėjimus pagal Vartotojo nurodymus remiantis 4.1 ir 4.2 punktais, arba su bet kuria kita trečiąja šalimi.

6.2.4 Neteisėtą Rental Points naudojimą, kai trečiosios šalys atskleidžia, vagystės ar kitais neteisėtais būdais gauna prieigą prie Portalo įrankių, kurie yra suteikti Vartotojui ar jo sukurti, arba įsilaužia į Portalą ar kitas „PreferRent“ IT sistemas, arba esant bet kokiai kitai apgaulingai trečiųjų šalių veiklai.