Mis on kindlustatud?

Ehitusmasinad, seadmed ja tööriistad, mida on võimalik tuvastada nende ainulaadse seerianumbri alusel ja mis antakse üle rendile, kasutades PreferRent veebiplatvormi.


Kindlustuse eeltingimused:

 • Kinnitatud rendibroneeringud PreferRent platvormi kaudu;
 • Nõuetekohaselt vormistatud renditehing (teave väljarenditud kindlustusobjekti (tehnika) kohta, seerianumber, masinate rendileandja, rentnik, rendiperiood);
 • Elektrooniliselt allkirjastatud rendileping PreferRent platvormi kaudu;
 • Elektrooniliselt allkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise akt PreferRent platvormi kaudu;
 • Fotod enne ja pärast igat laenutust (vastavalt PreferRent fotografeerimise juhistele/juhtnööridele).

Milline tehnika ei ole kindlustatud?

 • Ei ole toodetud tööstuslikult;
 • Ei ole antud ekspluatatsiooni nagu seda näeb ette seadusandlus;
 • Töötab või asub soos, veepeal, sealhulgas platvormidel, pargastel, pontoonidel või muudel ujuvatel objektidel vee vahetus läheduses või mida loetakse veetranspordiks;
 • Töötab õhus või seda loetakse õhutranspordiks;
 • Töötab või asub tunnelites või maa all;
 • Kasutatakse muudel kui tootja poolt ettenähtud eesmärkidel;
 • Millel ei ole kehtivat tehnoülevaatust, kui õigusaktide kohaselt peab sellise ülevaatuse teostama;
 • Ei ole sertifitseeritud, kui regulatiivsed õigusaktid näevad ette sellise sertifitseerimise;
 • Mille turuväärtus on suurem kui 250 000 eurot;
 • Ei ole tuvastatav / ilma seerianumbriteta;
 • Käsitööriistad, mis on vanemad kui 5 aastat ja muud üle 15-aasta vanused või 30 000 m/h masinad;
 • Ja muud tehnika kindlustuseeskirjades TCPM-20201 sätestatud erandid.

Kindlustatud riskid:

 • Tulekahju, pikselöök, lennuaparaat;
 • Torm ja rahe;
 • Peale langevad puud ja esemed;
 • Kolmandate isikute kuritahtlik tegevus (vargus, röövimine, vandalism);
 • Kokkupõrge, ümberkukkumine;
 • Transpordi ajal (kui seda teostab rentnik);
 • Osalemine maanteeliikluses / liiklusõnnetus (välja arvatud OCTA).

Ei ole kindlustatud:

 • Seadmete purunemine;
 • Visuaalsed kahjustused, kriimustused, mõlgid;
 • Ainult klaaside, rehvide kahjustused;
 • Vargus;
 • Pettus;
 • Allrendile andmine;
 • Kulumisest ja alakasutamisest tingitud kahjud;
 • Transpordi ajal (kui seda teostab rendileandja);
 • Ning muud kindlustuseeskirjades TCPM-20201 sätestatud erandid ja piirangud.

Territoorium:

 • Balti riigid

Millal on kindlustatud?

Kindlustuskaitse kehtib alates hetkest, mil konkreetne seadmeüksus rentnikule üle antakse kuni hetkeni, mil see rendilt tagastatakse, kuid mitte kauem kui broneeritud periood PREFERRENT platvormi kaudu.

! Ei ole transpordi ajal kindlustatud, kui transporditeenust osutab Rendileandja.

Mida peab järgima?

Väljaspool tööaega peavad kindlustusobjektid, mis on igat tüüpi iseliikuvad masinad või mootoriga seadmed, näiteks, kuid mitte ainult kraanad, tõstukid, mullatõstukid, ekskavaatorid, traktorid, laadurid, pinnaserullid jms, olema lukustatud ja valve alla pandud, kui signalisatsioon on neile paigaldatud ja:

- neid peab hoidma tarastatud alal (tara kõrgus vähemalt 1,8 meetrit) koos turvaettevõtte kaugjuhtimispuldiga ühendatud perimeetri valvesüsteemiga, mis tagab turvatöötajate reageerimisaja alates häiresignaali kättesaamishetkest kuni füüsilise kohalolekuni objektil mitte rohkem kui 15 minutit, või

- neid peab hoidma tarastatud alal (tara kõrgus vähemalt 1,8 meetrit), mille valve tagavad turvatöötajad, või

- neid hoitakse struktuurselt suletud ruumides, kus on paigaldatud liikumistundlik häiresüsteem koos signaali edastamisega objekti füüsilisele turvapostile või turvaettevõtte kaugjuhtimispuldile, tagades turvatöötajate reageerimisaja alates häiresignaali kättesaamishetkest kuni füüsilise kohalolekuni objektil mitte rohkem kui 15 minutit.

Väljaspool tööaega hoitakse kindlustusobjekte, mis on kõikvõimalikud väikesed käeshoitavad seadmed ja ka lisavarustus, näiteks, kuid mitte ainult tambitsad, asfaldisaed, puurid, elektrijaamad, pumbad jms:

- Metallkonteineris või struktuurselt suletud ruumides, tarastatud alal (tara kõrgus vähemalt 1,8 meetrit) koos turvaettevõtte kaugjuhtimispuldiga ühendatud perimeetri valvesüsteemiga, mis tagab turvatöötajate reageerimisaja alates häiresignaali kättesaamishetkest kuni füüsilise kohalolekuni objektil mitte rohkem kui 15 minutit, või

- hoone ruumides, mis on suletud ja varustatud liikumistundliku häiresüsteemiga koos signaali edastamisega objekti füüsilisele turvapostile või turvaettevõtte kaugjuhtimispuldile, tagades turvatöötajate reageerimisaja alates häiresignaali kättesaamishetkest kuni füüsilise kohalolekuni objektil mitte rohkem kui 15 minutit.

Omavastutus:

Tehnika turuväärtus (alates/kuni)

Omavastutus, EUR

1 EUR – 5000 EUR

250 EUR

5001 – 10000 EUR

500 EUR

10001 – 50000 EUR

700 EUR

50001 – 100000 EUR

1000 EUR

100001 – 250000 EUR

2000 EUR

Varguse ja täieliku hävimise korral 10% kahjusummast

Kuidas hüvitist taotleda?


Kindlustatu või tehnika õigustatud kasutaja on kohustatud viivitamata pärast kindlustusriski tekkimist, esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul alates hetkest, mil see võimalikuks sai, teavitama Preferrenti kindlustatud riski tekkimisest, saates allpool loetletud dokumendid aaressile insurance.ee@preferrent.com.Esitatavate dokumentide loetelu:

 • Selgitused, õnnetusjuhtumi kirjeldus - millal, mis juhtus, asjaolud, sh õnnetusjuhtumi kuupäev, asukoht;
 • Pädevate asutuste dokumendid (politsei, päästeamet jt);
 • Kahjumi kalkulatsioon;
 • Foto õnnetuspaigast ja foto kahjustustest;
 • Elektrooniliselt allkirjastatud rendileping;
 • Elektrooniliselt allkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise akt;
 • Foto seadme vastuvõtmisest/üleandmisest;
 • Kahjustatud seadme tootmise/ostmise aastat tõendav dokument (esitab Rendileandja);
 • Juhiluba/sertifikaat (vajaduse korral);
 • Lisaks võidakse kindlustusandja äranägemisel nõuda muid dokumente ja teavet, et teha kindlaks õnnetusjuhtumi asjaolud ja kahju suurus.

! Ärge tehke tehnika remonditöid ilma If Kindlustuse nõusolekuta. Kiireloomuliste tagajärgede kõrvaldamiseks või kahjude vähendamise eesmärgil võib teha töid, kuid ainult pärast kõikide kahjustuste üksikasjalikku fotofikseerimist (ülevaatlik foto ja kahjustuste fotod).

! Seadmete utiliseerimine, hävitamine või üleandmine kolmandatele isikutele on keelatud.